Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:13:50, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАЛАЛАРДЫҢ  БОС  ЎАҚТЫН  БИЙКАРҒА  ӨТКЕРМЕЙИК

2017-жыл тарийх бетлеринен орын алып, жаңа 2018-жылды да күтип алдық. Ҳәзир балаларымыздың қысқы демалысы даўам етпекте. Усындай байрам күнлери ҳәр бир ата-ана өз перзентлерине көбирек итибар қаратса мақсетке муўапық болар еди.

Перзентлеримиз дем­алысында нелер менен бәнт болыўы керек, олар демалыс ўақтын қалай өткереди! Мине, усы сораўлардың жуўабы ретинде ең дәслеп олардың бос ўақтын мазмунлы өткериў ушын пайдалы мәсләҳәтлер берип өтсек. Байрамның ең жақсы саўғасы бул — китап. Китап оқыған балаларда сана-сезими, пикирлеў қәбилети, дүньяға көзқарасы, ҳәтте минез-қулқында да унамлы өзгерислерди байқаймыз. Себеби, олар ҳәр бир оқыған китабынан өзине тийисли жуўмақ шығарып алады.

Ҳәзирги ўақытта жәми­йетимиздиң раўажланыўы менен техникамыз да раўажланып бармақта. Дерлик бәрше шаңарақлар компьютер ҳәм телефон арқалы интернет тармағына жалған­ған. Перзентим үйде, дем­алыста деп арқайынлыққа берилместен, олардың компьютерден қалай пайдаланып атырғанына қызығып көрейик. Сол ушын олардан күни бойы тармақтан қандай мағлыўматлар алғанын, мазмуны қандай, деп перзентлеримизге сораўлар берейик. Себеби, ҳәммемизге белгили, информациялық қәўип ең биринши рет усы компьютер, телефон арқалы, интернет тармағынан кирип келмекте. Жасларымыз санасы тез қабыллағыш ҳәм исениўшең. Бундай қәўип ең дәслеп олардың сана-сезимин зәҳәрлейди ҳәм өз «ағымына» тартады. Ҳәтте, олардың ақыбети аўыр жағдайларға да алып келеди. Мәселен, «Көк кит», «Розовый слон» сыяқлы ойын­лар жаслар психоло­гиясына унамсыз тәсирлерин көрсетти.

Сондай-ақ, жаслардың, әсиресе, мектеп оқыўшыларының бос ўақты ресторан, кафе ҳәм түрли кеўил ашар орынларда өтпесе екен деймиз. Сонлықтан, ҳәр бир ата-ана өз перзенти тәрбиясына жуўапкершилик пенен қарап, оларды қадағалап турса, ҳәр қандай кеўилсиз жағдайлардың болмаўы сөзсиз! Себеби, балаларымыз — бизлердиң ертеңги келешегимиз. Ертеңги келешегимизди саналы, ақыллы, билимли, ой-өриси кең, тәрбия­лы жаслар басқарып барса, мәмлекетимиз еле де раўажланады, гүлленеди. Усы орында әзиз ата-ана­ларға, сизлердиң орныңыз ҳәм тәрбияңыз жас әўлад өмиринде шешиўши орында екенлигин ескертпекшимиз.

Басланып атырған жаңа жыл бәрше ўатанласларымыз шаңарағына аманлық, қут-берекет, бахыт алып келсин!

Г.ҚУДАЙБЕРГЕНОВА,

ӨзИИМ жанындағы Қарақалпақ академиялық лицейи оқытыўшысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF