Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:23:35, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БҮЛБИЛЛЕР  БОСТАНЫНЫҢ  БҮЛБИЛИ ЕДИ

Өзиңде бар ҳаўазың ҳәм меҳриңди берип қосық айтсаң, журтшылық ҳеш қашан умытпайды. Қарақалпақ хал­қының бүлбилзибан қосықшысы Даўытбай Қа­йыповтың туўылғанына быйыл 70 жыл толды. Усы мүнәсибет пенен Қарақалпақ мәмлекетлик қуўыршақ театрында оны еслеў кешеси болып өтти.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы мәденият министриниң орынбасары А.Нийетуллаев, Қарақалпақстан халық шайыры Х.Дәўлетназаров, Республика руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайының Қарақалпақстан бөлими жуўаплы хаткери Қ.Юсуповлар сөзге шығып, тәкирарланбас ҳаўаз ийеси болған Д.Қайыповтың атқарыў шеберлиги, оның тыңлаўшыларды бийлеп алатуғын өзгеше талантына ҳәм ҳаўазындағы миллий колоритке бай рәңбәрәң ырғақларына айрықша тоқтап өтти.

Көпшиликтиң хабары болса керек, қосықшының атын мәңгилестириўде атына көше қойылды ҳәм жазыўшы-шайырларымыз тәрепинен шығармалар дөретилди. Оның ҳүрметине шөлкемлестирилген Д.Қайыпов жәмийетлик фонды тәрепинен халқымыз арасынан хош ҳаўаз талант ийелериниң  қатнасыўында «Бүлбилзибан» таңлаўы өткерилип келинбекте. Сондай-ақ, «Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрепинен «Сөнбес жулдыз» атамасында ҳүжжетли фильм түсирилди.

—Радиокомитетте Д.Қайы­пов пенен бирге ислестим. Ол ўақытта ҳәзиргидей заманагөй технологиялар жоқ. Радио арқалы  эфирден жиберилетуғын қосықлар туўрыдан-туўры жанлы ҳаўазда атқарылады. Онда қосық айтқанда ыр­ғақларды кәмине келтирип, тыңлаўшыларды бийлеп алатуғын өзгеше ҳаўаз бар екенлиги көринип туратуғын еди, - дейди Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Базаргүл Кәримова. — Ата жолын мүнәсип даўамлап киятыр­ған оның перзенти Бахадыр Қайыпов басқарып киятырған фондтың жумысларына раўаж тилеймен...

Илаж соңында бүлбиллер бостанының хош ҳаўаз бүлбили Д.Қайыповтың атқарған қосықлар гүлдәстесинен орын алған намалар көркем-өнер шеберлери тәрепинен атқарылды. Әлбетте, бул илаж жыйналғанлардың ядында умытылмас мәўритлер болары анық.

А.ОРАЗОВ,  арнаўлы  хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

        

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF