Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:53:35, 18.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ФЕРҒАНА  ТӘСИРЛЕРИ

(Журналисттиң жол дәптеринен)

17-24-декабрь 2017-жыл. Ферғанада Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы, Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы МКШ ҳәм пуқаралық жәмийетлериниң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў жәмийетлик қоры, ўәлаят ҳәкимлиги, Өзбекистан Республикасы Товар шийки зат биржасы шөлкемлестириўинде «Ҳәрекетлер стратегиясы: реформалар барысы ҳәм ғалаба хабар қураллары» атамасында VII дәстүрий Чимён оқыў-медиалагери болып өтти.

Оқыў-медиалагерине Наўайы, Бухара, Самарқанд, Әндижан, Наманган, Ферғана, Ташкент ўәлаятларынан ҳәм Қарақалпақстан Республикасынан 100 ден аслам журналистлер қатнасты.

 

Садулла ҲАКИМ.

ҚАЛПАҚ ҲӘМ ТАҚЫЯ

Қалпақ кийип алып, базар аралап,

Қарақалпақ қызға арнап аттым гәп.

Деди: «Дузсыз гәпиң асқа дәм бермес,

Аға, қалпақтың ҳүрметин жүриңиз сақлап».

Тақыя кийип, оған және келдим дус,

Күлип бақты: «Зор жасанып алыпсыз.

Қалпақ кийген қарақалпақ баяғы,

Тақыяда өзбек болып қалыпсыз!».

Умытпаспан гәпке шешен бул қызды,

Сабақ алды мендей асығыс бир бенде.

Қарақалпақ болып гездим Нөкисти,

Өзбек болып қайттым кейин Ташкентке.

Қарақалпақшалаған: С.Жаниев.

 

ТЫРНАЛАР УШСА ҚАРАЙЫҚ, МАРҒУЛАННЫҢ ЖОЛЫНА...

Поездға отырған бир топар қарақалпақстанлы журналистлердиң кейпиятлары зор. Себеби, олар Өзбекистанның ең әжайып үлкеси, атлас-адраслары менен дүньяға даңқ таратқан, қолы гүл өнерментлери менен және әййемги заманларда «Дүлдүл» тулпарлары менен ат шығарған журтқа сапарға шыққан. Сондай-ақ, бул мәкан жазыўшы-шайырлардың қолларына қәлем услатып, «Алапларды жаяў гезип, әжайып сезимлерге бөленип» шығармалар дөретиўине себепши болған кәраматлы жер есапланады.

Ферғана ҳаққында ҳәр ким усындай ойларға берилип, Ташкентке қалай жетип келгенимизди де билмей қалдық. Ташкенттен «Ташкент-Әндижан» поездына отырып, Марғуланға қарай жол алдық.

— Ферғана — бул «Өткен күнлер»деги Кумуш бийбилер журты,-дейди топарымыздың жасыүлкени, Қарақалпақстан халық шайыры Халила Дәўлетназаров. — Атабектиң муҳаббат ыш­қында жанып жүрген жоллары бул...

— Қамшық туннелинен өтпектемиз,-деди топарымыздың және бир жасыүлкени Нысанбай Рейпназаров. — Бул туннел Өзбекистанды Қырғызстан ҳәм Қытай мәмлекетлери менен байланыстырыўшы әҳми­йетли темир жол өткели есапланады. Өзиниң қурамалылығы менен дүнья рейтингинде 8-орында, ал, темир жолдың узынлығы жағынан 13-орынды ийелейтуғын бул туннел бәршемиздиң кеўиллеримизди байланыстырыўшы жолға мегзейди...

Жол жүрип баратырған поездта бәршеге теңдей имканиятлар, мәмлекетимиздиң транспорт тараўындағы реформалардың нәтийжесинде қаншама жақсы қолайлылықлар жаратыл­ғанлығын сезиндик. Жолаўшылардың қолайлы дем алып барыўы ушын ҳәр вагонда телевизор қойылған екен. Телевизорда халық артисти Фаррух Закировтың «Тырналар ушса қарайық, Марғуланның жолына» деп басланатуғын қосығы берилгенде бәршемизде өзгеше сезим пайда болды. Халила аға Дәўлетназаров өзиниң кеўил кеширмелерин жасыра алмай, әжайып саз даўысқа салып қыссаханлық жолында қосық оқып баслады. Вагонда тынышлық ҳүким сүрип, бизлерден басқа жолаўшылар да бар ықласы менен қосық тыңлай кетти.

Бир-биринен әжайып қосықларды тыңлап, Мар­ғулан бәндиргисинен түсер екенбиз, кеўлимизден «Тырналар ушса қарайық, Мар­ғуланның жолына» деген қосық қатарлары кешти.

Марғулан бәндиргисинен Қарақалпақстан Республикасы ҳәм ўәлаятлардан келген мийманларды Өзбекистан Республикасы Журналистлери дөретиўшилик аўқамының баслығы С.Ҳакимов, Өзбекистанға хызмет көрсеткен журналистлер С.Остонов, М.Обидов ҳәм бир топар ферғаналы журналистлер жыллы жүзлилик пенен күтип алды.

АЛ-ФАРҒАНИЙДЕН «ЧИМЁН»ҒА ҚАРАЙ

Мийманлардың Ферғана менен танысыўы дәслеп Ахмет ал-Фарғанийдиң естелигине гүл қойыў менен басланды. Қаланың ортасында Ахмет ал-Фарғаний атындағы мәденият ҳәм дем алыў бағы шөлкемлестирилген болып, бүгинги күнде бул бағ Ферғана алабының ең көркем орынларының бирине айланғанлығын көремиз. Бағқа кирер екенбиз, жанынан ағып турған Марғулан сай, ҳәр қыйлы тереклер инсанның руўхыятына өзгеше тәсир етеди. Ҳақыйқый экологиялық орталықтың жаратылғанлығына гүўа боласыз.

Буннан соң семинар қатнасыўшылары ўәлаят үлкетаныў музейинде белгили фотожурналистлер Ш.Қарабаев ҳәм М.Қодировлардың «Объективте өмир көринислери» деп аталған фотокөргизбесиниң ашылыў мәресимине қатнасты.

Айтып өтиў орынлы, бул музейде сақланып киятыр­ған экспонатлар Ферғана алабының кешеги ҳәм бүгинги күнинен дәрек берип турғандай. Буннан соң, Ферғана ўәлаяты ҳәкимлигинде семинар қатнасыўшыларын рәсмий қабыллаў мәресими болып өтти. Илажда ўәлаят ҳәкиминиң орынбасары И.Насиров, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының баслығы С.Ҳакимов, аўқамның Ферғана ўәлаятлық бөлиминиң баслығы М.Обидовлар шығып сөйлеп, бәрше мийманларды ўәлаят­қа сапары менен қутлықлады.

Илаждан соң бәрше семинар қатнасыўшылары ўәлаяттағы ири санаат кәрханаларынан бири бол­ған түрли өлшемдеги шийше ыдыслар, 7 түрли реңде айна өнимлерин ислеп шығаратуғын Қувасайдағы «Кварц» акционерлик жәмийетиниң жумысы менен танысты. Кәрхананың тийкарғы шийки зат дереги болған кварц қумы Наўайы ўәлаятынан, ал, кальций­лестирилген сода өнимлери Қарақалпақстан Республикасынан алып келинер екен. Жәмийет өнимлери республикамыздан тысқары Тәжикстан, Қырғызстан ҳәм Түркменстанға экспорт етилмекте. Кәрханадағы мийнет етип атырған жумысшылардың ис-ҳәрекетин көрип, ҳақыйқый мийнет қаҳарманларын көргендей боласаң.

Күн бата бәрше журналистлер Чимён сана­торийине келди.

ҚАЛЫСЛЫҚ — ЖУРНАЛИСТТИҢ ИСЕНИМЛИ ҚУРАЛЫ

Дәслеп ата-анамыздан, соң оқыў орынларында тәлим алған устазларымыздан мийимизге сиңдирилген бул гәптиң қаншелли дурыс екенлигин «Чимён»да болып өткен семинар барысында және бир мәрте сезиндик.

— Әсиресе, журналистлердиң турмысқа терең кирип барыўы, жәмийетимиздеги жәмийетлик-сиясий процесслердиң түпкиликли мазмуны ҳәм әҳмийети, зәрүр болса, қурамалылығы менен ашып бериў, раўажланыўымыз жолында тос­қынлық ететуғын машқалаларды исенимли көтерип шығыў, темаға қалыс ҳәм ҳақыйқатлық пенен қатнас жасаў сыяқлы өлшемлер баспасөзимиздиң өзгермейтуғын қағыйдасы ҳәм принципи екенлигин және бир мәрте түсинип жеттик,-дейди топарымыз ағзасы, «Тахтакөпир таңы» газетасының редакторы Гүлнара Дәўлетмуратова.

Семинар барысында белгили устаз-журналистлер С.Ҳакимов, М.Обидов, А.Мелибоев, С.Остонов, Ч.Латипов ҳәм видео байланыс арқалы «Халықаралық пресс клуб» баслығы Ш.Қудратхўжаев, «Америка ҳаўазы» (АҚШ) радиосының редакторы Н.Имамова, «Анадоле» (Түркия) хабар агентлигиниң Өзбекистандағы хабаршысы Б.Абдукаримов, «Азатлық» (Чехия) радиосының өзбек тилиндеги еситтириўлериниң топар басшысы С.Усман, «Дүнья өзбеклери» (Канада) интернет газетасының редакторы И.Хушев, «Би-Би-Си» (Британия) радиосының хабаршысы П.Сиддиқлардың баянатларын тыңлар екенбиз, жәриялылық, қалыслық, оперативлик, улыўмахалықлық принциплерге тийкарланып жумыс ислеў, ҳәр қандай жағдайда да әдалатсызлықтың алдында мудамы бас иймеў ҳәр бир журна­лист­тиң ўазыйпасы екенлигин аңладық.

ДОСЛЫҚ ҲӘМ  ТАТЫЎЛЫҚ КӨПИРИ

Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының Ферғана ўәлаятлық бөлиминиң, әсиресе, Өзбекистанға хызмет көрсеткен журналист Мухаммаджон Обидовтың басламасы менен шөлкемлестирилген бул илаж қарақалпақстанлы ҳәм басқа ўәлаят журналистлериниң өз-ара тәжирийбе алмасыў кешеси болды.

Семинар барысында бағдарламадан тысқары қатнасыўшылар өзлериниң редакция жәмәәти ҳаққында мағлыўматлар берди. Кими өзлериниң ис-тәжирийбелерин, және бири редакция жәмәәтиниң жетискенликлерин мақтаныш етти. Ал, бул бойынша қарақалпақстанлы топар ағзалары атынан Әмиўдәрья районының «Тараққиёт кўзгуси» газетасының редакторы Ғуламжан Ешниязовтың таныстырыў бағдарламасы көпшиликти лал қалдырды. Бир ғана ра­йон көлеминде 5 ғалаба хабар қуралының (2 газета, телевидение, интернет радио, интернет сайт) шөлкемлестирилгенлиги, олардың материаллық жақтан толық тәмийинленгенлиги ҳәм­мени таңландырды.

Илаж жуўмағында Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының баслығы, шайыр Садулла Ҳакимов халықларымыз арасындағы дослық, өз-ара татыўлық байланысларын атап өтип, өзиниң Қарақалпақстанға болған сапарларының биринде жазған «Қалпақ ҳәм тақыя» қосығын оқып берди.

Ҳақыйқатында да, болып өткен илаж бәршеде өз-ара дослық қатнасықларын, халықларымыз арасындағы аўызбиршилик, татыўлық сезимлерин және бир байланыстырған көпир болды.

 Руслан  АРЗИЕВ, арнаўлы  хабаршымыз.

Нөкис-Ферғана-Нөкис.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF