Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:22:55, 30.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘМӘӘТТИҢ  МАҚТАНЫШЛЫ  ТАБЫСЛАРЫ

Соңғы жыллары мәмлекетимизде билимлендириў тараўында қабыл етилген пәрман ҳәм қарарлар, олардың орынланыўы келешегимиз болған жасларымыздың тыянақлы билим ийелеўине имканиятлар жаратпақта. Әсиресе, быйылғы оқыў жылынан баслап улыўма орта билим бериў мектеплеринде 10-класслардың енгизилиўи биз педагог хызметкерлер ушын алдымызға үлкен жуўапкершиликли ўазыйпаларды жүклемекте.

 Өткен жылы мектебимиз жәмәәти ушын жүдә табыслы жыл болып келди. 655 оқыўшы тәлим-тәрбия алып атырған жәмәәтте жетпистен аслам педагог кадрлар тыянақлы билим бермекте. Оқыўшыларымыз пән олимпиадаларында, билимлер беллесиўинде ҳәм спорт жарысларында, ҳәр қыйлы таңлаўларда мүнәсип қатнасып киятыр. Буның мысалы ретинде айтатуғын болсақ, 2001-жылдан берли ҳәр жылы дәстүрий тәризде өткерилип киятырған «Конституциямыз бахтымыз таянышы» таңлаўының  Қарақалпақстан республикасы басқышында жеңимпаз болған мектебимиздиң 9-класс оқыўшысы Нилуфар Мырзабекова, өткен жылдың декабрь айында Ташкент қаласында болып өткен Өзбекистан көлеминдеги таңлаўда сыйлы үшинши орынды жеңип алды. Сондай-ақ, усы класстың және бир оқыўшысы Қ.Меңлибаев «Балалар техника дөретиўшилиги» таңлаўының Қарақалпақстан Республикасы бас­қышында жеңимпаз болып, республика көлеминде үшинши орынды алыўға миясар болды. Және де мектебимиздиң 8-класс оқыўшысы К.Абдиқәдирова «Экология ҳәм суў» атамасындағы таңлаўда екинши, 9-класс оқыўшысы Д.Әбдреймов шығарма жазыў жөнелиси бо­йынша биринши орынды алып, республика бас­қышына жоллама алыўға ерис­ти. Ал, «Камалак жулдызлары» таңлаўының районлық басқышында мектебимиздиң 4-класс оқыўшылары аяқ ойын жөнелиси бойынша жеңимпаз атанып, республика басқышында номинация жеңимпазы болды. Соның менен бирге спорттың шахмат түри бо­йынша өткерилген Қарақалпақстан чем­пионатында 7-класс оқыўшымыз А.Бекбосынов үшинши, 6-класс оқыўшымыз Б.Школбаева биринши орынларды жеңип алып, Өзбекистан чемпионатына қатнасыўға жолламаны қолға киргизди. Ҳәр қыйлы таңлаўларда оқыўшыларымыздың ерисип атырған жетискенликлери  мектебимиз жәмәәти ҳәм қалаберсе, ата-аналары ушын да үлкен мақтаныш. Әлбетте, олардың бундай жоқары шеклерди ийелеўинде жасларымызға билим ҳәм тәжирийбелерин аянбай үйретип киятырған устазларының мийнетлери үлкен. Олардан ҳуқықтаныў пәни муғаллими А.Айтымбетова, дене тәрбия муғаллими С.Реймов, қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими Т.Өтемуратова, класс басшыларынан     А.Төрениязова, Н.Аллиярова, Г.Утегенова, Г.Байымбетова, А.Бекниязоваларды атап өтиў орынлы.

Мектебимиздиң бундай табыслары басланып атырған жаңа жылымызда да жалғасып, билимге қумар  жасларымыз ертеңги күнде елимиздиң раўажланыўына өз үлеслерин қосады деген үмиттемиз.

Нурлыбек  ҚЫДЫРНИЯЗОВ,

Нөкис районындағы 21-санлы мектеп директоры.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF