Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:51:17, 15.12.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИЛИМЛЕР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ ЖӘНЕ БУРЫНҒЫ ӨЗБЕКИСТАН АЎЫЛ ХОЖАЛЫҒЫ ИЛИМЛЕРИ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ АҒЗАЛАРЫ ҲӘМ ХАБАРШЫ АҒЗАЛАРЫНЫҢ ЖУМЫСЫН БУННАН БЫЛАЙ ДА ХОШАМЕТЛЕЎ ИЛАЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары және бурын­ғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзаларын ҳәм хабаршы ағзаларын буннан былай да қоллап-қуўатлаў және жумысын хошаметлеў, республиканың академиялық илиминиң абыра­йын арттырыў мақсетинде:

  1. 2018-жыл 1-январьдан баслап Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары және бурын­ғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзалары (кейинги орынларда академиклер деп аталады) ушын ең кем айлық мийнет ҳақының он еки есеси муғдарында, бурынғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының хабаршы ағзалары (кейинги орынларда хабаршы ағзалар деп аталады) ушын болса — ең кем айлық мийнет ҳақының сегиз есеси муғдарында айлық гонорар төленетуғыны;

академиклерге ҳәм хабаршы ағзаларға төленетуғын айлық гонорарлар физикалық шахслардың дәраматларына салынатуғын дәрамат салығысыз әмелге асырылатуғыны белгилеп қойылсын.

  1. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги 2018-жыл 1-январьдан баслап усы Пәрманның 1-бәнтинде белгиленген илажларды қаржыландырыў ушын зәрүр қаржыларды ажыратыўды Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджет параметрлеринде нәзерде тутсын.
  2. Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы мәпдар министрлик ҳәм ведомстволар менен биргеликте еки ай мүддетте:

Нызам ҳүжжетлерине усы Пәрманнан келип шығатуғын өзгерислер ҳәм қосымшалар бо­йынша Министрлер Кабинетине усыныслар киргизсин;

өзлери қабыл еткен нормативлик-ҳуқықый ҳүжжетлерди усы пәрманға муўапықластырсын.

  1. Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 29-декабрьдеги «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы академиклериниң жумысын буннан былай да жетилистириў ҳәм хошаметлеў илажлары ҳаққында»ғы ПП-4907-санлы Пәрманының 2-бәнти өз күшин жойыт­қан деп есаплансын және Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-августтағы «Бурынғы Өзбекистан Аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзаларын ҳәм хабаршы ағзаларын хошаметлеў илажлары ҳаққында»ғы ПП-5146-санлы Пәрманының 1-бәнтинде екинши ҳәм үшинши абзацлары шығарып таслансын.
  2. Усы Пәрманның орынланыўын қадағалаў Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи Р.С.Қасимовқа, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары С.Р.Холмурадовқа, Өзбе­кис­тан Республикасы Бас минис­триниң орынбасары — аўыл ҳәм суў хожалығы министри З.Т.Мирзаевқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясы президенти Б.С.Йўлда­шевқа жүкленсин.

Өзбекистан Республикасы  Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 29-декабрь.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын тастыйықлаў ҳаққында»ғы ҳәм «Өзбекистан   Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын және бурынғы Өзбекистан  аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзалары ҳәм хабаршы ағзаларының жумысын хошаметлеў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманларына түсиник

Экономиканы инновациялық раўажландырыўда академия­лық илимниң ролин күшейтиў, илимий-изертлеў ҳәм иннова­циялық жумысты раўажландырыў, алдынғы илимий жетискенликлерди әмелиятқа енгизиў, орынларда илимий мектеплерди беккемлеў және тийисли аймақлық ҳәм тармақлық машқалаларды шешиўде олардың белсене қатнасыўын тәмийинлеў, қәбилетли жасларды илимий жумысқа тартыў, халықаралық көлемде елимиз илиминиң абырайын арттырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын тас­тыйықлаў ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди.

Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалығына соңғы сайлаўлар 1995-жылы өткерилгени бул Пәрманның тарийхый әҳми­йетин және де арттырады. Өткен жыллар даўамында академиклердиң саны еки мәртеден көпке қысқарды ҳәм ҳәзирги күнге келип академияның тек ғана 63 ҳақыйқый ағзасы қалған еди.

Мәмлекетимиз басшысының тапсырмаларының орынланыўы шеңберинде қысқа ўақыт ишинде илимий-изертлеў жумысының нормативлик-ҳуқықый базасын ҳәм қаржыландырыў механизмлерин буннан былай да жетилис­тириў, материаллық-техникалық потенциалын беккемлеў ҳәм нәтийжелилигин арттырыўға бағдарланған мақсетли комплексли илажлар избе-из рәўиште әмелге асырылмақта.

Бул кең көлемли ўазыйпаларды әмелге асырыўда елимиздиң фундаментал илиминиң жетекшиси сыпатында Илимлер академиясы орынлы түрде айрықша орын ийелейди.

 9 илимий-изертлеў мәкемеси Илимлер академиясының қурамына қайтарылды, бир қатар илимий шөлкемлер қайтадан шөлкемлестирилди, Илимлер академиясының илим бағдарлары бойынша 3 бөлими ҳәм Наўайы бөлими шөлкемлестирилди, Өзбекистанның ең жаңа тарийхы бойынша Жәмийетлик кеңестиң жумысы жолға қойылды. «2017-2021-жылларда республикада илимий-изертлеў мәкемелериниң инфраструктурасын беккемлеў ҳәм инновациялық жумысты раўажландырыў бо­йынша комплексли илажлар бағдарламасы» әмелге асырылмақта.

2017-2021-жылларда Өзбекис­тан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегия­сында илим ҳәм билимлендириў тараўларын раўажландырыўдың ең әҳмийетли бағдарлары сыпатында илимий-изертлеў ҳәм инновациялық жумысты хошаметлеў, илимий ҳәм инновациялық жетискенликлерди әмелиятқа енгизиўдиң нәтийжели механизм­лерин жаратыў, жоқары оқыў орынлары ҳәм илимий-изертлеў институтлары жанында қәнигелестирилген илимий-экспериментал лабораториялар, жоқары технология орайлары ҳәм технопарклерди шөлкем­лестириў белгиленген.

Өз гезегинде, Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен 2018-жыл — Жедел исбилерменлик, инновациялық идея­ларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы, деп жәрияланыўы Ҳәрекетлер стратегиясын әмелге асырыўға хызмет етеди және экономиканың ҳәм жәмийетлик турмыстың барлық тараўларында инновациялық процесслерди жеделлестириўге       үлкен түртки болады.

Усы мүнәсибет пенен Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларын тастыйықлаў ҳаққында»ғы Пәрманы менен 22 жыллық узақ дем алыстан соң академикликке тасты­йықлаў ушын мүнәсип илимпазларды таңлаў тийкарында сайлап алыў жумысларына жуўмақ жасалмақта. Пәрманға муўапық, академияның Президиумы  ҳәм жумыс алып барып атырған ҳақықый ағзаларының усынысына бола, Илимлер академиясының 32 жаңа ҳақыйқый ағзалары тастыйықланды.

Тастыйықланған академиклердиң қатарынан — республиканың физика-математика, химия, биология, техника, аўыл хожалығы, тарийх, экономика, филология, ҳуқықтаныў, педагогика, медицина илимлери және көркем өнер таныў тараўларында көзге көринген, заманагөй илимий-изертлеў жумысын белгилеп беретуғын төмендеги бир қатар әҳмийетли өлшемлер бо­йынша көп басқышлы таңлаўдан табыслы өткен илимпазлар орын алды:

илимий жәмийетшилик тәрепинен тән алынған, илимди жеке жетискенликлери ҳәм ири илимий нәтийжелери менен байытқан;

өз бағдарында жаңа илимий мектеп шөлкемлестириўшиси ҳәм басшысы болған ямаса әмелдеги илимий мектепти раўажландырыўда тиккелей қатнасқан;

әмелиятқа енгизилген исленбелерге ийе болған ямаса өзи басшылық етип атырған жәмәәт хызметкерлери тәрепинен ерисилген илим жетискенликлерин өндириске ямаса әмелиятқа енгизиўде тиккелей қатнасқан;

фундаментал, әмелий илимий жойбарларға ҳәм инновациялық исленбелерге илимий басшылық еткен;

халықаралық илимий жойбарларға илимий басшы болған ямаса оларды орынлаў ҳәм халықаралық илимий шерикликке қатнасқан.

Таңлаўлы сайлап алыў тийкарында академиклердиң қатарын толықтырыў нәтийжесинде Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзаларының қурамы жасарды, бул академиклердиң бай турмыслық тәжирийбесинен ҳәм интеллектуаллық потенциалынан илим, билимлендириў ҳәм өндирис тараўларында нәтийжели пайдаланыў имканиятын береди.

Буннан тысқары, академиклерди илимий, билимлендириў ҳәм өндирис процесслерине белсене қатнастырыў режелестирилген.

Пәрман менен, сондай-ақ, академиклердиң тийкарғы жумыс бағдарлары шеңберинде 2018-жылға мөлшерленген «Жол карталары»н тастыйықлаў тапсырылып, олар тәрепинен илимий-инновациялық тараўда әмелге асырылып атырған реформалардың мазмун-мәнисин үгит-нәсиятлаў, заманагөй илимниң жетискенликлерин ғалаба ен жайдырыў бойынша мақсетли илажлар әмелге асырылатуғыны белгиленген.

«Жол карталары»нда республикамыздың шетки аймақлары, алыс район ҳәм аўыллары менен ислесиўге айрықша итибар қаратылады.

Елимиз Президенти, сондай-ақ, «Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары және бурын­ғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзалары ҳәм хабаршы ағзаларының жумысын хошаметлеў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманға да қол қойды. Пәрманда 2018-жылдың 1-январынан баслап:

Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының ҳақыйқый ағзалары және бурынғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының ҳақыйқый ағзаларына ең кем айлық мийнет ҳақының он еки есеси;

бурынғы Өзбекистан аўыл хожалығы илимлери академиясының  хабаршы ағзалары ең кем айлық мийнет ҳақының сегиз есеси муғдарында айлық гонорар төленетуғыны белгилеп берилди.

Буннан тысқары, академиклерге ҳәм хабаршы ағзаларға төленетуғын айлық гонорарлар физикалық шахслардың дәраматларына салынатуғын дәрамат салығысыз әмелге асырылады.

Бул Пәрманлардың қабыл етилиўи академиялық илимниң абырайын буннан былай да арттырыў, оның кадрлар ҳәм интеллектуаллық потенциалын беккемлеў, қәбилетли жасларды илим тараўына кеңнен тартыў, Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылында инновациялық процесс­лерди жеделлестириў бағдарында мәмлекетимиз тәрепинен қабыл етилген илажлардың избе-из рәўиште даўам еттирилиўинен дәрек береди.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF