Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:17:08, 16.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДҮНЬЯ ТӘН АЛҒАН ИНСАН ЕДИ

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримов халықты ески аўқам шеңберинен шығарып, дунья аренасында «Өзбекистан Республикасы» деген ғәрезсиз мәмлекетти пайда етти. Уллы тулға, сиясатшы, ойшыл, тарийхый шахстың 80 жыллық юбилейи Қоңырат медицина колледжинде де кең түрде белгиленди.

И.Кәримов қалдырған мәртликлери ҳалқымыз санасында мәңги сақланып қалады. Усының тийкары сыпатында колледждиң дөретиўши, инталы оқыўшылары тәрепинен әдебий кеше шөлкемлестирилди. Кешеде Президентимиздиң Өзбекистанның раўажланыў жолында басып өткен мийнетлери, жасларға жаратып берген шараятлары ҳәм мийнет жолы ҳаққында видеоролик көрсетилди ҳәм концерт бағдарламасы қойып берилди.

Жаслардың қәлеминен дөреген қосық қатарлары бәршениң жүреклеринен орын алып, олардың жүзлеринде сағыныш ҳәм миннетдаршылық сезимлери көринип турды. 

Өзбекистан тарийхында Ислам Әбдиғаниевич Кәримов Биринши Президент ҳәм ҳалықтың  жүрегинде сүйикли перзенти болып мәңги жасайды.

Қундыз ҚУРМАНОВА,

Қоңырат медицина колледжи оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF