Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:37:59, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЎАТАНСҮЙИЎШИЛИК  РУЎХТА  ТӘРБИЯЛАЎДЫҢ  ТИЙКАРЫ

Бизиң мәмлекетимиз әййемги тарийхый, мәдений мийраслар, оғада бай тәбийғый ресурсларға ийе ел есапланады. Бүгинги күни Өзбекстанда 7300 ден аслам мәдений мийрас объектлери бар болып, олардың көпшилиги ЮНЕСКОның дизимине киргизилген.

Соның ишинде әййемги Хорезм патшалығының орайы болған ҳәзирги Елликқала районындағы Топыраққала ҳәм оның әтирапында жайласқан елиўден аслам қала ҳәм қорғанлар, сондай-ақ, Хожелидеги Миздақхан, Гәўирқала, Әмиў­дәрьядағы Шылпыққала, Султан Ўайс баба, Берунийдеги Ақшаханқала, Катқала Нөкис районындағы Кердер, Ҳайўанқала, Сатемирдиң қаласы, Шоманайдағы Кетенлер, Халқабадтағы Ийшанқала,Үстирттеги Белеўли, Шымбайдағы Қарақум ийшан, Айымбет ийшан мешитлери, Тахтакөпирдеги Айдосқала, Қаратерең, Кегейлидеги Ақтуба, Даўыткөллер республикамыз хал­қының мақтанышы болып табылады.

Соңғы ўақытлары елимизде усындай мәдений ҳәм тәбийғый байлықларымызды қәстерлеп сақлап, оны келешек әўладқа нуқсансыз сап ҳалында жеткериў ҳәм өсип киятырған жас әўладты усындай уллы қунлы дөретпелерди жаратып кеткен ата-бабаларымызға мүнәсип избасарлар етип тәрбиялаўға айрықша итибар қаратылып келинбекте. Әсиресе, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февральдағы «Өзбекстан Республикасының туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм 2018-жыл 7-февральдағы «Ишки туризмди жедел раўажландырыўды тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы қарары хал­қымыздың көптен берли кеўлинде түйип жүрген арзыўларының әмелге асыўына беккем тийкар болды, деп толық айта аламыз. 

Атап айтқанда, усы қарардың 1-бәнтинде  «Өзбекстан бойлап саяхат ет» ишки туризмди раўажландырыў бағдарламасы, 3-бәнтинде Өзбекстан Республикасы туризмди раўажландырыў бо­йынша мәмлекетлик комитети ҳәм жергиликли атқарыўшы уйым­лары тәрепинен жайластырылатуғын сыртқы рекламаның социаллық рекламаға теңлестирилиўи, ал, 4-бәнтинде 2018-2020-жылларда республиканың ҳәр бир аймағында кеминде 100 орын есапқа алынып, орайлық көшелер, халық көп жыйналатуғын орынлар ҳәм трассаларда жайлас­қан щитлерде, экранларда ишки туризмге байланыслы сыртқы рекламалардың орнатылыўын тәмийинлеў белгилеп өтилген. Сондай-ақ, қарардың 6-бәнтиндеги жәмәәтлик шәртнамаларға хошаметлеў илажлары сыпатында мәмлекетлик уйымлар ҳәм басқа да шөлкемлердиң бюджеттен тыс қаржылары есабынан өз хызметкерлериниң кеминде 10 процентин шаңарақ ағзалары менен биргеликте ҳәр жылы дем алыўға жибериўди нәзерде тутатуғын хызметкерлердиң жәмәәтлик ҳәм шаңарақлық дем алыўын шөлкемлестириў нормасын киргизди.Бул ушын хызметкерлерге мийнет нызамшылығына муўапық олар ушын қолай болған ўақытта сая­хат етиў ҳәм дем алыў ушын дем­алыстың пайдаланылмай қалған бөлеги есабынан демалыс күнлериниң берилиўи, халық хожалығының барлық тараўында мийнет ислеп атырған хызметкерлерди қуўанышқа бөледи десек асыра силтеген болмаймыз. Соның менен бирге, турист­лер ҳәм исбилерменлер ушын транспорт хызметинде жаратылып атырған имканиятлар, мийманхана, кемпинг, мотеллер, тематикалық қыябанлар, музейлер, галереялар ҳәм басқа да объектлер қурыў ушын ажыратылып атырған қолайлықлар республикамызда халыққа турмыслық хызмет көрсетиў сапасы ҳәм мәдениятының жоқарылаўында айрықша орын тутады, деп ойлаймыз.

Жуўмақластырып айтқанда, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен қабыл етилген бул Пәрман ҳәм қарарлар елимиздиң еле де гүллеп-раўажланып, дүнья мәмлекетлери арасында өзиниң абырайының бәлентлеўине белсенди хызмет етеди, деп беккем исеним менен айта аламыз.

А.ҚАҢЛЫБЕКОВА,

Шымбай районындағы 17-санлы улыўма орта билим бериў

мектебиниң тарийх-ҳуқықтаныў пәни муғаллими.          

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF