Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 07:58:45, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

СУД-ҲУҚЫҚ  СИСТЕМАСЫНДАҒЫ  ӘҲМИЙЕТЛИ БАҒДАРЛАР

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң 2017-жыл 22-декабрь күни Олий Мажлис Сенаты ҳәм Нызамшылық палатасы ағзаларына жоллаған мүрәжатында 2017-жылда әмелге асырылған тий­кар­ғы жумыслардың жуўмақлары ҳәм Өзбекистан Республикасын 2018-жылда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың тийкар­ғы бағдарларын санап өтип, онда мәмлекет ҳәм жәмийет қурылысы системасын жетилистириў, нызам үстинлигин тәмийинлеў ҳәм суд-ҳуқық тараўын және де реформаластырыў, экономиканы раўажландырыў ҳәм либералластырыў, социаллық саланы раўажландырыў, қәўипсизлик, миллетлер аралық татыўлық ҳәм диний кеңпейилликти тәмийинлеў ҳәм де сыртқы сиясат тараўындағы тийкарғы жөнелислерде әмелге асырылған ислер ҳаққында кең түрде тоқтап өтти.

Мәмлекетимиз басшысы өз мүрәжатында халқымыз ҳәмме нәрседен үстин қоятуғын әдилликти орнатыў — ең тийкарғы ўазыйпамызға айланыўы шәрт екенлигин айрықша айтып өтти. Сондай-ақ, мүрәжатта  мәмлекетимизди келешекте ҳәр тәреплеме раўажландырыўға қаратылған тийкарғы ўазыйпалар белгилеп берилди, бирқанша нызамшылық басламалары ҳәм тараўдағы реформаларды даўам еттириў мақсетинде Олий Мажлис жанындағы суд ҳәки­мияты ғәрезсизлигин тәмийинлеўге көмеклесиў комиссиясын дүзиўди усыныс етип, усы комиссия адамлардан келип түсип атыр­ған мүрәжатлар халық пенен тиккелей ушырасыў ҳәм сөйлесиўлер ўақтында көтерилген мәселелерди улыўмаластырыў, парламент сораўы арқалы анық жағдайларды анализледи, Жоқарғы суд ҳәм судьялар Жоқарғы кеңеси менен бирге маш­қалаларды шешиў илажларын көриў лазымлығына тоқтады. Соның менен бирге, суд ҳәкимиятының шын ғәрезсизлигин тәми­йинлеў ушын биринши нәўбетте судьяларды әдил судлаўға тәсир ететуғын күшлерден қорғаў, тергеў ҳәм суд жумысларына араласыў ҳалатларын анықлаў, буның ушын жуўапкершиликти күшейтиў ҳәм бундай араласыўлар жазасыз қалмайтуғыны атап өтилди. Буннан тысқары, мәмлекетимиз Басшысы «Хабеас корпус» институтын шөл­кемлестириў ҳәм тергеў алып барыўда суд бақлаўын күшейтиў барысындағы жумысларды тоқтат­пастан даўам еттириў, тинтиў өткериў ҳәм жынаят ислегенликте гүман етилген адамлардың телефондағы сөйлесиўлерин еситип турыўға санкция бериў ҳуқықын судларға өткериў зәрүрлигин билдирди.

Президентимиз тараўлардағы кемшиликлер, коррупция ҳалатлары бойынша пикир билдирип, айырым қылмысларды жынаятлар қатарынан шығарыў ҳәм либералластырыў, жына­йый жазаларды инсаныйлық көзқарасынан өзгертиўге айрықша итибар қаратып, 2018-2021-жылларда жынаят ҳәм жынаят-процессуал нызамшылығын раўажландырыў концепциясын қабыл етиў ўазыйпасы қойылды. Мүрәжатта халқымыздың кеширимли болыў, кең­пейиллик сыяқлы әдетлерден келип шығып жынайый жуўапкершиликке тартыў мүддетлерин қайта көрип шығыў ҳәм де күшли профессионал дәрежеде жумыс алып баратуғын квалификацияға ийе судьяларды таярлаўға хызмет ететуғын Өзбекистан Республикасы Әдил судлаў академиясын дүзиў лазым екенлиги, судьялар жумысын нызам ҳәм әдиллик талаплары тийкарында шөлкемлестириў, қатаң тәртип-интизам ҳәм жеке жуўапкершилик судьялардың күнделикли қағыйдасы болып қалыўы ушын зәрүрли ис-илажларды көриў бойынша анық ўазыйпалар белгилеп берилди.

Мәмлекетимиз басшысының 2018-жылға «Жедел исбилерменлик, иннова­циялық идеялар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп атама бериўи исбилерменлер өз жумысларын инновациялық технология ҳәм басқарыў усыллары тийкарында шөлкем­лестириўлери мәмлекетимизди раўажландырыўда  жаңа басқыш басланғанынан дәрек береди. Бул болса, өз нәўбетинде исбилерменлик субъектлериниң ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин қорғаўда судларға және де үлкен жуўапкершилик жүклейди.

 А.НУРЛИПЕСОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Ҳәкимшилик судының судьясы. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF