Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:33:38, 17.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМКАНИЯТЛАР ЖАРАТЫЛМАҚТА

Мәмлекетимиз басшысы тәрепинен быйылғы 2018-жыл «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп белгилениўи нәтийжесинде бизнес субъектлерин жедел ҳәм турақлы раўажландырыў жолындағы тосқынлықлар менен иркинишлерди сап­лас­тырыў, тийкарсыз тексериўлердиң алдын алыў, тараўдың раўажланыўына имканиятлар жаратылмақта.

Өткен жылдың жуўмағы менен республикамыздың тийкарғы капиталын көбейтиўге 2235,0 миллиард сумнан артық  инвестиция киргизилип, өткен жылға  салыс­тырғанда салыстырма баҳада 49,1 процентти қурады, соннан сырт ел инвестиция­лары ҳәм кредитлери 268,6 миллиард сумды қурады.

Тийкарғы капиталға киргизилген инвестицияның 19,1 проценти,  орайластырыл­ған қурамы болып, соннан 9,0 проценти, яғный, 201,7 миллиард сумы бюджет қаржыларынан ажыратылған. Орайластырылмаған инвестиция көлеми 1807,1 миллиард сумды қурады.

Есабат дәўиринде Қарақалпақстан Республикасына киргизилген сырт ел инвестиция хәм кредитлериниң 199,2 миллиард сумы таў-кән санааты ҳәм ашық кәнлерде ислеўге, 24,7 миллиард сумы қайта ислеў санаатына, 14,7 миллиард сумы денсаўлықты сақлаў ҳәм социаллық хызметлерди көрсетиўге, 13,1 миллиард сумы байланыс тараўына, 14,1 миллиард сумы аўыл ҳәм тоғай хожалығына жумсалған.

Тийкарғы капиталға өзлестирилген инвестициялар улыўма көлеминиң 61,8 проценти өндирис тармағына, ал, 38,2 проценти өндирислик емес тараўға бағдарланды.

Өндирислик емес тараўға киргизилген инвестициялар көлеминен 585,9 миллиард сумы турақ жай қурылысында өзлестирилген. 2017-жылда улыўма майданы 693,5 мың кв. метр бол­ған 4637 турақ жай питкерип тапсырылды.

Улыўма билим бериў мектеплерин қурыў, реконс­трукциялаў ҳәм спорт объектлери қурылысында 29,3 миллиард сум әтирапында инвестициялар өзлес­тирилип, 5324 оқыў орнына ийе 22 мектеп, 3 балалар спорты объектлери жаңадан қурылып, реконструкциядан шығарылды. Сондай-ақ, денсаўлықты сақлаў объект­лериниң қурылысына 39,6 миллиард сумлық, ал, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери объектлери қурылысына  7198,1 миллион сумлық инвести­циялар өзлестирилди.

Қурылыс тараўында өткен жыл даўамында 1289,9 миллиард сумлық қурылыс жумыслары питкерилип, бул алдынғы жылдың жуўмағына салыстырғанда өсиў пәти 103,5 процентти қурады. Усыннан мәмлекетлик емес мүлкшилик формасындағы кәрханалар тәрепинен 1216,0 миллиард сўмлық қурылыс жумыслары әмелге асырылып, жәми қурылыс жумыслары көлеминдеги үлеси 94,3 процентти қурайды.

Әлбетте, бундай ийгиликли ислер 2018-жылда да даўам етип, республикамыздың социал-экономикалық турмысының раўажланыўына тәсирин тийгизетуғынына исенемиз.

З.СЕЙТИМБЕТОВА,

Қарақалпақстан Республикасы Статистика басқармасы

Инвестиция ҳәм қурылыс статистикасы бөлиминиң баслығы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF