Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:40:31, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«КИТАП ОҚЫҒАН ОЗАДЫ»

Китапты көп оқыйтуғын руўхый жетик инсанлардан ҳеш қашан жаманлық шықпайды. Сонлықтан да, мәмлекетимизде китапқумарлықты арттырыў, адамларда китап оқыўға болған қызығыўшылықты күшейтиўге итибар қаратылып, ҳәрқыйлы илажлар шөлкемлестирилмекте.

2017-жылы ноябрь айында «Жас китап­қумарлар» таңлаўының қалалық, районлық басқышы, ал, декабрь айында республикалық көлемде өткерилген еди. Усы таңлаўда Бердақ атындағы ҚМУдың қарақалпақ филологиясы факультетиниң 1-курс студенти Бийбихатша Жолдасбаева 14-19 жасар жаслар арасында Қарақалпақстан Республикасы бойынша биринши орынды ийелеп, Өзбекстан көлеминдеги жуўмақлаўшы басқышқа қатнасты.

Бийбихатша Шымбай районында туўылып, жаслайынан китап оқыўға қызықты. НМПИ жанындағы академиялық лицейде оқып жүрип пәнлер олимпиадасында екинши орынды алды ҳәм жоқары оқыў орнына тест сынақларысыз оқыўға кириў бахтына миясар болды. Ол китап оқыўға қызығыўшылығы ҳәм белсендилиги менен досларының итибарына еристи. Теңлесимиз Бийбихатшаның «Жас китапқумарлар» таңлаўындағы жетискенликлерин телекөрсетиў арқалы бақлап бизлер де қуўандық.

Р.ИЗБАСАРОВА,

ҚМУ, журналистика тәлим бағдары 1-курс студенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF