Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:46:36, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛИМИЗ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТАРМАҚЛАРЫН ТАЛАП ЖОҚАРЫ БОЛҒАН ӨНИМ ҲӘМ ШИЙКИ ЗАТ ТҮРЛЕРИ МЕНЕН ТУРАҚЛЫ ТӘМИЙИНЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде валюта сиясатын либералластырыў, реал базар конъюктурасын есап­қа алған ҳалда баҳаны қәлиплестириўдиң заманагөй механизмлерин енгизиў, саламат бәсеки ҳәм исбилерменлик орталығын жақсылаў ушын қолай шараятлар жаратыў бойынша комплексли илажлар избе-из түрде әмелге асырылмақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 16-январьдағы «Елимиздиң азық-аўқат қәўипсизлигин буннан былай да тәмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы ПП-5303-санлы Пәрманына муўапық елимизге азық-аўқат товарларын алып кириў бойынша айырым субъектлерге берилген индивидуал бажыхана, салық ҳәм басқа да жеңилликлер, сондай-ақ, преференциялардың бийкар етилиўи бәсекиниң шыдамсызлығы, айырым өним түрлери импортының монополластырылыўы, баҳаның жасалма арттырылыўы, ақыбетинде, усы тийкарда тийкарсыз пайда көриўге көмеклесетуғын шараят­ларға шек қойыў бойынша әҳмийетли қәдем болды.

Соның менен бирге, айы­рым системалы машқалалардың бар екени гөзленген илажларды нәтийжели әмелге асырыўға тосқынлық етпекте, айырым өним ҳәм шийки зат түрлери жетиспеўшилигиниң жүзеге келиўине, олардың баҳасының спекулятив өсиўине ҳәм товар (жумыс, хызмет)ларды ислеп шығарыўдың рентабельлиги төменлеўине алып келмекте. Атап айтқанда:

бириншиден, айырым өнимлер ҳәм шийки зат ресурслары түрлериниң жергиликли өндирис көлеминиң жеткиликли емеслиги зәрүр резервти қәлиплестириўди тәмийинлеў, бар болған өндирислик қуўатлықларды толық иске қосыў имканиятын бермей атыр, бул болса спекулятив операцияларға, соңғы нәтийжесинде, талап жоқары өним ҳәм шийки зат баҳасының өсиўине алып келмекте;

екиншиден, жоқары ликвидли өнимлер ҳәм шийки зат ресурсларын биржа саўдаларында реализациялаўдың нәтийжели базар механизмлерин енгизиўдеги кемшиликлер ҳәр қыйлы әдалатсызлықлар ушын шараят жаратпақта;

үшиншиден, руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участ­каларынан пайдаланыў жумысын лицензиялаўдың қыйын тәртип-қағыйдалары қурылыс материалларын жергиликли өндиристи раўажландырыўға ҳәм бул тараўға тиккелей инвестицияларды тартыўға тосқынлық етпекте;

төртиншиден, жергиликли өндириўшилер тәрепинен жеткиликли көлемде ислеп шығарылмайтуғын, талап жоқары болған өнимлер ҳәм шийки зат ресурсларының түрлерин импорт етиўде бажыхана бажылары ставкасының жоқарылығы олардың жетиспеўшилигиниң жүзеге келиўине ҳәм баҳалардың тийкарсыз өсиўине шараят жаратпақта;

бесиншиден, энергия нәтийжели технологияларды енгизген кәрханалар ушын хошаметлеўши механизмлерди ислеп шығарыў мүддетлериниң созылыўы таяр өним ислеп шығарыў қәрежетлерин көбейтпекте.

Экономика тармақларын талап жоқары болған өним, шийки зат ҳәм материаллардың түрлери менен турақлы тәмийинлеў, әмелдеги өндирислик қуўатлықлардан буннан былай да нәтийжели пайдаланыў, сондай-ақ, экономиканы либералластырыў шараятында жергиликли кәрханаларды қоллап-қуўатлаў мақ­се­тинде:

 1. Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 14-ноябрьдеги «Жаныл­ғы энергетика ресурслары ҳәм басқа да жоқары ликвидли өнимлер менен тәмийинлеў бағдарында бәсекилик орталығын жетилистириў, әдалатсызлықлар ҳәм талан-таражлықлар шараятын сапластырыў, жоқары төлем интизамын беккемлеў, дебиторлық ҳәм кредиторлық қарызларды азайтыў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-3386-санлы қарарына муўапық 2018-жыл 1-январьдан баслап монополист кәрханалар тәрепинен 27 атамадағы жоқары ликвидли өнимлерди тек ғана биржа саўдасы арқалы базар принциплери тийкарында сатыў тәртиби енгизилгени мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
 2. а) төмендегилер биржа саўдаларында реализа­ция­ланатуғыны:

экстракциялы бензин, мыс катоды, мыс катанкасы, екилемши алюминий, металл цинк, шарўашылық азығы ушын бийдай — тек ғана районлық (қалалық) ҳәкимликлердиң жуўмағына муўапық, оларды кейин ала қайта ислеў бойынша өндирислик қуўатлықларға ийе болған кәрханаларға;

техникалық шигит — тек ғана усы қарардың 1-қосымшасында көрсетилген ҳәм бул туқымлықты өндирис орнында жайласқан «Өз­пахтамай» АЖның май кәрханаларына;

б) төмендегилер бурынғысынан өзгеше тәризде, белгиленген баҳалар тийкарында тиккелей шәртнамалар бойынша реализа­цияланатуғыны:

автомобиль бензини — бюджет шөлкемлерине ҳәм автомобильлерге жанылғы қуйыў шақапшаларына;

дизель жанылғысы — бюджет шөлкемлерине, мәмлекетлик буйыртпа бо­йынша пахта шийки заты ҳәм ғәлле жетистирип беретуғын фермер хожалықларына, «Өзбекистан темир жоллары» АЖға, «Тошшаҳартрансхизмат» АЖға, турмыслық шығындыларды жыйнаў ҳәм алып кетиў бо­йынша мәмлекетлик кәрханаларға;

көмир — бюджет шөл­кем­лерине, халыққа ҳәм «Өз­бек­энерго» АЖ кәрханаларына;

халықтың социаллық жақтан зәрүр қатламларына мөлшерленген пахта майы - 10 проценттен артық болмаған муғдардағы усақлап сатыў үстемесин өз ишине алған белгиленген баҳа бо­йынша кейин ала бөлистириў ушын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесине, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қаласы ҳәкимликлери тәрепинен белгиленген көтере ҳәм усақлап сатыў кәрханаларына, мәмлекетлик стратегиялық резервти қәлиплестириў ушын — белгиленген баҳа бойынша Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Мәмлекетлик резервлерди басқарыў комитетине;

в) пахта талшығы оны қайта ислеў бойынша өндирислик қуўатлыққа ийе бол­ған жергиликли тоқымашылық кәрханаларына биржа саўдалары арқалы, «Мәмлекетлик белги» МӨБ, «Өзпахтасанаат» АЖ ҳәм Өзбекистан көзи әззилер жәмийети кәрханалары және Өзбекис­тан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жазаны өтеў бас басқармасы мәкемелерине технологиялық талап ҳәм әмелдеги өндирислик қуўатлықлар шеңберинде тиккелей шәртнамалар бойынша реализацияланатуғыны;

г) пахта шигити шелухасы ҳәм шроты әмелдеги биржа үстемелерин ҳәм көлемлерин бөлистириў тәртиби сақланған ҳалда биржа саўдаларында реализацияланатуғыны белгилеп қойылсын.

 1. Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги ҳәм басқа да мәпдар ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте жоқары ликвидли өним түрлерин реализациялаў бойынша товар-шийки зат биржалары жумысының үйренилиўин, баҳалардың тийкарсыз өсиўине жол қоймаў, қатнасыўшылардың биржа саўдаларына еркин қатнасыўын тәмийинлеў, биржа саўдаларының электрон системаларынан рухсатсыз пайдаланыўдан нәтийжели қорғаў бойынша усыныслар таярлаўды шөл­кемлестирсин.
 2. Руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкаларынан пайдаланыў ҳуқықы ушын лицензиялар бериў бойынша Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң комиссиясы сапластырылып, руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкаларынан пайдаланыў ҳуқықы ушын лицензия бериў ўәкиллиги Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик геология ҳәм минерал ресурслар комитетине өткерилсин.

Руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкаларынан пайдаланыў ҳуқықы ушын лицензияларды алыў буйыртпаларын көрип шығыў мүддети 20 күнге шекем қысқартылатуғыны;

руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкаларынан пайдаланыў ҳуқықы ушын лицензия алыўда мүрәжат етиўшиниң устав фондына қойылған талап буйыртпа усынылған ўақытта нызамшылықта белгиленген ең кем мийнет ҳақының 500 есеси муғдарын қурайтуғыны;

руда емес пайдалы қазылмаларды қазып алыў ушын кән ажыратпаларын бериў жер астынан пайдаланыўшылар тәрепинен жумысшы жойбар берилген күннен баслап 10 күн даўамында әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылсын.

Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик геология ҳәм минерал ресурслар комитети бир ай мүддетте руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкаларынан пайдаланыў ҳуқықы ушын лицензиялар бериўдиң жаңаланған тәртиби ислеп шығылыўын ҳәм орнатылған тәртипте киргизилиўин тәмийинлесин.

 1. Жергиликли кәрханалар тәрепинен Өзбекистан Республикасы аймағында пайдаланыў нәзерде тутылған өзинде ислеп шығарылған товар (жумыс, хызмет) ларды жеткерип бериўге тиккелей келисимлер шәртинде резидент емеслер менен шет ел валютасында шәртнамалар дүзиў тәртиби бийкар етилсин.
 2. Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик геология ҳәм минерал ресурслар комитети, «Саноатгеоконтехназорат» мәмлекетлик инспекциясы, Бас прокуратура, «Өзқурылысматериаллары» АЖ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәкимликлери менен биргеликте еки ай мүддетте руда емес пайдалы қазылмалар кәнлеринен пайдаланыўды сын көз-қарастан үйренсин және төмендегилерди де нәзерде тутқан ҳалда оларды өзлестириў нәтийжелилигин арттырыў бойынша усыныслар киргизсин:

өндиристи модерниза­циялаў ҳәм альтернатив энергия дәреклерин енгизиў арқалы, соның ишинде, руда емес пайдалы қазылмаларды қазып алыў ҳәм қурылыс материалларын ислеп шығарыўдың энергия сы­йымлылығын азайтыў жолы менен қәрежетлерди оптималластырыў;

альтернатив қум-майда шағыл тас кәнлерин тезлетилген пәтте пәтлерде қазыў ҳәм өзлестириў;

руда емес пайдалы қазылмаларды өз ишине алған жер асты участкалары ҳаққында исбилерменлик субъектлерин кеңнен хабардар етиў.

 1. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 28-декабрьдеги 1025-санлы қарары қосымшасының 1-бәнтинде көрсетилген тәбийғый газ тутыныўшы шөлкемлерге тәбийғый газди реализациялаўда баҳа белгилеўдиң айрықша тәртиби енгизилмейтуғын тутыныўшылар ушын белгиленген әмелдеги тарифке 1,6 коэффицент қолланылған ҳалда төлем тәртиби 2018-жыл 1-апрельге шекем әмелде болатуғыны белгилеп қойылсын.

«Өздавэнергоназорат» ҳәм «Өздавнефтгазинспекция» мәмлекетлик инспекциялары, «Энергия үнемлеў миллий компаниясы» АЖ «Өзстандарт» агентлиги ҳәм Өзбекистан Республикасы Әдиллик Министрлиги менен биргеликте 2018-жыл 15-февральға шекемги мүддетте кәрханаларға олар тәрепинен қолланылатуғын технологиялар ҳәм әсбап-үскенелердиң энергия жағынан нәтийжелилик көрсеткишлерине муўапықлығын, сондай-ақ, жанылғының альтернатив түрлеринен пайдаланыў ҳаққында жуўмақлар бериў тәртибиниң ислеп шығылыўын ҳәм әмелге киргизилиўин тәмийинлесин.

 1. «Өзқурылысматериаллары» АЖ, Өзбекистан Республикасы Экономика министрлиги, «Өзбекэнерго» АЖ, «Өзтрансгаз» АЖ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ўәлаятлар ҳәкимликлери 2-қосымшаға муўапық қурылыс материалларының тийкарлы түрлерин өндирис қуўатлықларының пайдаланыўға тапсырылыўын тәмийинлеў илажларын көрсин.
 2. 2019-жыл 1-январьға шекемги мүддетте импорт етиўде бажыхана төлемлерин төлеў бойынша жеңиллик берилетуғын (бажыхана рәсмийлестирилиўи ушын жыйымлар буған кирмейди) өним, шийки зат ҳәм материаллар түрлериниң дизими 3-қосымшаға муўапық мақуллансын.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети еки ай мүддетте талап жоқары болған, биринши гезекте, жергиликли өндириўшилер тәрепинен жеткиликли көлемде ислеп шығарылмайтуғын өним ҳәм шийки затларды ислеп шығарыўды жедел раўажландырыў бағдарламасын тастыйықласын.

 1. «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖға ағаш-тахта материаллары ҳәм жайдың төбесин бастырыў ушын темир листлердиң ең жақсыларын сайлап алыў нәтийжелери бойынша тендер саўдаларын өткермей импорт контрактлерин Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги жанындағы Жойбарлар ҳәм импорт контрактлерин комплексли экспертизалаў орайында экс­пертизадан өткерген ҳалда өндириўшилерден бийғәрез сатып алыў ҳуқықы берилсин.

«Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖға ағаш-тахта материаллары ҳәм жайдың төбеси бастырыў ушын темир листлерди импорт етиўде бажыхана төлемлерин (бажыхана рәсмийлестириўи ушын жыйымлар буған кирмейди) ҳәм жаңаланған үлги жойбарлар бо­йынша арзан турақ жайларды қурыў шеңберинде оларды бас жумысты бөлип алыў шөлкемлерине реализациялаўда қосымша қун салығын төлеўден азат етилсин.

«Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖға ағаш-тахта материаллары ҳәм жайдың төбесин бастырыў ушын темир листлерди бас жумысты бөлип алыўшы шөлкемлерге тиккелей шәртнамалар бойынша реа­лизациялаў рентабельлиги 5  проценттен аспаған баҳада әмелге асырылатуғыны;

«Өзсанаатэкспорт» АЖға ағаш-тахта материаллары ҳәм жайдың төбесин бастырыў ушын темир лист­лерди импорт етиўде берилген бажыхана төлемлерин ҳәм оларды «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖға реализациялаўда қосымша қун салығын төлеўден азат етиў тәризиндеги жеңилликлер усы қарар қабыл етилген күнге шекем қол қойыл­ған импорт контрактларына қолланылатуғыны белгилеп қойылсын.

Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги «Қишлоқ қурилиш банк» АКБ менен биргеликте он күн мүддетте ағаш-тахта материаллары ҳәм жайдың төбесин бастырыў ушын темир листлер импортын қаржыландырыў дәреклери ҳәм механизмлери бойынша усыныслар киргизсин.

 1. Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологияларын ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги ҳәм басқа да мәпдар ведомстволар менен биргеликте 2018-жыл 1-июльге шекемги мүддетте Өзбекистан Республикасы Жойбарлаў басқармасының бирден-бир миллий мәлимлеме системасы шеңберинде есапқа алыў ҳәм есап процесин автоматластырыў, сондай-ақ, реал ўақыт режиминде «қурылыс материалларын қазып алыў — тасыў — сақлаў — қайта ислеў — өндириў — реализациялаў» шынжыры бойынша процести бақлап барыў имканиятын беретуғын Ведомстволар­аралық бирге ислесиўдиң бирден-бир интеграцияласқан мәлимлеме системасы енгизилиўин тәмийинлесин.
 2. Өзбекистан Республикасы Экономика минис­трлиги, Мәмлекетлик геология ҳәм минерал ресурслар комитети басқа да мәпдар ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы қарардан келип шығатуғын өзгерислер ҳәм қосымшалар ҳаққында Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин.
 3. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбе­кистан Республикасының Бас министри А.Н.Ариповқа ҳәм Өзбекистан Республикасының Бас прокуроры И.Б.Абдуллаевқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2018-жыл 17-январь.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF