Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:02:33, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НУРАНЫЙЛАР  ҲҮРМЕТКЕ БӨЛЕНБЕКТЕ

Бүгин мәҳәллелер жумысларын нураныйлардың жәрдемисиз ҳәм қатнасыўысыз көз алдымызға келтириўимиз қыйын. Үлкен ҳүрмет ҳәм абырайға ийе нураныйлар, ақсақаллар ҳәм белсендилер мәкан пуқаралар жы­йынында көпшиликти қурайды. Соны айтып өтиў керек, пуқаралар жыйынлары жумысларындағы көпшилик мәселелерди олардың араласыўысыз шешип болмайтуғынлығын турмыстың өзи бизге көрсетпекте.

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары жумысларын туўры шөлкемлестириўде ҳәм нәтийжелилигин арттырыўда тиккелей сол аймақта жасаўшы бай турмыслық тәжирийбеге ийе бол­ған нураныйлардың жәрдеминен нәтийжели пайдаланбақта. Буның айқын мысалы ретинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбе­кистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманын ҳәм 2016-жыл 28-декабрьдеги «Кекселер ҳәм майыпларды мәмлекет тәрепинен қоллап-қуўатлаў сис­темасын және де жетилистириў бойынша қосымша илажлары ҳаққында»ғы қарарларын келтирип өтсек болады. Бул Пәрман ҳәм қарардың тийкарғы мақсети — кекселерди қоллап-қуўатлаў системасын және де жетилистириў, қариялар ҳәм ветеранларды социаллық жақтан қоллаў, елимиздиң социаллық-сиясий турмысында толық қатнасыўы ушын шараятлар жаратыў, тынышлық ҳәм татыўлықты беккемлеў тараўында жасы үлкен әўлад ўәкиллериниң ролин көтериў белгиленген.

Сондай-ақ, бунда жәмәәтшилик тийкарында пуқаралардың өзин-өзин басқарыў уйымларында пуқаралар жыйыны баслығының орынбасары — кекселер ҳәм ветеранлар ислери бойынша кеңесгөй лаўазымы енгизилди. Бундағы мақсет пуқаралар жыйынларындағы шаңарақларда тынышлықты, аўызбиршиликти, татыўлықты тәмийинлеў, жасларымыздың санасына халқымыздың көп әсирлик миллий үрп-әдет дәстүрлерин сиңдириў, Ўатанды сүйиўшилик, кексе әўлад ўәкиллерине ҳүрмет, кишиге иззет көрсетиў, мийрим-шәпәәтлилик сыяқлы пазыйлетлерди оятыў, Ўатанға, хал­қымызға ҳәм ғәрезсизлигимизге садықлық руўхында тәрбиялаўды тереңнен сиңдириўден ибарат.

Ҳәзирги ўақытта 1 мың 428 шаңарақта 8 мыңнан аслам халық жасап атыр­ған Нөкис қаласы «Қум аўыл» мәкан пуқаралар жыйыны жанындағы кекселер ҳәм ветеранлар ислери бо­йынша жәмәәтшилик тийкарында дүзилген кеңестиң жумыс баслағанына бир жылдан асламырақ ўақыт болды.

Өткен дәўир ишинде нураныйларымызға байланыслы мәселелер еркин түрде өз шешимин таба алатуғын дәрежеге жетти. Усы жәмәәтшилик тийкарында дүзилген жәмийетлик шөлкем дәслепки күнлерден баслап-ақ, анық жобалар тийкарында ис жүргизип келмекте. Бул лаўазымға пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымларында көп жыллар даўамында мийнет еткен, халық ортасында ҳүрметке ийе, исенимин ақлаған нураныйларымыз сайланғанлығы себепли олардың жумыслары жанланып кетти. Атап өтетуғын болсақ, пуқаралар жыйыны кекселер ҳәм ветеранлар ислери бойынша кеңеси жанынан кеңесгөйлер ағзалары сайланып, олардың ҳәр бири көшелерге бириктирилип, оларға аймақтағы шаңарақлардың тынышлығын, аўызбиршилигин, татыўлығын сақлаў, сондай-ақ, жал­ғыз баслы бағыўшысынан айырылған кекселерге социаллық ҳәм материаллық жәрдем көрсетиў, жасларды Ўатанға сүйиўшилик руўхында тәрбиялаў, жас өспиримлер арасында жынаятшылықтың алдын алыў «Мениң мәҳәллемде жынаятшылық жүз бермеўи керек» деген уранды туў етип алып, өзлериниң турмыслық бай тәжирийбелерин үйретиў сыяқлы ўазыйпалар жүкленген.

Ҳәзирги ўақытта атап өтилген Президент пәрманлары ҳәм қарарларынан руўх­ланған кеңес ағзалары бир қатар жумысларды әмелге асырыў менен бирге Өзбекистан Республикасы ветеранларын социаллық искерлигин қоллап-қуўатлаўшы «Нураный» қоры Республика басқарыўы ҳәм пуқаралардың өзин-өзи бас­қарыў уйымлары искерлигин муўапықластырыў бо­йынша республика кеңеси менен бирликте 2018-жыл 15-январь күни қабыл еткен қоспа қарарға тийкар өткерилетуғын «Ең белсенди кекселер ҳәм нураныйлар ислери бо­йынша кеңесгөйлери» таңлаўына қызғын таярлықлар көрилмекте.

Келешекте пуқаралар жыйыны жанынан «Нураныйлар мәсканы» комплексин қурыў, нураныйлардың имаратларын оңлаў, имканияты шекленген кексе жас­тағы адамлардың, жал­ғыз баслы кекселердиң турмыс жағдайларын жақсылаў, мәнзилли социаллық қор­ғаўды күшейт­тириў ҳәм олар­ға көрсетилетуғын жәрдем түрлерин кеңейтиў жобаластырмақта. Жуўмақластырып айтқанымызда, пуқаралар жыйыны жанындағы ветеранлар ҳәм нураныйларды қоллап-қуўатлаў мақсетинде дүзилген кекселер ҳәм ветеранлар ислери бойынша кеңеси хал­қымыздың исенимин ақлайтуғынлығына исенемиз.

А.АДИЛОВ,

Нөкис қаласы «Қум аўыл» МПЖ кекселер ҳәм

ветеранлар ислери бойынша кеңесгөйи.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF