Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:46:57, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛҚЫМЫЗҒА  ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли Ўатанласлар!

Әзиз дослар!

 Ең дәслеп, бәршеңизди өзинде уллы мақсет ҳәм ийгиликли ислерди жәмлеп, халқымызды және де үлкен дөретиўшилик жумысларға руўхландырып атырған қутлы әййям — Жаңа жыл байрамы менен қызғын қутлықлайман.

Ҳәр бир шаңарақ өзгеше пайызға, ҳәр бир кеўил жыллы сезимлерге бөленип атырған усы қуўанышлы мәўритлерде Сизлерге терең ҳүрмет көрсетиў, шын жүректен шыққан тилеклер билдириў инсанға қанаатланыўшылық бағышлайтуғынын айрықша атап өтким келеди.

Жуўмақланып атырған жыл елимиздиң социаллық-экономикалық раўажланыўында, халқымыз турмысында жүз берген түпкиликли өзгерислери, жаңаланыўлары, жоқары нәтийжелери менен ажыралып туратуғын дәўир сыпатында тарийхқа айланып бармақта.

Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң басшылығында тараўларда алып барылып атырған реформалардың барған са­йын тереңлесиўи, жаңа имканиятлар есигиниң ашылыўы, жасларымыздың, ҳаял-қызларымыздың, нураныйларымыздың ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатланыўы, ең тийкарғысы, инсанларды турмыстан разы етиў бағдарында әмелге асырылған кең көлемли жумыслар халқымыздың ертеңги күнге деген исенимин тағы да беккемлеп, оларды және де уллы дөретиўшилик ислерге руўх­ландырмақта.

Изде қалып баратырған Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы елимизде нызамшылықтың беккемлениўи, «Халық қабыллаўханалары»ның шөлкемлестирилиўи, инсанларды ойландырып атырған мәселе ҳәм машқалаларды унамлы шешиў бойынша жаңа механизмлердиң жаратылыўы, халықты социаллық қоллап-қуўатлаў сыяқлы кең көлемли ийгиликли ислери менен ажыралып турмақта.

Жыл басында Ҳүрметли Президентимиздиң Қарақалпақстанда болыўы ҳәм бир қатар объектлердиң ирге тасын қойыўы, республикамыздың социаллық-экономикалық раўажланыўын тәмийинлеў ҳәм халқымыздың жасаў шараятларын және де жақсылаў бойынша жаңа ўазыйпалар белгилеўи, Мойнақ районы ҳәм Аралбойы регионы бойынша арнаўлы қарарлардың қабыл етилиўи, сондай-ақ, социаллық-экономикалық турмысымызда айрықша орын ийелейтуғын жойбарлардың белгилеп алыныўы түпкиликли өзгерислер менен жаңаланыўларға беккем тийкар болмақта.

Санаўлы айлар ишинде Мойнақ районы халқы ушын 101 километр аралыққа таза ишимлик суўының жеткерип берилгени, пайтахтымыздағы «Нөкис электроаппарат», «Нөкис полимер» ҳәм де «Самсунг» бренди астында жылына 150 мың дана телевизор ислеп шығаратуғын кәрханалардың, «Бухара — Мискин» темиржол линиясының иске түскени, «Қарақалпақ цемент» кәрханасының жумыс баслағаны турмысымызда жүз берген қуўанышлы ўақыялар қатарына киреди.

Соны да атап өтиўимиз керек, жуўмақланып атырған жылда пайтахтымызда арзанластырылған баҳаларда жәми 315 квартиралы 7 турақ жайдың пайдаланыўға берилиўи, сондай-ақ, аўыллық жерлерде үлгили жойбарлар тийкарында 962 турақ-жайдың қурылғаны, социаллық жәрдемге мүтәж ҳәм имканиятлары шекленген инсанлар ушын 139 турақ жайдың тапсырылғаны халқымыз ушын мүнәсип турмыс шараятларын жаратыў бағдарындағы ийгиликли ислерден саналады.

Қарақалпақ мәмлекетлик көркем-өнер музейиниң екинши ҳәм үшинши блогының пайдаланыўға берилгени, И.Юсупов атындағы мектеп-интернатының ашылғаны, муқаддес орын саналған пайтахтымыздағы мешитте халқымыз ушын, сондай-ақ, спорт комплексинде жасларымыз ушын барлық қолайлы шараятлардың жаратылғаны, Әмир Темур бағында кең көлемли қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары жуўмақланып, заманагөй аттракционлардың орнатылғаны мәнаўиятымызға, әдебиятымыз бенен мәдениятымыз­ға, келешек ийелерине деген айрықша ғамхорлықтың көриниси болып табылады.

Изде қалып баратырған жылда Ҳүрметли Президентимиз жаратып берген имканиятлар нәтийжесинде бюджет түсимлери болжаўының артықша орынланған бөлеги есабынан 90 миллиард сумлық еркин қалдық қаржыларын халқымыз ийгилигине жумсаў мүмкиншилиги жаратылды.

Бир сөз бенен айтқанда, өткен бир жыллық дәўир халқымыз турмысында жүз берген ири ўақыялары, санаат, экономика, қурылыс, транспорт, аўыл хожалығы, ишки ислер, денсаўлықты сақлаў, билимлендириў, мектепке шекемги тәрбия, мәденият, спорт ҳәм басқа да тараўларда бурын болмаған жоқары нәтийжелери менен ажыралып турады.

Бул, ең дәслеп, Ҳүрметли Президентимиздиң халқымызға, усы елде жасап ҳәм мийнет етип атырған ҳәр бир инсанға болған жоқары итибарының нәтийжеси, десек қәтелеспеймиз.

Қәдирли Ўатанласлар!

Кирип киятырған жаңа Жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы өзинде тағы да жоқары мақсет ҳәм ўазыйпаларды жәмлеп, бәршени уллы ислерге басламақта.

Жаңа жылда 4 триллион сумнан аслам қаржы есабынан 367 ири жойбарды әмелге асырыўдың режелестирилип атырғаны — бул экономикамыздың қаншелли нығайып атырғанын және бир мәрте дәлиллейди.

Дөретиўши халқымыз мине усындай жуўапкерли ўазыйпаларды әмелге асырыўға мүнәсип үлес қосатуғынына, елимиздиң тәғдири ҳәм оның келешеги жолындағы саўаплы ислерге белсене қатнасатуғынына беккем исенемиз.

Илайым, кирип киятырған жаңа жылда халқымыздың несийбеси молдан келип, тараўларда жайнаған табыслар бола берсин!

Жаңа жыл ҳәр бир инсанға, ҳәр бир шаңараққа саў-саламатлық, бахыт, қуўаныш, шадлық ҳәм дәўлет алып келсин!

Жаңа жылыңыз бәршеңизге қутлы мүбәрек болсын, әзиз Ўатанласлар!

 Муса ЕРНИЯЗОВ,  

Қарақалпақстан Республикасы  Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF