Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:30:14, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМКАНИЯТ  ДӘРАМАТ  АЛЫП  КЕЛМЕКТЕ

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң айтқанындай, адамлардың қуўанышы, ертеңги күнге деген исеними көпшилик жағдайда шаңарақтағы жасаў шараятына байланыслы. Бизге бул да бола береди, деген пикир менен жасаў ўақты әллеқашан өтти. Үйинде дәрамат тапқан, перзентлерин де мине усындай руўхта тәрбиялаў шаңарақтың пәраўанлығына имкан жаратады.

— Мәмлекетимиз тәрепинен әмелге асырылып атырған реформалардан гөзленген тийкарғы мақсет — адамларға сүйениш болыў менен бирге перзентлериниң камалын көриў ушын барлық имканиятларды жаратыўдан ибарат. Буның айқын дәлили ретинде, өткен жылғы мәмлекетимиз басшысының ҳәр бир шаңарақ исбилерменлик пенен шуғылланып, дәрамат алыў мүмкиншилиги бо­йынша басламасы халыққа кең жол ашып, бизди және де руўхландырып жиберди, - дейди Нөкис қаласындағы «Нәўпир» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Айнур Қозыбаева.

— Өзим шоманайлыман. 2009-жылы Нөкиске турмысқа шығып, еки перзентли болдым. Ата-енем менен бирге турамыз. Аўыл қызы болғаным себепли шаңарағымыз бенен ойласып, Елбасшымыздың жаратып берген имканиятларынан утымлы пайдаланып, нәсилли қарамалды бағыўды нийет еткен едик. Бул мақсетимиздиң әмелге асырылыўында АКБ «Қишлоқ қурилиш банк» Қарақалпақстан Республикасы регионаллық филиалынан ажыратыл­ған 14 миллион 977 мың 500 сум муғдарындағы қаржы қол келди. Ал, банк хызметкерлери бул жеңиллетилген кредит ажыратыў бойынша мәселени болса, тез шешип берди.

2017-жылдың февраль айында  Кегейли районындағы «Жүзим бағ» АПЖ аймағындағы «Азамат Романов» фермер хожалығынан Швейцария мәмлекетинен алып келинген «Симментал» нәсилли қарамалды бузаўы менен алып, бағыўға киристик. Соны да айтып өтиўим керек, ең дәслеп бул жумысты басламастан бурын сәл екиленип, бул қалай болар екен? - деген ойлар да қыялымыздан өткен еди.

«Қыймылдаған қыр асар» дегениндей, ата-енем менен өмирлик жолдасым Қасым Шылымбетовтың қоллап-қуўатлаўы ҳәм жол-жоба бериўи маған түртки болды. Бул қарамалдың бизиң жергиликли малларымызға салыс­тырғанда парқы жүдә көп екен. Ол ушын малхана қолайлы, жақты ҳәм жыллы болыўы керек. Әсиресе, азықландырылыўы 2-3 есеге артады. Ал, оннан күнине орташа 15-20 литр сүт саўып алыўға болады. Қандай ис болмасын, ҳәр бириниң өзине сай қыйыншылығы да болады. Ҳәзир сыйырдың сүтин өзим саўып, көшемиздеги қоңсы-қобаларға сатып, қәрежетине жуғымлы от-жемин алып, шаңарағымызды бағып атырмыз.   Жуқпалы кеселликлерге қарсы емлеў ҳәм алдын алыў илажларын да өз ўақтында алып бармақтамыз. Келешекте режелеримиз көп. Ең баслысы, қарамалдың бас санын көбейтип, оннан нәсил алыў нийе­тиндемиз...

Ҳақыйқатында да, оның айт­қан гәплеринде жан бар. Исбилерменлик ҳәрекети инсаннан үлкен тәжирийбе ҳәм мийнет сүйгишликти талап етеди. Сол айтқандай, Айнура да сондай ғайратлы, өз күшин елимиз тәғдири жолына, ертеңги күнге исеним менен қарап атырған, өз шаңарағы ҳәм мәҳәллесине үлес қосыўға бел байлаған бүгинги күнниң жасларынан. Бундай абаданлықты тәми­йинлеп атырған оның мәмлекетимиз Президентине миннетдаршылығының шексиз екенлигин, имканият дәрамат алып келетуғынлығын алға талпыныўынан аңладық.

Г.САПАРОВА.

СҮЎРЕТТЕ:  А.Қозыбаева қарамалға от-шөп салмақта.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF