Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:57:35, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ГӨЗЗАЛЛАРҒА   САЎҒА

Үлкемизге мәўсимлер келиншеги болған бәҳәр паслы қәдем қойды. Бәҳәрдиң дәслепки күнлеринен гөззал ҳаял-қызлар байрамының белгилениўинде де бир әжайып мәни барға уқсайды. Өйткени, бәҳәр де, ҳаял да гөззаллық, нәзиклик тымсалы болып табылады. Жипектей жағымлы күнлерде меҳрибан ҳаял-қызларымыздың асығыслық пенен күткен байрамы қабатында барлығының қушағы гүлге, кеўиллери қуўанышқа толады.

Ҳәр жылғыдай Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик Академиялық сазлы театры жәмәәти бы­йыл да шаңарақтың уйыт­қысы есапланған, қәдирдан ҳәм әзиз аналарымыз, бир-биринен шырайлы ҳаял-қызларымыз ушын байрам саўғасы ретинде ҳәр жыл­ғыдан өзгеше етип «Саўға» театрластырылған қызықлы байрам концерт бағдарламасын ҳәр күни усынып атыр. Өзгеше етип таяр­ланған шоу-бағдарламадан елимизге белгили ҳәм енди қанат қомлап киятырған жас қосықшылардың атқарыўындағы қосықлары, балет артистлери ҳәм аяқ ойын­шыларының ырғаққа қонымлы ойын­лары ҳәм ишек үздирерлик күлкили, күнделикли өмирден алынған интермедиялары орын алған.

Сондай-ақ, «Студентлер», «Телевизор», «Жезде ҳәм балдызлар», «Сюрприз», «Тойдан кейинги тартыс», «Чемпион келин» атлы интермедиялары юмор-сатираға бай болып, тәжирийбели ҳәм жас актёрлар ҳәм усы тараўда билим алып атыр­ған студент жаслар тәрепинен айтыўға арзырлық дәрежеде, шын ықлас пенен шебер атқарылып шығылғаны менен де жыйналған тамашагөйлердиң кеўлинен шықпақта.

— Ҳәр жылы, ҳәр байрамда шаңарағымыз бенен театрға келиўди дәстүрге айландырғанбыз. Быйылғы қойылған шоу-концерт бағдарламасы өзгеше таярланған екен. Қызықлы интермедияларды, жанға жағымлы қосықларды тамашалап, руўхый жақтан дем алып, күтә қуўанып қалдық. Байрамдағы ең үлкен саўға усы болды,-дейди мийнет ветераны, әдиўли ана Қызларгүл Нарбаева.             

Солай етип, театр жәмәәти тәрепинен таярлан­ған концерт бағдарламасы бәрше ҳаял-қызларымызға майдай жағып, өзгеше кейпият, көтериңки руўх бағышлады.

 С.ТУРДЫБЕКОВА.  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF