Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:51:23, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӘШЕБЕНТЛИК  НӘШЕСИНЕ  БЕРИЛГЕНЛЕР

Күнделикли турмыста жүз берип атыр­ған айырым намақул ислердиң, жынайый ҳәм ҳуқықбузарлық ҳәрекетлердиң басым көпшилиги спиртли ишимликлер ҳәм нәшебентлик (наркотик) затлардың себебинен келип шықпақта. Бир қатар шаңарақлардың бузылыўына, айы­рым нәрестелердиң мүшелери кемис, нуқсан менен туўылыўына да тиккелей наркотиклер себеп болмақта. Сонлықтан да, елимизде буларды жетистириў, алды-саттысы менен шуғылланыў, сақлаў ҳәм қабыл етиў нызамлы жақтан ҳәртәреплеме қадаған етилген. Тилекке қарсы...

Быйылғы жылы бәри де қырық үшинши бәҳәрине қәдем қойған, әп-әнедей шаңарақ тербетип, еки-үш перзентти камалға келтирип атырған нөкисли Баҳадыр Бекбергенов, Жолмурза Сейтмуратов ҳәм кегейлиши Қойлыбай Бекбергенов ҳәм Сламбек Умирзақовлардың өмириниң белгили бөлегин «қара дәри» себепли қара булт қаплады.

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының ҳүкимине нәзер салар екенбиз, судланыўшы Умирзақов Сламбек Қошмағанбетович 20l6-жылдың бәҳәринде Кегейли районы, «Еркин­дәрья» аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан ағып өтип турған «Шортанбай» каналы бойындағы тереклер өсип тур­ған жердиң бир метр квадрат майданына нызам менен қадаған етилген егинлердиң бирин, яғный, төрт түп каннабас (кендир) өсимлигин нызамсыз рәўиште егип, соннан өнип шыққан еки түбин тәрбиялап өсирген. Егип жетистирилген нәшебентлик затларды басқаға өткериў ҳәм өзи қабыллаў мақсетин гөзлеп, нызамға қарсы рәўиште таярлаў, сақлаў, тасыў, өткериў қатаң қадаған етилген марихуана нәшебентлик затын таярлаған. Күни келип усы таярланған «өним»ниң 4,48 грамын, яғный, l0 дана қағаз орамына оралған қурғақ ҳалындағы марихуана нәшебентлик затын өткен жыл 3-март күни өзиниң жасаў үйи алдында танысы Бекбергенов Қойлыбайға 700.000 сумға сатып мәп көрген. Оның бундай ҳәрекетлерин гүман астына алып жүрген ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен С.Умирзақовтың жасаў үйи көзден кеширилгенде төрт дана шырпы қутысында ҳәм үш дана қағаз бөлегине оралған, таза салмағы l4,74 грамм муғдарындағы қурғатылған марихуана нәшебентлик затын сақлап қойғанлығы анықланды ҳәм қалыс гүўалар қатнасында айғақлы зат ретинде алынды. Қадаған етилген  бул заттың алды-саттысы, қабыллаўы менен Қ.Бекбергенов, Ж.Сейт­муратов ҳәм Б.Бекбергеновлар да шуғылланып, нәшебентликтиң нәшесине берилгенликлери анықланып, өз тасты­йығын тапты.

Қулласы, нәшебентлик нәшесине берилген бул пуқараларға ислеген жынаятларына жараса суд уйымы тәрепинен тийисли жазаға ҳүким етилди.

 Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF