Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:24:58, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘСКЕРЛИККЕ  АТЛАНҒАН  ЖАСЛАР

Бүгин Қураллы Күшлер қатарында хызмет етиў, елимиз шегараларының қол қатылмаслығын, халқымыздың тыныш-татыў турмысын тәмийинлеўдей жуўапкерли хызметти ат­қарыў — жасларымыз ушын тек ғана азаматлық ўазыйпа болып қалмас­тан, мақтанышқа айланбақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 13-январьдағы «Өзбекистан Республикасының пуқараларын мүддетли әскерий хызметке гезектеги шақырыў ҳәм белгиленген хызмет мүддетлерин өтеген әскерий хызметкерлерди Қураллы Күшлер резервине босатыў ҳаққында»ғы қарары тийкарында мәмлекетимиздиң бир қанша жаслары өзлериниң азаматлық миннети болған әскерий хызметин өтеўге атланбақта.

Жақында Нөкис темир жол вокзалында мәмлекетимиздиң түрли ўәлаятларынан республикамызда жайласқан Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери бөлимлеринде гезектеги мүддетли әскерий хызметин өтеўге келген бир қатар жасларды салтанатлы күтип алыў мәресими болып өтти. Салтанатлы илажда Өзбекистан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы А.Данияров, республикалық руўхый-ағартыўшылық орайынан Ш.Аяпов, Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери бөлиминиң хызметкерлери сөзге шығып, өзлериниң ел-халық алдындағы перзентлик ўазыйпасын атқарыўға киятырған жасларды қутлықлады.

— Мен балалығымнан әскер болыўға, әскерий ки­йим кийиўге жүдә қуштар едим. Мине, бүгин балалықтағы нийетлерим әмелге асып, Ўатан алдындағы өз жигитлик миннетимди атқарыўға кирисип атырман, - дейди Бухара ўәлаятынан шақырылыўшы Н.Бабутов.

Ҳақыйқатында да, армия қатарында хызмет етиў бүгин елимиз жасларында мақтаныш сезимине айланбақта. Ал, әскерлер ушын бәрше зәрүрли шараятлардың жаратылып берилиўи Қураллы Күшлеримизди реформалаў, жетилистириў бағдарында алып барылып атырған ислердиң әмелий нәтийжеси екенлигинен дәрек береди.

Р.АРЗИЕВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: күтип алыў кешесинен көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF