Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 23:45:02, 30.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЯКИ ИЗГЕ СӘЛ ШЕГИНИС
Ҳеш бир нызамды мисе тутпайтуғын, тек бир ғана тәбият нызамына бойсынатуғын ЎАҚЫТ өз изине ертип сизиң менен бизди, ҳәммемизди, пүткил тиришилик дүньясын және бир жылдың жуўмағына жеткермекте. Халқымыз үлкен аўызбиршиликте жоқары кейпият, мол табыс ҳәм жетискенликлер менен Жаңа — 2018-жылды жаңаша үмитлер менен күтип алыўға қызғын таярлықлар көрмекте.
Әлбетте, ҳәр бир жылдың жылнамасына өзгеше сыя ҳәм ҳәриплер менен жазылатуғын елеўли ўақыялары, умытылмас жаңалықлары болады. Жарат­қанға шүкир, жылдың жылнамасына жазылатуғын баслы байлығымыз да, жетискенлигимиз де журтымызда ҳүким сүрген тынышлық, өз-ара аўызбиршилик болды. Усы бийбаҳа тынышлығымыз арқасында елимиз тарийхында «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» деп ат қалдырып атырған жыл бурын көрилмеген жаңаланыўларға, айрықша табыс ҳәм жетискенликлерге толы болды.
Быйылғы жыл календарының 361-бети, 27-декабрь, «Еркин Қарақалпақстан»ның ертең шығатуғын жылдың соңғы 156-санының материаллары жайластырылып, макети жобаластырылмақта. Бары-жоғы үш күн өмири қалған бул жыл ишинде әмелге асырылған жумыслар ҳаққында терең қыялға берилип, бийықтыяр изге нәзер таслаймыз. Нелер иследик, не нәрселерге жетисе алмадық, келешекте қандай ислерди әмелге асырамыз, оларды тәрези пәллесине тартамыз.
 
 
Тарийх еншисине айланып атырған жылы «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқы­мыз­ға хызмет етиўи керек» деген идея ийгиликли ислеримиздиң тийкарғы өлшеми болды. Президентимиздиң виртуал қабыллаўханасы, Халық қабыллаўханалары, пуқаралар менен ушырасыўлар шөлкемлестирилип, олардың дәрти, мүрәжатлары тыңланды. Жыллар даўамында қыйнап киятырған айырым машқалалары орынларда тезде шешилип, пуқараларымыздың мәмлекетлик уйымларға болған исеними күн сайын артып бармақта.
— Бираз ўақыттан берли жасап атырған аймағымызды электр энергиясы менен тәмийинлеўди жақсылаў бойынша тийисли орынларға мүрәжат етип келген едик. Бүгин қабыллаўда мүрәжатымызды ҳәкимият пенен электр тармақлары кәрханасы басшылары унамлы шешип берди, - дейди пайтахт турғыны С.Қалменов.
— Колледжди тамамлап, жумысқа араласа алмай қыйланып жүр едим. Қабыллаўға  мүрәжат еткен едим, қәнигелигиме сай жумыс пенен тәмийинлендим, - дейди қуўанған Д.Баймуратова.
Әлбетте, бундай мысалларды узақ дизе бериўимиз мүмкин. Ҳүрметли Президентимиз баслап берген «Халықтың дәртин тыңлаў, разы етиў» ҳәр бир басшының тийкарғы ўазыйпасына айланды.
Изге шегинис жасар екенбиз, жуўмағына жеткен жылда ислеп шығылған бағдарламаға муўапық республикамыз санаатын раўажландырыў бағдарында улыўма баҳасы 160 миллиард сумға шамалас 242 жойбар әмелге асырылып, 4 мың жаңа жумыс орынлары жаратылды. Халық хожалығының басқа тараўларында да орынланған жойбарларды мысал етип йошланып отырып дизип жаза бериўимизге болады. Әттең, кишкене мақала шеңберине жайғастырыўдың илажы қыйын.
Бүгин пайтахтты саяхат еткен, республикамыздың алыс аўыл-аймақларына сапар шеккен ҳәр бир инсан заманагөй қәд көтерген турақ жайлар, халық ийгилигине тапсырылған санаат кәрханалары, спорт ҳәм басқа да социаллық объектлерди көрип  көкирегин қуўаныш кернейди. Искерлик пенен әдил сиясат алып барып атырған Президентимизге, ел ақсақалларына шексиз миннетдар болмақта.
Ҳақыйқатында республикамыз турмысындағы тарийхый ўақыяларды, елеўли жаңаланыўларды, жәмийетимиздеги турақлы жаңалықларды усағын түсирместен тутасы менен бир мақалада қамтып жеткериў қыйын. Халқымыздың аўызбиршилик пенен ат салысыўлары нәтийжесинде жүз берген жаңаланыўларды, елимизде, дүньяда болып атырған жаңалықларды газетаның дөретиўшилик жәмәәти ўақтында өз оқыўшыларына жеткерип, кеўлинен шығыўға ҳәрекет етти.
Алынған соңғы мағлыўматларға сүйенер болсақ, сәл кем бир әсирге шамалас ўақыттан берли халықтың муңы, жыры болып киятырған еки газета — «Еркин Қарақалпақстан» — «Вес­ти Каракалпакстана»ға да жазылыў өткен жылғыдан әдеўир кем көринеди. Жаңа жыл алды руўхымызды түсирип, «песси­мизм»ге берилгимиз келмейди. Өйткени, «буннан қыйынында да тойға барған» халқымыз өзиниң сүйикли газеталарын қоллап-қуўатлайтуғынына исенемиз.
Жаңа  2018 — «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» ҳәр бир шаңараққа ығбал-дәўлет, дастурханларына берекет алып келип, ҳәмийше тынышлық ҳүким сүрсин!
Қурбанбай БАЙНИЯЗОВ.
Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF