Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:26:11, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 МЕКТЕП — АЛТЫН БОСАҒА

Еле жазылмаған ақ қағаз киби кеўли пәк, гирбиңсиз жас өспирим ушын мектеп босағасына қойған дәслепки қәдеми қуўанышлы мәўрит болып өмиринде мөрленип қалады. Бул қәсийетли дәргайдан қәдем атлаған күни-ақ оған сүйениш болатуғын қәдирдан устазы күтип алып баўырманлық пенен қушағына алады. Усы күннен баслап устаз-шәкирт ортасында беккем байланыс, жуўапкершилик орнайды. Бул барлық инсанлардың турмысқа дәслепки қәдеминде кешетуғын умытылмас мәўритлер.

Устаз атаңдай уллы. Ата-анаңнан кейинги ең қәдирдан ҳәм меҳрибан инсан — бул устаз. Дүньядағы барлық инсанлар, ҳәттеки алымлар да устазлардан — муғаллимлерден тәлим ал­ған.

Мәмлекетимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов: «Устаз класс ханасына берекет ҳәм билим менен бирге ақ қағаздай пәк жүреклерге инсаныйлық пазыйлетлерди, адамгершилик, мийирманлық ҳәм келешекке исеним менен шыдамлылықты алып киреди» деп устазларды улығлаған еди.

Мәмлекетимиз тәрепинен устазлар, оқытыўшылар алдына үлкен жуўапкерли ҳәм әдиўли ўазыйпа жүкленген. Хал­қымыздың әдиўли перзентлерин ҳәр тәреплеме озық ойлы, интеллектуал раўажланған зийрек етип тәрбиялаўдай уллы ўазыйпаны атқарыў — оқытыўшы-устазлардың хызметине байланыслы. Олардың машақатлы мийнетлери келешек әўладларымыздың тәлим-тәрбиясында көринеди. Келешек әўладтың қандай болып жетилисиўи ­ устазлар, муғаллимлер қолында десек қәтелеспеймиз.

Мәмлекетимиз тәрепинен устазлардың машақатлы мийнетлери бәрқулла улығланып келмекте. Ҳәр жылы Ғәрезсизлик ҳәм 1-октябрь — Устазлар ҳәм муғаллимлер күнинде басқа да байрам сәнелеринде өзлериниң пида­йылығы менен хызмет еткен муғаллим ҳәм устазлар сыйлықланады. Бул олардың алдағы жумысларына және де күш-қуўат, көтериңки руўх бағышлайды.

Зубайда ТӘЖИМУРАТОВА,

Нөкис автомобиль-жол хожалығы ҳәм хызмет көрсетиў

кәсип-өнер колледжи өндирислик оқыў устасы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF