Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:39:50, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШЕТ ТИЛЛЕРИ ОЙ-ӨРИСИМИЗДИ КЕҢЕЙТЕДИ

Бүгинги глобалласыў дәўиринде, елимиздиң сиясий ҳәм мәдений жасаў интеграциясы, ҳәр қыйлы тараўларда мәмлекетлер аралық байланыслардың беккемлесиўинде шет тиллерин билиў оғада әҳмийетли.  Өйткени, шет тили жәмийеттиң барлық тараўлары менен, сиясат, көркем-өнер, билимлендириў менен тығыз байланыслы. Шет тили мәмлекеттиң менталитети ҳәм мәдениятын сәўлелендиреди, ал, тил мәденияты адамлар саўатлылығының тийкарғы ҳәм ажыралмас бөлеги.

Бүгинги күни бизиң мәмлекетимизде шет тиллерин үйрениў ушын үлкен имканиятлар жаратылмақта. 2012-жылы 10-декабрьде «Шет тиллерди үйрениў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары» ҳаққында Өзбекстан Республикасы Биринши Президенти И.Кәримовтың қарары қабылланды.

Бул қарарда елимизде Өзбекстан Республикасының «Билимлендириў ҳаққында»ғы нызамын ҳәм Кадр­лар таярлаўдың миллий бағдарламасын әмелге асырыў көлеминде шет тиллерди оқытыўдың комплексли системасы, яғный, ҳәр тәреплеме жетилискен, саўатлы, заманагөй пикирлеўши жас әўладты тәрбиялаўға, республиканың жер жүзи шериклигине буннан былай да интеграцияласыўына бағдарлан­ған система жаратылғаны, заманагөй педагогикалық ҳәм мәлимлеме-коммуникация технологияларынан  пайдаланған ҳалда оқытыўдың алдынғы усылларын енгизиў жолы менен өсип киятырған жас әўладты шет тиллерге оқытыў, сол тиллерде еркин сөйлесе алатуғын қәнигелерди таярлаў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге, соның негизинде, олардың жәҳән цивилизациясы   жетискенликлери менен жер жүзилик мәлимлеме ресурсларынан кең көлемде пайдаланыўы, халықаралық бирге ислесиў ҳәм байланысты раўажландырыўы ушын шараятлар  менен имканиятлар жаратыў ҳаққында кеңнен тоқтап өтилген.

«Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекстан Жаслар шөлкеминиң жумысын қоллап қуўатлаў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарарында көрсетилген «Өзбекстан Жаслар шөлкеми қасындағы түрли пәнлер, соның ишинде, шет тиллерин үйретиў, компьютер бағдарламаларын дүзиў ҳәм исбилерменлик тийкарларын оқытыў мақсетинде дүзилген оқыў орайларын 2017-жыл 1-августқа шекем салықтың барлық түринен азат етиў мәселеси елимизде шет тиллерин үйрениўге қаншама итибар қаратылып атырғанының және бир дәлили.

Сонлықтан да, бүгинги күни бизиң академиялық лицейлеримизде шет тиллерин терең үйрететуғын, заманагөй әсбап-үскенелер менен тәмийинленген арнаўлы класслар дүзилди, шет тили сабақларының оқыў саатлары көбейтилди, мультимедиалық оқыўлықлар, электрон ресурслар, оқыў әдебиятлар базасы жаратылды.

Усының  менен бир қатарда, шет тиллери оқытыўшыларының кәсиплик шеберлиги мәселесине де айрықша итибар қаратылмақта. Өзбекстан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2013-жыл 31-декабрдеги «Шет тилин билиў дәрежесин анықлаў ҳәм уқыплылық сертификатын бериў тәртиби ҳаққындағы режени тастыйықлаў» бойынша қарары тийкарында  оқытыўшылардың билим ҳәм көнликпелерин баҳалаў  мақсетинде Мәмлекетлик тест орайының сертификатын алыў ушын шет тиллери оқытыўшылары өз үстинде жумыслар ислеп атыр.

 Академиялық лицей кафедраларында турақлы турде шөл­кемлес­тирилип атырған оқыў-методикалық семинарлар, жоқарғы оқыў орынлары менен биргеликте өткерилип атырған илимий-әмелий конференциялар шет тиллерин оқытыў методикасына байланыслы көп машқалаларды шешиўге, оқытыўшылардың кәсиплик дәрежесиниң артыўына көмегин тийгизеди.   Жоқары оқыў орынларының тәжирийбели оқытыўшы — тренерлери өткизип атырған семинар-тренинглер де өз нәтийжесин бермекте. Солай болса да, шет тиллери оқытыўшыларының кәсиплик шеберлигин арттырыў, шет тиллерин оқытыў, оқыў әдебиятларын жаратыў тараўында өз шешимин күтип атырған мәселелер еле де жоқ емес.

Республикада шет тиллерин үйрениў ҳәм үйретиў процесин жақсылаў ушын қабылланып атырған қарарлар ҳәм пәрманлар жасларымыздың шет тиллерди үйрениўге деген қызығыўшылығын күшейтти. Шет тилин, тийкарынан инглис тилин билмей турып ҳәзирги күнде қандай да бир нәтийжеге жетиў мүмкин емес екенлиги айқын көринбекте.  Шет тиллерин үйрениўдиң әҳмийетин түсинген жасларымыз буннан нәтийжели пайдаланыўы тийис деп есаплаймыз. Өйткени, шет тили ой-өрисимизди кеңейтеди.

Арзайым  Бердиханова.

Карақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы академиялық лицей оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF