Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:57:03, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Жоғалсын бузғыншылар яки ким өзи Сагидулаев Аман?

Айрым ўақытлары, халқымыздың тыныш ҳәм татыў өмирин көрип кимлердур кеўлинде жаўызлык ҳәм көреалмаўшылық сезимлерин көгертеди. Бундай адамлардын албетте аты-заты, акесинин аты, ҳәмде лакабыда болады. Ондай бәлематлардың бири Аман Сагидуллаев («Аман шортик» лақаблы). Онын кеўлиндеги ҳалқына деген көгерген жаўызлық, көреалмаўшылық, жек көриўшилик сезимлери өсти-өнди ҳәм ол бир адамның ишине сыймайтуғын дәрежеге жетип барып, әтраптағыларғада бул сезимлерди жуқтырып зыян келтириўди баслады. Соның менен ол ашықтан-ашық тәсир етиўден қорқып, өзинин бундай иллетлерин вертуал ислемекте, бул ушын ол «Марип Кунградский» профильин қолланады яки «Алға Қарақалпақстан» топарында пикирлер билдиреди. Солай етип, «Қарақалпақстанның өз алдына мәмлекет болып шығыўы ҳәм Украинадағы болып атырған бузғыншылықлар» сыяқлы биймәни мақалалар пайда болады, бул әлбетте сол аймақ халқының күлкисин келтиреди. Буларға жуўап бериўдиң не кереги бар ҳәм келиспеген, тоқылған гүрринлердиӊ не пайдасы бар!

 

 

Гәпимизди Қарақалпақстан халқының пүткил Өзбекстан халқындай азат ҳәм бийғәрез пухаралар екенинен баслайық. Булардан келип шығып Өзбекстаннан бөлинип шығыў яки қарсы көтерилислер қылыўдың ҳеш қандай кереги жоқ. Қарақалпақстан аймағында екинши «Майдан»ды шөлкемлестириў ҳеш кимниң қолынан келмейди, себеби халқымыз көп жыллардан бери жүреклеринде беккем бирлик ураны менен жасап келмекте.

Енди бул кимге керек, бундай биймәни әпсаналарды тоқыў? Жуўап жүдә әпиуайы, буннай пайда көриўшилер яки пуллы хошаметлердиң ийеси Сагидуллаев Аман. Бул бәлемат, туўрырағы уры, өтирикши ҳәм сатқын инсан, пул ушын ҳәммесине таяр, ҳәттеки бала-шағасын, халқын сатып кетеди негизи буны аллеқашан сатып ҳәм кетти.

Ана журты, Қарақалпақстан, оған жақсы өмир, тәлим, жумыс, жәмийетте өз орнын берди, бирақ ол ушын булар азлық етти. Бул жетискенликлердиң ҳеш бирин еске алмай ол мәмлекет мүлкин, әтрапындағыларды алдап, мал мүлк жыйнады. Урланған байлықларын алып, бала-шағасын таслап шет елге қашып кетеди. Бундай тапақликтен туўған-туўысканлары, шаңарағы адамлар алдында бас көтереалмай қалды. Әлбетте өзиниң ҳәрекетлеринен ойланбаған, бир шешимге келмеген, А.Сагидуллаев урлық етиў, тонаўды шет елде ҳәм даўам етти.

Урланатуғын ҳәмме затты урлап керегинше байлық жыйнап алғаннан кейин, енди ол бузыўға болатуғын ҳәмме затты бузыўга бел байлаған. Әлбетте, бундай жаман нийеттеги адам шет елде керек болады, себеби ҳеш ким өз қоллары менен жаманлык ислеўди қәлемейди, сонын менен бирге дүнья жүзинде өз ҳүкимлигин урыс ҳәм бузғыншылықтан пайдаланып өткизгиси келген шахсларга, өзи усындай нәпәкликти усынып келген адамларды хошаметлеў ҳәм қоллап қуўатлаў керек. Солай етип ҳәм А.Сагидуллаев жәннетти тәрк етип өзиниң жолын ҳәм мийнетин дозақ әлеминде даўам еттирип атыр.

Өз халқының душпанлары қолында бир ойыншық болып қалып, инсаныйлық пазийлеттиң ен сонғысын жоғалтты.

Жоқарыда айтылған интернет сайтындағы мақалалар А.Сагидуллаевтың өмирин, жумыс, ҳәттеки дем алыўын қадағалап турғанларға тапсырып атырған есабатлары болап табылады. Қанша ўакыт өтседе уры ҳеш қашан өзгермейди. А.Сагидуллаевқа Қарақалпақстанда көтерилис қылыў тапсырмасы, тек ғана қағазда ғана орынланды, оның менен байланыстағы шахслар қылған қәтелерин, ислетилген пуллардың бийкар кеткенлерин түсинген болыўы керек.

А.Сагидуллаевтың аты, заты, хүрмети, ҳәттеки халық ишинде абройыда жоқ, буған себеп, бизиң мәмлекет, миллийлигимиз ҳәм Ўатанға деген мухаббатымыз жүдә беккем, жәнжел туқымын Ана Жеримизге шашыўды мақсет қылғанлар бизлердиң арамызда жасай алмайды.

Ҳәзирги күнде, А.Сагидуллаев мәмлекетке келтирген зыянлары ҳәм урлықлары себепли, Республикалық ҳәм Халықаралық излеўге берилген. Тек ғана бир зат бизлерди куўандырады, бундай жат адам бизиң мәмлекетимизде жасамайды, бизлерди урламайды ҳәм сатпайды!

Нурлан Канапиев

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF