Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:38:19, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЛИМ  ПИДАЙЫСЫНА ҲҮРМЕТ

Балалығымызда мектеп сабақлықларын қолға алғанда ең дәслеп оның авторлары, редакторлары, художниклери, баспасы, шыққан жылы ҳәм бас­қа да мағлыўматлар менен танысып шығыўға асығатуғын пайытымыздан исми-шәрипи бизге таныс болып келген илимпаз Қурбанбай Жәримбетовтың мийнет жолы көпшиликке мәлим болғаны менен, өзин көрсете бериўге умтылмайтуғын, нағыз илим адамына тән туйық минезли юбиляр-илимпаз ҳаққында билмегенимиз көп.

Буннан дерлик жигирма сегиз жыл бурын Орайлық Азия республикалары ишинде биринши болып Н.А.Кунның 30 баспа табақтан ибарат «Әййемги грек мифлери ҳәм легендалары» деген танымалы шығармасын устазымыз Қурбанбай аға Жәримбетов қарақалпақ тилине шебер аўдарып, 1990-жылы баспадан шығар­ған еди.

— Кишкене гезлеримнен ертек, қосық тыңлағанды, китап оқығанды жақсы көретуғын едим, балалығымнан бир шайырдың бендеси болмадым, - дейди Қ.Жәримбетов И.Юсупов атындағы қәнигелестирилген мектепте ушырасыўда, оқыўшыларға қарай. — Китап таңламадым. Бир адам­ға ямаса бир жазыўшыға байланып қалыўға болмайды. Ҳәр қандай шығарманы оқыған оқыўшы дөретпеден ләззетлениў керек. Қарақалпақ әдебия­тының  үлгилери дүнья әдебиятынан ҳеш те қалыспайды. Мәселен, Ибрайым Юсуповтың дөретпелериниң, Төлепберген Қайыпбергеновтың романларының, Теңелбай Сәрсенбаевтың лирикалары менен Дәўлен Айтмуратовтың тымсалларының, Узақбай Пиржановтың повестьлери менен Шаўдырбай Сейтовтың шығармаларының, Алпысбай Султановтың новеллаларының, Кеңесбай Каримовтың, Минайхан Жуманазарованың, Халийла Дәўлетназаровтың, Бахтыяр Генжемуратовтың қосықларының дүнья әдебиятынан ҳеш те кем жери жоқ. Көркем әдебиятымыздың усындай бай үлгилерин көрсетип бериўге — биз әдебиятшылар көбирек  ҳәрекет етиўимиз тийис.

Ең дәслеп адам жақсы әрман етиўи керек. Әрман бизди жетелейди. Оның жетегине ерип шыңларға шығамыз. Уллы мақсетлерге ерисемиз. Ҳеш қашан мийнеттен қашпаўымыз керек. Айтады ғой, адам қара қумырсқадай болыўы керек, деп. Кетип баратыр­ған қарақумырсқаның үстине бир қысым топырақ тасласа, бираздан соң тырбаңлап қанша аўыр жүктиң үстине шығады ҳәм өз жолын даўам етеди. Сондай ең баслысы адам өзин-өзи тәрбиялап барыўы керек. Сәтсизликтен сынбайтуғын, мақсетинен қайтпайтуғын ерк-ықрары беккем, төзимли болыўы зәрүр.

Усы ушырасыўда бирқатар заманласлары менен шәкиртлери илимпаз ҳаққында өзлериниң пикирлерин билдирди.

Ф.Палымов — И.Юсупов атындағы мектеп директоры: «Ҳәр бир илимпаздың өз алдына көтеретуғын жүги бар. Жетпис жасқа шығып өз өмириниң қырық жылдам аслам ўақтын илимди раўажландырыўға бағышлаған Қурбанбай аға Жәримбетовтың пидайылығы өз алдына».

Қарақалпақстан Жазыўшылары аўқамының баслығы, шайыр Кеңесбай Каримов: «Әййемги Грецияда айтады екен, адам жетпис жасқа шыққанда ер жетеди деп. Сондай бүгинги юбилярдың да илимий жумысларының әйне писикшилик, жетилисиўшилик пайыты. Инсан өмири даўамында мийнет етеди, лекин илимниң изинен қуўыў ийне менен қудық қазғандай машақатлы нәрсе. Илимпаздың еле халыққа берери көп. Бул жол көплеген тосқынлықларға, қыйыншылықларға толы, лекин бул жолларды мәрдана басып, гөзлеген мақсетине ерисиў шын мәниде жетискенлик». 

Х.Дәўлетназаров шайыр, «Әмиўдәрья» журналының бас редакторы: «Аўылласымыз, заманласымыз, кәсиплесим Қурбанбай Жәримбетовтың ағла пазыйлетлери туўралы узақ сөз етиў мүмкин. Солардан ондағы кишипейиллик, мийнеткешлик, излениўшеңлик, салмақлылық пазыйлетлерин айрықша атап өтиў зәрүр. Илимпаз усындай пазыйлетлери арқасында үлкен абырайға ийе болған».

Б.Генжемуратов шайыр, әдебиятшы: «Қурбанбай аға қатал, бирақ кеңпейил, көбинесе қуўанғанын да, ашыўлан­ғанын да билдирмейтуғын турақлы минезли. Егер биреўде инта, қунт, қәбилет барын билсе, изине түсип сол инсанның қәбилетин ашыўға барынша тырысатуғын, өмирде сол тырысқақлығы ҳәм мийнеткешлиги, билими менен көп нәрселерге ерискен устаз.

Қ.Турдыбаев — қарақалпақ филологиясы факультетиниң деканы, доцент: «Ҳәр бир инсан өзиниң таярлаған шәкиртин перзенти деп есапласа, мен Қурбанбай ағаның илим жолындағы үшинши перзентимен. Сырт көзге қатал болып көринген менен жүдә кишипейил инсан. Барлық нәрсени уңқыл-шуңқылына дейин үйренип, жүдә кәмине келтирип жумысты тыянақлы алып барғанды жақсы көреди ҳәм талап етеди. Бәрқулла тынымсыз изленислериниң нәтийжесинде, оның авторлығында мектеп оқыўшыларының сабақлықлары шықты».

Илимпаздың юбилейи ҳаққында еситкен Журналистика тараўы бойынша белгили илимпаз, профессор Файзулла Мўминов былай дейди: «Қурбанбай аға ҳаққында пикирлегенимде, қыялыма бирден қарақалпақ миллий поэзия­сы келеди. Поэзия әдебияттың гүли болса, Жәримбетов тап сондай қарақалпақ әдебияттаныўының гүли саналады.

Пикирлерди  топлаған:

Мөлдир  Игиликова,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF