Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:42:35, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КҮШ- ҚҮДИРЕТИМИЗ —  ДОСЛЫҚТА

Ўатан жүректе өскен дараққа усайды. Ол адамның мийриминен, муҳаббатынан, садықлығынан күш алып, терең тамыр байлайды. Биз, түркмен миллети ўәкиллери усы дарақтың бир шақасы екенлигинен мақтанамыз.

Ҳәммемизге белгили, Өзбекистан көп миллетли, дин ўәкиллери аўызбиршиликте жасайтуғын сақый, кең пе­йилли журт. Онда өзбек, қарақалпақ, қазақ, түркмен, тәжик, қырғыз ҳәм басқа халықлар туўысқанлардай татыўлықта жасап келмекте. Бир-бириниң той мерекелеринде ҳәр дайым хызметке тақ турады. Халықлар арасындағы қүдиретимиз дослық ҳәм аўызбиршиликте екенлигине исенемиз ҳәм тил-суқтан сақласын деймиз.

Тағы бир айта кететуғын мәселе, мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалардың мақсети — адам ҳәм оның мәплерин, халықлар арасындағы дослықты беккемлеўге қаратылған. Бул болса, халқымыз абаданлығын тағы да жетилистириўге хызмет етеди.

Пуқараларымызды қыйнаған мәселелерин унамлы шешилиўге жәрдем қолын созыў қанымызға сиңген пазыйлетли елмиз. Усындай бийбаҳа мәселелер Нызамларымызда, әдалатлы сиясатта сәўлелениўи түпкиринде адам мәпиниң бахты гиреўлениўи менен айрықшаланады.

Атына сай тәкирарланбас Ўатанның қәдирине жетиў ҳәр биримиздиң перзентлик парызымыз.

Жақында Төрткүл қаласында бир топар журтласларымызға Өзбекистан Республикасы пуқаралығы паспортлары салтанатлы түрде тапсырылды. Олар қатарында 6 түркмен миллети ўәкиллери барлығы елимизде бәрше миллет ўәкиллери тең ҳуқыққа ийе екенлигин әмелде көрсетти.

— Мен ушын, шаңарақ ағзаларыма бүгин умытылмас ҳақыйқый байрам. Көп жыллардан берли орынланбай киятырған әрманым иске асты. Өзбекистан пуқарасы паспорты жақсы нийетлериме таўсылмас қанат байлады. Ҳүрметли Президентимизге, кең пейилли хал­қымызға рахмет. Бул исенимди, әлбетте, өзимниң ҳадал мийнетим менен ақлайман,-дейди Төрткүл районы тур­ғыны, түркмен миллети ўәкили Худайберди Каримов.

Президентимиздиң Парламентимизге Мүрәжатын пүткил дүнья жәмийетшилиги тән алды. Ҳүрметли Елбасшымыз Ш.Мирзиёев кең зәўлим залға кирип келгенде Президент болып келип, ал, шыққанда көп миллетли Өзбекистан халқының ҳақыйқый лидери болып шықты.

Кеңпейиллик сиясатының қатнасыўшылары болған пуқаралық паспортын алғанлар Ўатанымызға ҳадал хызметин ислеп, перзентлер тәрбиялап, жоқары исенимди ақлайды деп исенемиз.

 Аразмухаммед АБАЕВ,

«Мекен» газетасының редакторы,

«Дослық» ордениниң ийеси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF