Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:17:18, 16.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ  АРТЫП БАРМАҚТА

Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжелилигин арттырыў, жәмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳәм либералластырыўға қаратылған жаңа раўажланыў басқышы басланды.

Президентимиз басшылығында елимиздиң раўажланған мәмлекетлер қатарынан мүнәсип орын ийелеўине, халықтың турмыс дәрежесин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Дүнья жүзиндеги бир қатар раўажланған еллерде мәмлекет басшысының миллий парламент ағзаларына жәмийеттиң ҳәр түрли тараўларындағы мәселелер, белгиленген ўазыйпалар ҳәм мәмлекетти демократиялық раўажландырыў бойынша Мүрәжат пенен шығыў тәжирийбеси жолға қойылды. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тәрепинен 2017-жылдың 22-декабрь күни мәмлекет тарийхында биринши мәрте Парламент­ке Мүрәжат усыныўы елимизде әмелге асырылып атыр­ған реформалардың еле де беккемлениўине хызмет етиў менен бирге хал­қымыздың жәмийетимизде жүз берип атырған өзгерислер ҳәм жаңаланыўларды және бир мәрте аңлап жетиўине үлкен түртки болды.

Мүрәжатта Президентимиз ҳәр бир мәселе бойынша анық талқылаўлар, жол қойылып атырған кемшиликлер ҳәм де машқалалардың унамлы шешимин табыў бойынша усыныс ҳәм пикирлер билдирилип, әмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпаларға кең түрде тоқтап өтти.

Мүрәжатта басқа да тараўлар сыяқлы, туризмди раўажландырыў, бул бағдарда имканиятлардан нәтийжели пайдаланыў бойынша бир қатар усыныс ҳәм ўазыйпалар ҳаққында атап өтти. Ҳүрметли Президентимиз бүгинги күнде аймақлар ортасында жол-патруль постларының ески тәртипте жайласқанлығы себепли транспортлардың емин-еркин ҳәрекетлениўине, саўда-экономикалық мүнәсибетлердиң, сондай ақ, ишки ҳәм сыртқы туризмниң раўажланыўына кери тәсирин көрсетип атырғанлығын атап өтти.

Бул бағдарда әмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпалар ҳаққында айтар екен, Президентимиз  тәрепинен ҳәзирги күнде миллий экономикаға жоқары дәрамат келтиретуғын нәтийжели тармақлардың бири бул — туризм екенлиги, Өзбекистан туризм тараўында жоқары имканиятқа ийе мәмлекет болып есапланатуғынлығы, елимизде 7 мың 300ден артық мәдений мийрас объектлери бар болып, олардың көпшилиги ЮНЕСКО дизимине киргизилгенлигин айрықша атап өтти.

Елимиздиң гөззал тәбияты ҳәм пайызлы дем алыў орынларының имканиятларынан келип шыққан ҳалда, жаңа туристлик бағдарлар ашыў мүмкин. Бул бағдарда шет ел инвестицияларын киргизиў арқалы зыярат туризм, экологиялық, этнографиялық, гастрономиялық ҳәм басқа да туризм тармақларын жаратыў арқалы мәмлекетимизди туризм орайларынан бирине айландырыў имканиятын береди.

Республикамыздағы муқаддес орынларды зыяратлаў пуқаралардың ата-бабаларымыз ҳаққында толығырақ мағлыўматқа ийе болыўы, жүреклеринде жақсылық, ата-бабалар мийрасына ҳүрмет, Ўатанға садықлық туйғылары пайда болыўына ҳәм беккемлениўине хызмет етеди. Бул, әсиресе, жаслар тәр­биясында үлкен әҳмийетке ийе.

Елимизде усы күнге шекем туризм тараўын раўажландырыў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылды. Қараўсыз қалған естеликлер, мәдений мийрас объектлери қайта тикленди, әтирапларында абаданластырыў жумыслары даўам етпекте. Тараўға тийисли  бир қатар нызам ҳәм нызам асты ҳүжжетлер қабыл етилди.

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының сайлаўалды платформасында туризмди раўажландырыў, тараўда жаңа бағдарларды ашыў, бул бағдарда исбилерменлик жумысларын алып барыўды гөзлеген пуқараларға материаллық ҳәм руўхый жақтан көмеклесиў сыяқлы мақсет-ўазыйпалар белгиленген. Сайлаўалды платформасында нәзерде тутылған ис-илажлар әмелиятқа енгизилмекте. Президентимиздиң Парламентке Мүрә­жатында туризм тараўы бо­йынша атап өтилген идея­лар партияның усы бағдарда өз алдымызға қойған ўазыйпаларымызды әмелге асырыўымыз ушын Бағдарлама болып хызмет етеди.

Р.ҚАЛАНДАРОВА,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF