Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:36:09, 30.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАРМАҚҚА  «АҢСАТ» ИЛИНГЕНЛЕР

Ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен ҳәр қандай жынаяттың алдын алыў, оны болдырмаў ушын барлық илажлар көрилип атырғанлығына қарамастан соңғы пайытлары алдаўшылық жынаятларының саны өсип бармақта.

Бул жынаят түрин өзине «кәсип» етип, бул бағдарда ҳәр қыйлы ҳийлелерди үйренген Зафар Урунбаев аўылласы болған Муқаддас Баймуратовадан «туўысқан инисиниң неке тойын өткериў ушын» 10 миллион сум, кейин ала «саўда ислери менен шуғылланыў мақсетинде банктен кредит пул алмақшыман, маған 2 мың АҚШ долларын берип турсаң, кредитти алыўым менен пулларыңды қайтарып беремен» деп пул ал­ған болса, соңында сол пулларды қайтарыўға бул пуллар аз болды деп және оннан «саўда ислери менен шуғылланбақшыман, алдыңғы пулларыңды қосып қайтараман» деп және оннан 4 миллион сум пулларын жалған ўәделер менен қолға киргизилип, өз мәпине жумсап жибереди. Буннан тысқары, З.Урунбаев нөкисли А.Аллаяровтан да усы тақылеттеги өтириклер менен 34 миллион 139 мың сум муғдарындағы пулларын алып кетип, ҳәр түрли себеплер менен қайтарып берместен келген.

Сондай-ақ, ол алдаўшылық жолы менен қоңсылас Хорезм ўәлаяты Үргениш қаласының турғыны болған пуқара Ж.Юсуповтан «турмыслық техника буйымларыңызды тез күнде сатып беремен» деген бәне менен жәми 19 түрдеги ҳәм улыўма баҳасы 70 миллион 378 мың сумлық турмыслық техникаларын алып кетип, оларды сатып жиберген. Пулларын болса, өз мәпине жумсап, ҳәр қыйлы себеплерди айтып алдап бермей келген.

Ал, Ташкент қаласы, Үштөбе ра­йоны турғыны болған танысы М.Ибрагимовқа болса, «Егер, «Асал-Самиш» жеке кәрханасына 100 миллион сум пул өткерип берсең, усы кәрханадан арзан баҳада турмыслық техника буйымларын алып беремен» деп алдап, пулды өткиздирген. Ке­йин я пулларды, я ўәде еткен техника буйымларды ийелерине бермей келген.

Жәбирлениўшилерден келип түскен мүрәжатлар тийкарында   З.Урунбаевқа қарсы жынаят иси қозғатылып, ол суд тәрепинен нызамлы тәртипте тийисли жазаға тартылды.

Усы орында ойланбай тасланған қәдем яки ойсызлық пенен әмелге асырылған ҳәр қандай ис-ҳәрекет жақсылыққа алып келмейтуғынлығын бул келтирилген мысаллардан тағы бир мәрте көриўимизге болады. Сонлықтан, жәмийетимиздеги сөзи ҳәм исиниң қандай ақыбетлерге алып баратуғынын ойламайтуғын адамлар буннан өзлерине тийисли жуўмақ шығарады деген үмиттемиз.

 

Полат БЕКНИЯЗОВ,

Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасының аға тергеўшиси.

Миясар ҚАБУЛОВА,

журналист.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF