Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:04:57, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИЙТАЛАПЛЫҚ  БИЙДӘЎЛЕТЛИК  ДЕГЕНИ...

Билип-билмей жынаят көшесине кирип қалғанлардың ислеген қылмысларына жараса оқылған суд ҳүкимлерин таллап қарасақ, экономикалық жынаятлардан басқаларының дерлик барлығында судланыўшының исми, фамилиясының тусында «ўақтынша жумыссыз» деген сөзге көзимиз түседи. Әлбетте, белгили бир кәсиптиң басына жип тағып жумыс пенен бәнт болмаған бийталап адамнан түрли бийзарылықлар күтсе болады...

Қолымыздағы суд ҳүкими менен танысар екенбиз, нәшебентлик жолына кирген Генжемурат Досымбетов, Азат Дусчанов, Жарылқасын Алпысбаев, Ахмет Алламбергенов, Аманбай Еримбетов ҳәм Қутлымурат Қурба­ниязовлардың бәри де «ўақтынша жумыссыз»лар. Ҳәтте, А.Дусчанов ҳәм А.Алламбергеновтан басқа төртеўи бурын да судтың «қара гүрсиси»не отырған көринеди.

Әйне жәмийетке пайда келтиретуғын, елимиздиң раўажланыўына үлес қосатуғын, бәри де Хожели ра­йонында туўылған, қалада, район аймағындағы түрли мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жасаўшы бул ғырыстай алты «азамат»тың нәўқыран жаслық жылларының белгили бир бөлегин темир пәнжере артында өткериўине не себеп болды!

Анықланыўынша, судланыўшы Қ.Қурбаниязов өткен жыл 2-февраль күни түстен кейин таныслары Б.Утемуратов, М.Абдуллаев ҳәм М.Еримбетов төртеўи «Ахунбабаев» аўыл пуқаралар жыйыны жолында жайласқан «Гүжим» шайханасында отырады. Жигитлерден бири: «гашиш шегемиз бе, танысым Аманбай таўып береди» деп салады ҳәм оған қоңыраў етеди. Арадан бираз ўақыт өтип келген Аманбай Қ.Қурбаниязовтан 200 мың сум пулды алып, «табақлас»ларының телефон номерин береди. Күн батыўға мейил бергенде Ж.Алпысбаев Хожели районы, С.Юсупов көшесинде А.Дусчановтан алған 0.93 грамм нәше­бентлик затын «Степная роза» кафеси алдында А.Еримбетов ҳәм Қ.Қурбаниязовларға жеткереди.

Қулласы, нәшебентликтиң торына топары менен илинген бул жигитлер ҳуқық қорғаў уйы­мы хызметкерлериниң таслаған «торы»на да түсти. Солай етип, қадаған етилген наркотикалық затлардың алды-саттысы, қа­был­лаўы менен шуғыл­лан­ған бул шахслардың жынайый ҳәрекетлери ҳәр тәреплеме көрип шығылып, әдил суд тәрепинен ҳәр қыйлы мүддетлерге еркинен айырыў жазалары тайынланды.                                       

  Я.МУН.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF