Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:35:01, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛЫҚ ХЫЗМЕТИНЕ  ТАҚ ТУРЫП

Бүгинги күн ақсақалының гәпи пәтиўаға алынбаса жумысында не маза болсын. Халқымыз әзелден төрели сөзли, гәпин маңызлы айтатуғын адамларды ақсақал деп атаған. Азы-кем даў-жәнжел көтерискенлер машқаланың ың-жыңсыз питиўинен үмитленип ақсақалдың алдына кеңесиўге барған. Соның ушын да  әзелден халқымыз гәп-сөзи дүзиў, елдиң нәзерине түскен, адамларды изине ерте алғанларды «ақсақал» деп ҳүрмет-иззет көрсетип, төрден орын берген.

Ал, бүгинги күнниң ақсақалы оның турмыс тәжирийбесин көрген жасына ямаса қыраў шалып ағарған шашына емес, терең ойлап узақты гөзлеп ис тутыўына, шийеленискен даўлы мәселелердиң түйинин шәлкем сөздиң басына бармай жақсы гәпи арқалы мәмилеге келтириўине қарап анықланады.

Усы көзқарастан алып қарағанымызда Елликқала районындағы «Қырық қыз» аўыл пуқаралар жыйыны ақсақалы Мадамин Рахмановтың бойынан көплеп унамлы пазыйлетлер табылады.

— Ақсақаллық етиў аңсат ис деп ойлаўшылар қатты алжасады. Елдиң, халықтың машқаласы, тәшўиши менен жаныңды жеп ислемесең адамлардың исениминен айырыласаң. Ақсақал аймағындағы пуқаралардың минез-қулқын билмесе қыйын. Өзим басқаратуғын пуқаралар жыйынында 7900 дан аслам халық жасайды. Олардың ҳәр бири сыры ашылмаған бир дүнья. Көп миллетли болыўына қарамай аўызбиршиликте жасайды. Халықты социаллық қорғаўдан баслап, жумыс пенен тәмийинлеў, той-мерекелерди ықшам, тәртипли өткериў, жасларды унамсыз иллетлерден сақыт етиў, тазалық ҳәм абаданластырыўдай ўазыйпаларымыз бар. Тағы да тәкирарлап айт­сам, бүгинги дәўир ақсақалы ҳәмелдар емес, ал, бары-жоғы аймақ турғынларының бири, оның әпиўайы хызметкери. Қуўанышы, қайғысы пуқаралардың тәғдири менен қарысып кеткен. Туўылған мәселени еки тәрепке әдил шешпесең, шийкилик шығарсаң, адамлар келеси төрелигиңди мисе тутпайды. Гейпара жағдайларда напақа ҳәм жәрдем пулларды бөлистириўде комиссияның жумысларына нарийзалық туўса, қулағымызға тийгеннен унамлы шешип атырмыз,-дейди аўыл пуқаралар жыйыны баслығы Мадамин Рахманов исенимли түрде.

Аймақта халыққа дийқан базары, 41 азық аўқат дүканы ҳәм 3 шаштәрезхана турмыс хызметин көрсетпекте. Келешек әўладлардың тәлим-тәрбия алыўында 5 мектеп ҳәм 2 мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң хызмети айрықша. Аўыллық шыпакерлик пунк­ти ҳәрдайым наўқас­лан­ғанлардың шыпа алыўына қол-көмегин тийгизип келмекте. Исбилермен М.Нурымбетов «Марҳабо» тойханасын қурып пайдаланыўға тапсырғалы аўыл хал­қының қолы узарды. Той бериўшилерге арзан ҳәм сапалы хызмет көрсетиў жолға қойылды. Б.Таңирбергенов, О.Жуманиязов ҳәм М.Қурбановлар балық өсирип, халықтың дийдинен шыққандай баҳада сатып атыр. Фермерлер байрамларда кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақларға қәўендерлик көрсетип, елдиң пәтиясын алмақта.

Ғәрезсизликтен соң өзин-өзи басқарыў уйымларына болған сиясат мәмлекетлик дәрежеге көтерилгени ҳақыйқат. Биз сөз еткен «Қырық қыз» аўыл пуқаралар жыйыны турғынлары да тыныш ҳәм парахатшылық күнлерге шүкиршилик етип жасап атырғанлығынан рийза.

 

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТТЕ: ақсақал М.Рахманов, профилактика инспекторы

Ш.Шымбергенов пуқара менен сәўбетлеспекте.

Автордың түсирген сүўрети.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF