Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:23:00, 16.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЛИМГЕ  ПИДАЙЫЛЫҚ

Илим жолында инсанға мийтиндей сабырлылық, қайсарлық, машақатлы мийнетти талап ететуғынлығын Қарақалпақ әдебияттаныў илиминиң пидайысы, филология илимлериниң докторы, профессор, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери Қурбанбай Жәримбетов мысалында көргендей болдық.

Саналы өмирин илимге бағышлап бәрше қыйыншылықларды илимге бол­ған пидайылығы, қайсарлығы, талапшаңлығы менен жеңип бүгингидей абырайлы мәртебеге жетискен устаз быйыл 70 жасқа толды. Усы мүнәсибет пенен Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы академиялық лицейде «Илимге бағышланған өмир» атамасында ушырасыў болып өтти.

Кешени лицей директоры Г.Алламбергенова ашты ҳәм жәмәәти атынан юбилярды қутлықлады. Буннан соң, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң қарақалпақ әдебияты кафедрасы оқытыўшысы, филология илимлериниң кандидаты, доцент Ж.Низаматдиновтың  «Белгили алым-әдиўли устаз», усы лицейдиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими З.Алламуратованың «Қарақалпақ әдебияттаныў илиминиң жанкүйери» атамасындағы баянатлары тыңланды.

Қ.Жәримбетов Қарақалпақ әдебияты мәселелери бойынша 100 ден аслам мақалалар, илимий очерк, монографиялардың авторы.  Сондай-ақ, әдебий сын мақалалары менен миллий әдебиятымыздың көркемлик жақтан жетилисиўине, жәмийетте көркем-эстетикалық көзқараслардың раўажланыўына салмақлы үлес қосқан алым. Соның менен бирге, оқыўшылар қәўимине бир неше оқыў-методикалық қолланбалар ҳәм сабақлықлардың авторы сыпатында аты танылды. Қалаберди, Орайлық Азия аймағында бириншилерден болып Н.А.Кунның «Әййемги Грецияның легендалары ҳәм мифлери» атамасындағы китабын қарақалпақ тилине аўдарыўы көркем аўдарма тараўында елеўли ўақыя болды.

Ол илимий жумыслар менен бир қатарда бир неше шәкиртлер таярлады. Оның илимий басшылығында 6 кандидатлық, 2 докторлық диссертация жақланды.

— Балалығымнан баслап китап оқыўға жүдә қумар едим. Аўылымызда жайласқан китапханаға барып, ол жердеги барлық әдебий китапларды оқып шықтым. Ҳеш қашан бир шайыр яки жазыўшыға  байланып қалмадым. Мен ушын жазыл­ған дөретпе қызықлы болса болды, деген балалық түсиник бар еди. Айтажағым, китапты дос тутынған инсан ҳеш қашан өмирде алжаспайды. Инсан ҳәмийше алға қарай ҳәрекет етиўи, мақсети ушын гүресиўи, излениўи керек. Сонда ғана алға қойған әрманыңның жоқары шыңларына жетисесең,- дейди профессор Қ.Жәримбетов оқыўшылар менен болған сәўбетлесиўинде.

Кешеде профессордың бир неше шәкиртлери устазы ҳаққындағы пикирлерин билдирип, мүбәрек жасы менен қутлықлап, илимпаздың шаңарағына аманлық, өзине беккем денсаўлық, еле де илим жолында шаршамай жаңалықлар киргизиўинде табыслар тиледи.

Ушырасыўда оқыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларын берип, мазмунлы сәўбетлерин тыңлады.

З.ЕРЕКЕЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF