Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:52:14, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖУМЫСЛАР  ЖЕТИЛИСПЕКТЕ

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси ҳәм Минис­трлер Кеңесиниң қарарларын басшылыққа алып, экология тараўындағы қабыл етилген нызам ҳәм пәрман талапларының орынланыўын муўапықластырыў тийкарында мәмлекетлик қадағалаў жумыслары алып барылмақта.

Қарақалпақстан Республикасында қорғалатуғын тәбийғый аймақлар қурамында улыўма майданы 68 мың 717 га болған «Төменги Әмиўдәрья биосферарезерваты», 628 мың 300 га болған «Сайгачий» қорықханасы, 50 мың га болған «Судочье» ҳәм 37 мың 990 га болған Әмиўдәрьямыздың суў қорғаў зонасы, қырғақ жағыс бойы киреди ҳәм комитет тәрепинен бул аймақларда қабыл етилген нызамлар тийкарында қорықхана режиминиң сақланыўын қадағалаў бо­йынша турақлы түрде мониторинг, профилактика ҳәм түсиник жумыслары өткерилип, анық­лан­ған нызам бузыўшылықларды сапластырыў бо­йынша ти­йисли жумыслар әмелге асырылды.

«Тәбиятты қорғаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамына тийкарланып, экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў ўәкиллигине ийе жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият, басқарыў уйымларының, министрликлер, кәрханалар, мәкемелер ҳәм шөлкемлер менен биргеликте «2013-2017-жылларда қоршаған орталықты қорғаў ис-ҳәрекети ҳаққында» ҳүкиметимиз тәрепинен бекитилген аймақлық мәмлекетлик бағдарламасы қабыл етилип ҳәм оның орынланыўын шөлкем­лестириў, есабатын жүргизиў комитетимизге жүклениўине байланыслы тийисли кәрхана, мәкеме, басқа да субъектлер менен биргеликте кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Бул бағдарда Қарақалпақстан Республикасы Тоғай хожалығы комитети қурамындағы тоғай хожалықлары тәрепинен Арал теңизиниң суўдан қурып қалған ултанында улыўма 74938 га, соннан 13394 га майданға өткен жылы сексеўил, черкез, қандым өсимликлери егилиўи нәтийжесинде теңиздиң ултанынан атмосфераға көтерилетуғын дузлы шаңлардың муғдарының азайыўы, биологиялық көптүрлилик, өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясының тиклениўине алып келмекте.

Төменги Әмиўдәрья ирригация тармақлары бассейни бас­қармасы тәрепинен тәбийғый көллерге, ири суў сақлағыш­ларға 2017-жылы 8 млрд. 654 мың кубметр дәрья ҳәм коллектор суўларының түсирилиўинен үлкемизде балықшылық тараўының раўажланыўына унамлы тәсир етип, халқымызды балық өнимлери менен тәмийинлеў жақсыланбақта.

Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети басқармасының мағлыўматларына қарағанда, юридикалық ҳәм физикалық тәреплердиң 6917 дана автомашиналары өткен жылы экологиялық жақтан таза болған газ жанылғысына өткерилиўи нәтийжесинде атмосфераға тасланатуғын зыянлы элементлер 3082 тоннаға азайды. Басқарманың қәнигелери менен биргеликте өткерилген «Таза аймақ» илажлары даўамында тексериўден өткерилген 16793 автотранспорт­лардың 1007 де атмосфераға тасланатуғын тасланды муғдары белгиленген нормадан зыят екенлиги анықланып, шаралар көрилди.

Комитет тәрепинен Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша қабыл етилген Президентимиз Пәрман, қарарларының, Жоқарғы Кеңес ҳәм ҳүкиметимиз шешимлериниң орынланыўын тәмийинлеў бо­йынша өткерилген комплексли рейдлер, мониторинглерде мәмлекетлик қадағалаў жумысларында анықланған қәте-кемшиликлерди сапластырыў ушын 52 талап ескертпе берилди ҳәм «Тәбиятты қорғаў ҳаққында»ғы Нызам талапларының бузылыўына жол ғойған 1116 лаўазымлы хызметкер ҳәм пуқараларға 171 миллион сум муғдарында, ал, жанлы тәбиятқа келтирилген зыянды қаплаў ушын 94 пуқараға 131 миллион сум муғдарында ҳәкимшилик шаралары есапланды ҳәм өндирилмекте.

Комитеттиң тараўларара бөлимлери, шығындылар бо­йынша инспекциясы, Нөкис қаласы ҳәм районлық бөлимлери инспекторлары, жергиликли ҳәкимият, мәкан пуқаралар жы­йынлары, ҳуқық қорғаў уйымлары, басқа да тийисли уйымлар менен биргеликте кең жәмийетшилик арасында қоршаған орталықты қорғаў саласындағы нызам талапларының, тәбийғый ресурслардан үнемли пайдаланыў бойынша қабыл етилген ҳүкимет қарарларының мазмун-мәнисин түсиндириў бойынша профилактикалық илажлар турақлы өткерилмекте.

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети, оның қала ҳәм районлардағы бөлимлери қәнигелери быйылғы «Жедел исбилерменлик, иннова­циялық идеялар ҳәм техноло­гияларды қоллап-қуўатлаў жылы»нда да экологиялық машқалалардың алдын алыў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў бойынша тийисли министрликлер, шөлкемлер ҳәм басқа да субъект­лер менен кең көлемли жумысларды әмелге асырады.

Қайыпберген ЮСУПОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети консультанты, Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен аўыл хожалығы хызметкери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF