Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:50:59, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМКАНИЯТЛАРЫМЫЗ ЖӘНЕ ДЕ КЕҢЕЙЕДИ

Ўақыт аталмыш жүйрик тулпар бизди жаңа жылға да жеткерди. Өткен жылларға нәзер салсақ, тарийх еншисине айланған жылымыз ҳәр бир тараўдағы түпкиликли өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар менен салмақлы орын ийелеўи сөзсиз. Атап айт­қанда, Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң пүткил хал­қымызды қоллап-қуўатлаўы руўхый күш бағышлаў менен бирге келешекке қарай беккем исеним арттырмақта.

Әсиресе, Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи мәмлекетимиздиң еле де гүллениўине, раўажлан­ған еллер қатарынан салмақлы орын ийелеўине тийкар жаратады. Қалаберди, мәмлекетимиз басшысы тәрепинен быйылғы 2018-жыл «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» деп белгилениўи, биз исбилерменлерди шексиз қуўаныш­қа бөледи. Президентимиздиң атап өткениндей, бул тараўды қоллап-қуўатлаў, бизнес субъектлерин жедел ҳәм турақлы раўажландырыў жолындағы тосқынлықлар менен иркинишлерди сап­лас­тырыў, тийкарсыз тексериўлердиң алдын алыў мақсетинде барлық исбилерменлик субъектлериниң финанслық-хожалық жумысларын тексериўди 2 жыл­ға тоқтатыў ҳаққындағы усынысы исбилерменлер санының көбейиўине, тараўдың раўажланыўына имканиятлар және де кеңейеди.

Биз, кәрханамызды 2014-жылы ашып, 5-6 адам менен ис баслаған болсақ, ҳәзир алпысқа жақын адам жумыс пенен тәмийинленди. Кәрханамызда тийкарынан қурылыста қолланылатуғын бояў өнимлерин ислеп шығарып атырмыз. Сондай-ақ, өткен жылдағы табысларымыздың бири сыпатында атап өтетуғын болсақ, транспорт хызметин жолға қойдық. Яғный, лизингке алып келинген жүк тасыў машиналары халқымызға хызмет етип атыр. Қуда қәлесе, усы жылда Қытай мәмлекетинен алып келген жаңа технологияны иске қосып, қурылыс­та қолланылатуғын шийки зат өнимлерин ислеп шығарыўды режелестирип атырмыз.

Жаңа жылда арзыў-ни­йетлеримиздиң раўаж табыўы, мийнеткеш халқымызды алысқа жуўыртпай, аўырын жеңиллетиўге хызмет етеди. Ақыры, өзиңнен питкенге не жетсин!      

 Азат  ШЫМБЕРГЕНОВ, 

«Нукус евро строй» жуўапкершилиги шекленген жәмийети баслығы. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF