Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:27:14, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ ИСЕНИМЛИ ҚОЛЛАРДА

Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискен дәслепки күнлерде, яғный 1992-жыл 14-январьда елимиз аймағында жайласқан барлық әскерий структуралар Өзбекистан Республикасының ҳуқықый қарамағына өткерилди.

Мине, 26  жылдан берли, әне усы тарийхый күн Қураллы Күшлеримиздиң тырнағы қойылған уллы сәне сыпатында байрамланбақта. Қысқа тарийхый мүддетте елимиздиң ғәрезсизлигин, аймақлық пүтинлигин, шегараларымыздың қол қатылмаслығын, хал­қымыздың тыныш ҳәм татыў турмысын исенимли қор­ғайтуғын миллий армия қурылды, деп мақтаныш пенен айтсақ арзыйды.

Миллий армиямыз елимизде еркин, азат ҳәм абат турмыс қурыў, демократиялық реформаларды нәтийжели әмелге асырыў жолында ҳақыйқый сүйениш болып келмекте. Сондай-ақ, бүгинги күнде әскерий басқарыўдың нәтийжели системасы қәлиплестирилип, әскерий кадрларды таярлаў ҳәм қайта таярлаў және маманлығын арттырыў системасы принципиаллық жақтан улыўма жаңа тийкарға өткерилди.

Бүгинги күнде миллий армиямыздың раўажланып барыўы менен оны қурал-жарақ ҳәм техника менен тәмийинлеў бойынша да кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Әскерлер заманагөй ҳәм модернизацияланған оқ атар ҳәм аўыр қураллар, вертолётлар, самолётлар, ҳаўа ҳүжиминен қорғаныў қураллары, автомобиль ҳәм бронетехникалар, байланыс қураллары менен тәмийинленбекте.

Және, әскерий хызметкерлер ҳәм олардың шаңарақ ағзаларын социаллық қорғаў, әскерий қалашаларда заман талапларына жуўап беретуғын социаллық-турмыслық шараятлар жаратыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Жақында байрам алдынан пайтахтымызда жайлас­қан Арқа-Батыс әскерий округине барғанымызда, бул жерде хызмет етип атырған офицер-сержантлар ҳәм қатардағы әскерлердиң кеўиллеринде байрам кейпиятын сездик.

Батальон командириниң жеке қурам менен ислесиў бойынша орынбасары, капитан Акмал Ҳакимов бизлерге бул жердеги жаратылған имканиятлар, жетискенликлер жөнинде мағлыўматлар берип өтти. Соң әскерий бөлимлердиң турмысы менен жақыннан таныстырды.

— Мен 2013-жылы Қураллы Күшлер академиясын табыслы тамамлап, өз хызмет ўазыйпамды усы округтен басладым,-дейди А.Ҳакимов жол-жөнекей өзин таныстырып. — Бул жерде бәрше әскерий хызметкерлерге жетерли шараятлар жаратылған. Керекли инвентарьлар менен тәмийинленген спорт заллар, руўхыйлық ханасы, газета-журналлар, әскерий-жаўынгерлик турмысқа байланыслы әдебиятлар менен толықтырылған китапхана да хызметтеги жаслардың физикалық саламатлығы менен биргеликте руўхый дүньясын байытыўда айрықша әҳми­йетке ийе болмақта. Әскерлердиң кәсиплик шеберлигин арт­тырыў, әскерий техника ҳәм қурал-жарақ сырларын жақсы өзлестириўи мақсетинде бөлимде ҳәр қыйлы таңлаўлар менен руўхый-ағартыўшылық ислерин алып барыў да жақсы жолға қойылған...

Ҳәр жылы Қураллы Күшлер тараўында бөлимлер арасында хызметкерлердиң уқып ҳәм зийреклилигин, шаққанлығын, билимлилигин сынап көриў ушын өткерилетуғын ҳәр қыйлы таңлаўлар өзиниң унамлы нәтийжелерин берип келмекте. Округ әскерий бөлимлеринде хызмет етип киятырған офицер-сер­жантлар, қатардағы әскерлердиң Қураллы Күшлер арасында өткерилип барылатуғын «Ең белсенди офицер», «Ең белсенди сержант», «Белсенди батальон командири», «Белсенди взвод командири» сыяқлы ҳәр қыйлы таңлаўларға қатнасып, бүгинги күнге шекем үлкен жетискенликлерге  ерискен.

Солар қатарында Акмал Ҳакимов та Өзбекистан Қураллы Күшлери арасында ҳәр жылы өткерилип келинетуғын «Ең белсенди взвод командири орынбасары» таңлаўында соңғы үш жылдан берли жеңимпазлықты бермей киятырғанлығы мақтаўға арзыйды.

Округтиң әскерий бөлимлеринде қатардағы әскерлер менен офицер-сержантлар ушын ҳәмме шараятлар жаратылған. Жатақханалар менен шынығыў өткериў бөлмелери жыллы. Олардың мәдений дем алыўлары ушын арнаўлы зал, ханалар ажыратылып, әскерлер шахмат-шашка ойнап, телевизор көрип яки компьютерлерде саўатлылық дәрежесин асырады.

Округ бөлимлерин аралап, әскерий тараўда өзиниң жуўапкершиликли ҳәм мақтанышлы ўазыйпасын мүнәсип атқарып атырған мәрт әскерлер және офицер-сержантлардың турмысы менен жақыннан танысар екенбиз, Ўатанымыздың исенимли қорғаўшылары бар екенлигине кәмил болдық.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: Округ турмысынан көринислер.

СҮЎРЕТТЕ: Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери арасында «Ең жақсы взвод командири орынбасары» таңлаўының соңғы 3 жылдан берли жеңимпазы болып киятырған Арқа-Батыс әскерий округи батальон командири орынбасары, капитан Акмал Ҳакимов.

 

СҮЎРЕТТЕ: Арқа-Батыс әскерий округиниң арнаўлы қыдырыў бөлиминде шәртнама тийкарында хызмет етип атырған Миржалол Ҳайдаров байланыс техникалық үскенелерин көзден өткермекте.

ЖИГИТЛИК  МИННЕТИН  АТҚАРЫП

Мине, мүддетли әскерий хызметкерлердиң Ўатан алдындағы азаматлық парызын өтеп болыўына санаўлы күнлер қалды. Әскерлеримиз усы бир жыл даўамында турмысты тереңнен түсинген ҳәм ҳәр тәреплеме шыныққан ел тынышлығы жолында мүнәсип үлес қосатуғын азаматлар болып жетилиседи. Бүгинги күнде Өзбекистан Қураллы Күшлери жылдан-жылға раўажланып, оның қатарлары саламат ҳәм жүрегинде оты бар нәўқыран азаматлар менен толысып бармақта.

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс әскерий округиниң оқшылар взводында хызмет етип атырған қатардағы әскер Темурмалик Ҳазратқулов өзиниң азаматлық парызын шын кеўлинен атқарып келмекте. Ол 1996-жыл Сырдәрья ўәлаяты, Гүлистан қаласында туўылған. Спорттың каратэ ҳәм қол урысы түрлери менен шуғылланып, жоқары табысларды қолға киргизген. Атап айтқанда, 2015-жылы спорттың каратэ түринен Өзбекистан чемпионы болыўға ерискен болса, 2016-жыл Наўайы қаласында қол урысы бойынша өткерилген спорт жарысында сыйлы 2-орынды ийеледи.

— Буннан 11 ай бурын Сырдәрья ўәлаяты әскерий комиссариаты тәрепинен шақырылып, әскерий хызметти атқарыўдағы шегим Нөкис қаласындағы гарнизонға түсти. Әскер болыў несип етип, армия қатарында хызмет атқарып атырғанымнан қуўанышлыман. Бул жерде көплеп дослар арттырдым, сондай-ақ, әскерлердиң оқып билим алыўы ҳәм спорт пенен турақлы шуғылланыўы ушын спорт заллары, заманагөй компьютер технологиялары ҳәм китапханалар менен тәмийинленген болып, бизлер ушын барлық шараятлар жара­тыл­ған. Әсиресе, бизлердиң билим ийелеўимизде взвод командирлери Эргашбай Нурлаев ҳәм Ҳуснитдин Махмудовлар әскерий оқыў шынығыўларын жалықпастан үйретип келмекте,- дейди Т.Ҳазратқулов.

Ол взводта үлгили әскерлерден. Өзбекистан Қураллы Күшлер ҳәм Қорғаныў министрлиги тәрепинен шөлкемлестирилген әскерий бөлимлер арасында өткерилетуғын спорт жарысларында қатнасып, сыйлы орынларды қолға киргизип келмекте. Келешекте болса мүддетли әскерий хызметин тамамлап, Ишки ислер министрлиги академиясына оқыўға кириў нийетинде. Биз де өз гезегинде Темурмаликке ҳүкиметимиз тәрепинен жеңиллетилген 27 процентлик усыныснамаға ийе болыўында табыслар тилеймиз...

Әлбетте, ел-халық алдындағы өзлериниң жигитлик миннетин атқарып атыр­ған Ўатан қорғаўшылары бүгинги тыныш ҳәм парахат турмысымызды исенимли қорғаўда, Ўатанымыздың гүллеп раўажланыўына мүнәсип үлес қосып атырғанын қаншелли қәдирлеп, мақтасақ арзыйды.

СҮЎРЕТТЕ: Т.Ҳаз­рат­қулов.

ЖАҢА  ЖЫЛДА  ЖАҢА  ИМАРАТ

 Соңғы жылларда Президентимиздиң ҳәм ҳүкиметимиздиң әскерий хызметти өтеў, шараятларын жақсылаў ҳәм Ўатан қорғаўшыларына жаңа жеңилликлер бериўге қаратылған бирқатар пәрман ҳәм қарарлар қабыл етилип, әскерий хызметкерлер жеңилликли кредитлер есабынан турақ жайларға ийе болмақта.

Ҳаслы кегейлиши бол­ған Руфат Худайбергеновтың Қураллы Күшлеримиз қатарында өз-ара шәртнама бо­йынша хызмет ислеп атырғанына 11 жыл толыпты.

Р.Худайбергенов өткен жыллар ишинде елимиздиң ҳәр қыйлы ўәлаятларынан мүддетли әскерий хызметти өтеўге келген жасларды физикалық ҳәм руўхый жақтан сап денели, күшли ҳәм зейинли, ана-Ўатанына садық азамат жаўынгерлер етип тәрбиялаўда өзиниң бар билимин, күш-жигерин, жумсап келмекте.

— Армиядағы күнделикли алып барылатуғын әскерий оқыў әмелият шынығыўлары, ондағы тәртип-интизам қағыйдалары өмиримниң ажыралмас бөлегине айланып қалған,-дейди Руфат биз бенен сөйлесиў барысында. — Бир неше жыллардан берли шаңарағым менен ижарада жасап келер едим. Жаңа-жыл қарсаңында Ҳүкиметимиздиң жеңиллетилген кредитлер есабынан пайтахтымызда салынған көп қабатлы турақ-жайлары питкерилип, маған еки ханалы жайдың берилиўи жаңа жылда үлкен саўға болды. Шаңарағым менен жаңа жылды жаңа имаратта күтип алдық...

Округтиң арнаўлы қыдырыў бөлиминиң сержанты Руфат Худайбергеновтың өмирлик жолдасы Гүлзар Ешмуратова да округте хызмет етеди. Ол да көп жыллардан берли Округ госпиталының қабыллаў-диагностика бөлиминде мийирбийке болып ислеп, әскерий хызметкерлердиң саламатлығы жолында бар билимин аянбастан хызмет етип келмекте.

 

СҮЎРЕТТЕ: Р.Худайбергенов шаңарақ ағзалары менен жаңа имаратта.

 

 МАҚТАЎҒА  ЫЛАЙЫҚ  КОМАНДИР

Быйылғы жылы Ўатан қорғаўшылар күни жылдағыға қарағанда жоқары кейпиятта белгиленбекте. Себеби, орынларда илажлар шөлкемлестирилип, әскерий техника ҳәм әскерлердиң көргизбели шынығыўлары ашық-айдын кең жәмәәтшиликтиң нәзерине усынылмақта.

Тынышлығымыздың исенимли тирегине айланған миллий Әрмия­мыздың дүзилгенине 26 жыл толды. Усы дәўир ишинде Өзбекистан Қураллы Күшлери өзиниң заманагөй, ықшам, халқымыздың тыныш ҳәм пәраўан турмысын исенимли қорғай алатуғын миллий армиясына ийе болды.

Байрам қарсаңында Арқа-Батыс әскерий округинде болып, ол жердеги жаратылған шараятлар менен жақыннан танысқанымызда оқшылар батальоны топар командири, сержант Эргашбай Нурлаевты ушыраттық. Оның турпаты нағыз шыныққан, ҳақыйқый әскерий инсан екенлигин көрсетип турар еди.

— Усы гарнизонда 9 жылдан берли шәртнама тийкарында жумыс ислеп, әскерлерге Ўатансүйиўшилик идеясын сиңдириўде руўхый-ағартыўшылық ҳәм әскерий жаўынгерлик оқыў шынығыўларын үйретип келмектемен, - дейди Эргашбай биз бенен болған сәўбетте. — Бул жерде әскерлердиң теориялық билимлерди ҳәм әмелий шынығыўларды пуқта өзлестириўинде заманагөй қурал-жарақлар, әскерий техникалар ҳәм бос ўақытларын мазмунлы өткериўлери ушын барлық шараятлар жаратылған. Ҳәзирги ўақытта олар ҳүкиметимиз тәрепинен жаратылған 27 процентлик усыныснамаға ийе болыўы ушын қызғын таярлық көрмекте...

 Эргашбай округте белсенди командирлерден саналады. Бос  ўақытларында әдебий китаплар оқып, оқыған китапларының мазмунын кәсиплеслерине айтып береди ҳәм оларға да оқып шығыўын усыныс етеди. Оның сүйип оқыйтуғын китабы Абдулла Қадирийдиң «Өткен күнлер» романы болып табылады.  Сондай-ақ, ол Өзбекистан Қуралллы Күшлери арасында өткерилетуғын таңлаў ҳәм жарысларда турақлы түрде қатнасып сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Атап айтқанда, өткен жылы Ташкент қаласында жеңил атлетика бойынша өткерилген жарыста биринши орынды ийеледи.

Э.Нурлаев шаңарақлы. Зайыбы Дилдора Егамбердиева менен биргеликте Бинёдбек ҳәм Билолбеклерди кәмил инсанлар етип тәрбиялап келмекте.

СҮЎРЕТТЕ: Э.Нурлаев.

ҚОЛЫ ШИЙРИН АСПАЗ

Округтиң жуўаплы хызметкери әскерий хызметкерлер асханасына алып барды. Асханада әскерлерге түслик таярлап атырған аспазларға көзимиз түсти. Олар таярлаған азық-аўқатлардың түри иштейиңди ашпай қоймайды. Түслик мәҳәли жақынлап әскерлердиң аўқатланыўы ушын дастүрхан жайыла баслады. Бул жерде аспаз Роза Сапарованы ушыраттық.

— Әскерий бөлимде 12 жылдан берли аспаз болып ислеп келемен. Ҳәр күни әскерлерге үш мәҳәл аўқат писиремиз.  Ҳәзир түслик мәҳәли, әскерлерге мазалы аўқатлар писирип бермекшимен,-дейди кәсибин мақтаныш етип.

Роза апа турмыста әдиўли ана. Өмирлик жолдасы Нағ­метулла менен еки ул бир қызды тәрбиялап, олардың кәмил инсанлар болып жетилисиўинде өзиниң аналық парызын өтеп киятырғаны мақтаўға ылайық.

Оның менен ушырасыўымыз қысқа болды. Түслик мәҳәли болып қалғанлығы себепли әскерлерге түслик таярлаўы керек екенлигин айтып Роза апа асханаға кирип кетти. 

СҮЎРЕТТЕ: аспаз Р.Сапарова жумыс пайытында.

 КУРСАНТЛАР ТУРМЫСЫНАН

Мәмлекетимиз Қураллы Күшлери жәҳән стандартларына жуўап беретуғын барлық шараятларға ийе деп айтыўға толық тийкарлар бар.

Жасларды Ўатан қорғаўға ҳәм әскерий-ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаўда, соның менен бирге, Қураллы Күшлер ушын әскерий-техникалық қәнигелер таярлаўда «Ватанпарвар» шөлкеми айрықша орын тутады.

Пайтахтымыздағы қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеми Нөкис автомобиль мектеби Өзбекистан Қураллы Күшлерине «С» категориялы әскерий автомобиль басқарыўшыларын таярлап береди. Сондай-ақ, әскерий көнликпелерге ийе болған курсантлар Өзбекистан Қураллы Күшлери қатарында хызмет етеди.

— «Ватанпарвар» шөлкеми жылына еки мәрте: март ҳәм сентябрь айларында курсантларды оқыўға қабыллайды, - дейди шөлкем баслығының орынбасары М.Шамуратов. — Ҳәзирги ўақытта мектебимизде елиў курсант оқып билим алмақта. Курсантлардың билим алыўы ушын оқыў-өндирислик әмелият ханалары, сондай-ақ, олардың спорт пенен турақлы шуғылланыўы ушын спорт заллары, заманагөй компьютер технологиялары ҳәм китапханалар менен тәмийинленген...

— Өткен жылы сентябрь айында «Ватанпарвар» шөлкеми Нөкис автомобиль мектебине курсант болып қабыл етилдим, - дейди биз бенен сәўбетте Марат Пирниязов. — Курсантлардың әскерий көнликпелерге ийе болыўы ушын барлық шараятлар жаратылған. Бул жерде бизлердиң билим ийелеўимизде мектептиң оқытыўшылары Н.Байжанов ҳәм Е.Тилеўмуратовлар әскерий автомобиль басқарыў сырларын жалықпастан үйретип келмекте. Келешекте Өзбекистан Қураллы Күшлери қатарында азаматлық парызымды өтеп, елимиздиң тыныш ҳәм пәраўан турмысын, шегараларымыздың қол қатылмаслығын тәмийинлеўге өз үлесимизди қосамыз...

Биз де өз гезегинде бул жерде билим алып атырған курсантларға «Нийетиңиз жолдасыңыз болсын!» деп қаламыз.

 

 

Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған арнаўлы бетти таярлаған: арнаўлы хабаршыларымыз Руслан АРЗИЕВ ҳәм Абдиқадир ОРАЗОВ.

Р.Арзиевтиң түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF