Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:17:17, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚОҢЫРАЎЛЫ ШЕҢГЕЛЗАРЛЫҚТАҒЫ ҚЫСЛАЎ...

Бәҳәр нәпеси қыс тоқсанның суўығын сындырмаға қарады. Ешкили-қой өреген, «Рәўшан» каналы бойындағы гүпшектей қалың тораңғыллықтың арасында қой соқпақлар сайрап жатыр. Бес-алты жылдан бери аўыл арасындағы қалың қопалықта қой қыслатып  атырған «Тазагүл» фермер хожалығына барыў ушын бираз жол жүриўимизге туўра келди.

­— Шопан таяғы мийрас болып, шынжырма-шынжыр жалғасқан шарўалар әўлады атандық,-деген хожалық баслығы Тоқтарбай Әбдикәримов пенен гүрриңлесиўимизге туўра келди. 

Қоңыраўлы шеңгелзарлықтағы сөкли жантақ, ақбас-сора, қарабарағын болса ашшылаў ушын жеп, пытырап жайылған алты жүзге жуўық қой-ешкилерин қырағы көзлери менен шолғанда:

— Ойда, «Наўрыз» байрамын өткере сала қырдағы кең жазық, жаз жайлаўымыз «Билеўли»де қой қозылатып, қырқым алыў ушын асығамыз. Есимди билгели қозы-ылақ бағып, 1996-жылдан «қара қой»дың изине түстим. Әбдиреш аға, әкемиз Көпжүрсиннен көрип билген, үйренгенлерим көп болды. Иним Сансызбай ҳәм балам Муўсабеклер қыраўлы қыстан бас санын түўел, семиз шығарды.

Заманның талабына сай ҳүкиметлик қарар тийкарында өткен жылы ширкет хожалығымыз тарқатылды. Өз отарымызды меншиклестирип, қаракөлшиликке қәнигелестирилген «Тазагүл» фермер хожалығын ашыў менен барлық жуўапкершилик мойнымызға жүкленди. Көшип-қоныў, зооветераниялық хызмет түрлери, от-шөп таярлаў, есап китабымызды өзлеримиз жүргизип, бул хызмет түрлерин қаракөлшилик орайы менен шәртнама тийкарында бирге ислесиўимиз көзде тутылған. Қойдың бас санын кемитпей режедеги гөш, қаракөл териси, жүн жетистириўде  утымлы жоллар тутып өнимдарлы ҳәм пайдалы ислеўде мәмлекет тәрепинен көплеген жеңилликлер берилди. Банклерден аз өсимдеги жеңиллетилген кредитлер алдық. Шарўашылық өнимлериниң өзине түсер баҳасын жылдан жылға арзанлатыў ушын 13,5 гектар егислик жерге от-жемлик егинлер егиўди жобаластырып қойдық...

Алдындағы сонша бас қойын каналдағы бершимек болып қатқан музды ойып, үки қазып суўғарыўға асыққан Тоқтарбайдың сөзлерин шәртнама тийкарында бирге ислесетуғын «Қаракөлшилик орайы — өндирислик ислеп шығарыў кооперативи»ниң баслығы Аббаз Жазықбаев толықтырды.

— Қаракөлшиликке қәнигелестирилген «Үстирт» аўыл хожалығы ширкети өткен жылы фермер хожалықларына тарқатылды ҳәм қой, жылқы, түйелеримизди базар қатнасықларының талапларына муўапық ашық саўдаға шығарылып, көпшиликтиң қолы жеткендей  аукцион арқалы сатылды. Соннан, көпшилик бөлегин мал ийелери алып,  қаракөлшиликке қәнигелестирилген - 37, түйешилик бағдары бо­йынша - 6, жылқышылық тараўынан - 11 фермер хожалығы дүзилип, жаңадан жумыс баслады...

Бизде фермерлерге жаңа басқыштағы талапларына табыслар тиледик.

 

 

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қоңырат районы.

СҮЎРЕТТЕ: (солдан оңға қарай) Орайдың зоотехниги О.Бесимбаев, хожалық баслығы Т.Әбдикәримов ҳәм кооператив жетекшиси А.Жазықбаевлар қыслатыў мапазында.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF