Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:59:51, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НЕМҚУРАЙДЫ ЛАЎАЗЫМЛЫ ШАХСЛАР ЖАЗАЛАНДЫ

Бүгинги күнде республикамыздағы барлық Халық қабыллаўханалары айрықша ажыратылған имаратларда жумыс ислемекте. Оларда пуқараларды қабыллаў, ана-бала, медицина, санитариялық-гигиеналық бөлмелер, күтиў заллары шөлкемлестирилип, заманагөй компьютер техникалары менен тәмийинленди. Халық қабыллаўханалары юриспруденция тараўында көп жыллық стажға ийе бол­ған тәжирийбели хызметкерлер менен толықтырылды.

Елбасшымыздың тиккелей басламасы менен шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары халықтың мүрәжатларының тез шешимин табыўы ушын үлкен мүмкиншиликлер жаратып, қысқа ўақыт ишинде мүрәжатларды нәтийжели шешиў механизмине айланды.

— Халық қабыллаўханаларында орынлардағы ҳақыйқый жағдай анық көринбекте. Барлық тараў бойынша жыйналып атыр­ған мүрәжатлар болса, қәлеген системадағы реал жағдайды талқылаўда ҳәм үйрениўде оғада сийрек, қымбат баҳалы дәрек болып хызмет етпекте ҳәм халық пенен тиккелей байланыста болыў, олардың турмыслық машқалаларын тез, сол жердиң өзинде шешиўге кең түрде мүмкиншилик жаратпақта,-дейди Өзбекстан Республикасы Президентиниң  Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов.

Әсиресе, пуқараларды қабыл етиўде мәмлекетлик уйымлардың, жуўапкер шөлкемлер менен мәкемелердиң ўәкиллери болыўы мүрәжатларды қысқа ўақытта шешиў мүмкиншилигин береди, сондай-ақ, мәмлекетлик уйымлардың басшылары менен пуқаралардың тиккелей байланыс жасаўына имканият жаратады.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханаларына 2017-жыл даўамында пуқаралардан жәми 23 мың 564 мүрәжат келип түсти. Соннан, 16 мың 592 си жазба, 7 мыңға шамаласы аўыз еки мүрәжатлар болып есапланады. 19 мың 256 арза, 4188 шағым, 120 усыныс қабылланып, соның 58 проценти қанаатландырылып, 9 мыңнан асламына ҳуқықый түсиник жумыслары алып барылды, 930 мүрәжат көрип шығылмақта. Олардың 20 проценти жумыс пенен тәмийинлеў, 13 проценттен асламы турақ жай қурыў ушын жер орын ажыратыў, 6 проценттен асламы материаллық жәрдем ҳәм сол муғдарда ишки ислер уйым­ларында көрип шығыў ушын, 5 процентке шамаласы пенсия ҳәм напақа мәселелери, 4 проценттен асламы медицина тараўы мәселелери бойынша болды. Прокуратурада көрип шығыў ушын 948, суд мәселелерине байланыслы 654 мүрәжат келип түскен.

Соны да айтып өтиў керек, 2018-жылдың 1-февралынан баслап Виртуал қабыллаўхана арқалы орынлаў ушын жиберилген мүрәжатлардың көрип шығылыўы үстинен қадағалаўды әмелге асырыў ўәкиллиги Өзбекстан Республикасы Президентиниң Халық қабыллаўханаларына өткерилген. Оларға ҳәр бир мүрәжаттың толық түрде, сапалы көрип шығылыўы ҳәм белгиленген мүддетлерде орынланыўын қатаң қадағалаўға алыў ўазыйпасы жүкленди.

2017-жылда Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасы Халық қабыллаўханалары тәрепинен мүрәжатларды өз ўақтында көрип шықпаған 37 лаўазымлы шахс интизамый жазаға тартылған ҳәм 6 лаўазымлы шахс ҳәким­шилик жуўапкершиликке тартылып тийисли жаза илажлары көрилген. Нәтийжеде 43 лаўазымлы шахс жазаланды.

Бул болса елимизде халық мүрәжаты ҳәм пикири барлық нәрседен үстин екенлигин көрсетеди.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF