Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:33:49, 30.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӘДИЛЛИК —  БАСЛЫ  УРАНЫ

Инсан қайсы кәсипти таңласа да елимиздиң раўажланыўына, халыққа шын кеўилден ҳадал хызмет етсе, әлбетте, сый-ҳүрметин алады, жәмәәти арасында абырайға ериседи. Ҳуқық қорғаў тараўында көп жыллық мийнети менен ҳүрметке ерискен инсанлардың бири әдиллик мәсләҳәтшиси Кәримбай Қалниязов. 

1982-жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң юридика факультетин тамамлағаннан соң прокуратура уйымына жумысқа араласты. Қоңырат районы прокурорының жәрдемшиси ­ ис үйрениўши лаўазымынан жумыс баслаған ол, район прокурорының жәрдемшиси, прокурор орынбасары, Қарақалпақстан Республикасы жынайы ислерди судта көриўде, прокурор ўәкиллигин әмелге асырыў бөлими прокуроры лаўазымында хызмет етти. Ал, 2001-жылдан баслап Өзбекистан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы салық, валютаға байланыслы жынаят­лар­ға ҳәм жынайы дәраматларды легалластырыўға қарсы гүресиў Департаменти Қанлыкөл районы бөлими баслығы, Департаменттиң Қарақалпақстан Республикасы басқармасының сорастырыў бөлиминиң баслығы, Нөкис, Елликқала, Шоманай районлары бөлимлериниң баслығы лаўазымларында үлгили мийнет етип киятыр. Дәслеп ол прокуратура уйымының тәжирийбели устазларынан үйренген болса, өзи де устазлық дәрежеге жетип, әтирапына шәкиртлер топлады. 40 жылға шамалас усы тараўда хызмет етип, топлаған тәжирийбесин жас қәнигелерге үйретиўден жалыққан емес.

Ҳақыйқатында да, ҳуқық қорғаў тараўында хызмет етип халықтың, жәмәәттиң алғысына, абырайға ерисиў аңсат емес. Пидайылық, кәсипке садықлық пенен әдилликти жумысының бас ураны етип алған инсан ғана ҳүрметке ерисиўи мүмкин. Кәримбай өзиниң пидайылығы, кәсибине садықлығы, кишипейиллиги, излениўшеңлиги менен ҳүрметке еристи. Әмир Темур бабамыздың «Күш — әдалатта» деген дана пикирин жумысының қағыйдасы етип қабыл етти. Усындай пазыйлетлери арқалы кәсиплеслери арасында да орны төрде болған Кәримбай Қалниязов шаңарағында да әдиўли ата. Өмирлик жолдасы Дәўлетбийке менен еки ул, еки қызды тәрбиялап қатарға қосты. Ата жолын ардақлаған улы Инъомжан Жынаят ислери бойынша Нөкис қаласы судының судьясы лаўазымында жумыс ислеп атыр.

Мәмлекетимизде нызам үстинлигине ерисиўде ыла­йықлы үлеси бар Кәримбай Қалниязов 60 жасқа толған юбилей сәнесин Жаңа жылда қос байрам сыпатында байрамлайды. Оннан тәлим алған шәкиртлери, ул-қызлары ардағында болады.

Б.КАРАМАТДИНОВА.

СҮЎРЕТТЕ: К.Қалниязов. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF