Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:15:43, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  РАЎАЖЛАНЫЎ  БОЙЫНША МӘМЛЕКЕТЛИК  БАҒДАРЛАМАЛАРЫН  ҚӘЛИПЛЕСТИРИЎДИҢ  ҲӘМ ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЎДЫҢ  ЖАҢА  ТӘРТИБИН  ЕНГИЗИЎ  ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарары

Елимизде ири инфраструктуралық жойбарларды әмелге асырыў, заманагөй жоқары технологиялы өндирислик объектлерди қурыў мақсетинде экономиканы тез пәт пенен раўажландырыў, шет ел инвестицияларын жедел тартыў бойынша кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта.

Соның менен бирге, бул тараўдағы жумыстың нәтийжелилигине, бәринен бурын, бар ресурслардан нәтийжесиз пайдаланыў, инвестициялық бағдарламаға киргизилген жойбарлардың экономикалық жақтан мақсетке муўапықлығы ҳәм рентабельлиги жүзеки үйренилгенине байланыслы бир қатар кемшиликлер кери тәсир етпекте.

Әмелдеги ресурсларды, сондай-ақ, инвестицияларды, бәринен бурын, шет ел инвестицияларын тартыўдың реал имканиятларын есапқа алған ҳалда экономика тармақларын ҳәм аймақларды узақ мүддетли раўажландырыў концепциясы жоқ. Соның ақыбетинде экономикалық жақтан перс­пективалы болмаған жойбарларды алға көтерип шығыў, қаржы қәрежетлерин нәтийжесиз жумсаў жағдайлары бар болып, ол ақыбетинде, улыўма, елимиздиң инвестициялық тартымлылығын төменлетиўге алып келеди.

Бул жағдайлар инвестициялық бағдарламаларды қәлиплестириў тәртибин, оны қаржыландырыў механизмлерин түп-тийкарынан қайта көрип шығыўды, әмелге асырыўға усыныс етилген жойбарларды таңлап алыўдың ашық-айдынлығын ҳәм нәтийжелилигин арттырыўды талап етеди.

Раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды қәлиплестириў тәртибин буннан былай да жетилистириў, жойбарларды қаржыландырыўдың ҳәм таңлап алыўдың нәтийжелилиги менен ашық-айдынлығын тәмийинлеў, сондай-ақ, 2017-2021-жылларда Өзбе­кистан Республикасын раўажландырыўдың бес тий­карғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген ўазыйпаларға муўапық:

 1. Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги, Экономика министрлиги, Қаржы министрлигиниң:

орайластырылған дәреклердиң қаржылары есабынан қаржыландырылатуғын, соның ишинде, аймақларды ҳәм экономика тармақларын раўажландырыў бойынша жойбарларды Өзбекистан Республикасы Президенти тәрепинен тастыйықланатуғын Өзбекистан Республикасының раўажланыў бо­йынша мәмлекетлик бағдарламалары (кейинги орынларда раўажланыў бо­йынша мәмлекетлик бағдарламалары деп аталады) тийкарында әмелге асырыў тәртибин енгизиў;

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Өзбекистан Республикасының раўажланыў мәмлекетлик бағдарламаларын қаржыландырыў қорын (кейинги орынларда Қор деп аталады) шөлкемлестириў ҳаққындағы усыныслары қабыл етилсин.

 1. Раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарлама­ларға киргизилген, қаржыландырыўдың орайластырылған дәреклери белгиленген жойбарларды қаржыландырыў тек ғана Қор арқалы әмелге асырылатуғыны;

Қордың қаржылары Өзбекистан Республикасы Орайлық банкиндеги есап бетлерде топланатуғыны;

Қордың атқарыўшы уйы­мы ҳәм қаржыларының ийе­лик етиўшиси Қордың ат­қарыўшы директоры есапланатуғыны;

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары — Инвестициялар, инновациялық раўажландырыў, еркин экономикалық ҳәм киши санаат зоналарының жумысын муўапықластырыў, туризм мәселелери комплексиниң басшысы Қордың атқарыўшы директоры есапланатуғыны;

Қордың атқарыўшы директорына ҳәм оның хызметкерлерине мийнет ҳақы төлеў шәртлери Қордың Бақлаў кеңеси тәрепинен белгиленетуғыны белгилеп қойылсын.

 1. Төмендегилер Қор қаржыларын қәлиплестириў дәреклери етип бел­ги­ленсин:

Өзбекистан Республикасы Мәмлекетлик бюджет ҳәм мәмлекетлик бюджеттен тысқары қорлардың раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларына киргизилген жойбарларды қаржыландырыў ушын мөл­шерленген қаржылары;

Өзбекистан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў қорының раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды әмелге асырыў ушын ажыратылған қаржылары;

Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң кепиллиги менен тартылатуғын шет ел кредитлери;

Өзбекистан Республикасы Ҳүкиметиниң қарарлары менен белгиленетуғын бас­қа да дәреклер.

 1. Төмендегилер:

Өзбекистан Республикасының раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларын қәлиплестириў тәртиби ҳаққындағы реже 1-қосымшаға муўапық;

Қордың Бақлаў кеңесиниң қурамы  2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

 1. Раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламалардың тийисли раўажланыў концепциясын есапқа алған ҳалда тастыйықланатуғын, узақ мүддетли келешекте, қағыйдаға муўапық, 10-15 жылда Өзбекистан Республикасының тармақлық, аймақлық ҳәм мақсетли социаллық-экономикалық раўажланыўының тийкарғы бағдарларын әмелге асырыў бойынша комплексли стратегиялық ўазыйпалрды жәмлеген тармақлық, аймақлық ҳәм мақсетли жойбарлар портфели тийкарында қәлиплестирилетуғыны;

раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды ислеп шығыў ҳәм реализация етиў бағдарында жумысларды муўапықластырыў Инвестициялар бо­йынша мәмлекетлик комитети тәрепинен Экономика министрлиги менен биргеликте Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары — Инвести­циялар, инновациялық раўажланыў, еркин экономикалық ҳәм киши санаат зоналарының жумысын муўапықластырыў, туризм мәселелери комплекси басшысының басшылығында әмелге асырылатуғыны;

раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды қаржыландырыў ушын мөлшерленген орайластырылмаған инвести­циялар Қорда есапқа алынатуғыны;

раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды тастыйықлаў Өзбе­кистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлигиниң олар бойынша унамлы жуўмағы болған жағдайларда ғана әмелге асырылатуғыны;

орайластырылған дәреклердиң есабынан қаржыландырылатуғын жойбарларды раўажланыў мәмлекетлик бағдарламаларына киргизиў Қордың Бақлаў кеңесиниң унамлы қарары болған жағдайларда ғана әмелге асырылатуғыны;

раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды қаржыландырыў ушын коммерциялық банк­лердиң кредитлери жойбарлардың жойбарлаў-сметалық ҳүжжетлери ҳәм бизнес-режелери пуқта ҳәм ҳәр тәреплеме үйренилгеннен соң, сондай-ақ, коммерция­лық банктеги кредит комитетиниң унамлы қарары бар болған жағдайларда берилетуғыны белгилеп қойылсын.

 1. Экономика минис­трлиги ҳәм Қаржы минис­трлиги еки ҳәпте мүддетте Инвестициялар бойынша мәмлекетлик комитети ҳәм Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлигине раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарламаларды ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў бойынша жумысларды шөлкемлестириў ушын зәрүр болған мағлыўматлар базалары ҳәм басқа да мәлимлемелер берилиўин тәмийинлесин.
 2. Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги, Инвестициялар бойынша мәмлекетлик комитети Экономика министрлиги, Қаржы министрлиги, басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте бир ай мүддетте:

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине Қордың жумысын шөлкемлестириў ҳаққында Ҳүкиметлик қарардың жойбарын;

Өзбекистан Республикасы Президенти аппаратына раўажланыў бойынша мәмлекетлик бағдарлама­лар­ға киргизилетуғын жойбарлардың жойбаралды, жойбарлаў ҳәм тендер ҳүжжетлерин ислеп шығыўды, экспертизадан өткериўди ҳәм тастыйықлаўды, сондай-ақ, басқа да мәмлекетлик уйымлар менен шөлкемлердиң ўазыйпалары және штат бирликлерин оптималластырыў арқалы Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлиги системасында усы ҳүжжетлерди ҳәм импорт контрактлериниң комплексли экспертизасын әмелге асырыў ушын жуўапкер болған арнаўлы структураны шөлкемлестириўди нәзерде тутатуғын Өзбекистан Республикасы Президенти қарарының жойбарын киргизсин.

 1. Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги Қордың атқарыўшы дирекциясының жумысын қаржыландырыўға қәрежетлерди 2018-жыл 1-январьдан тийкарланған есап-санақлар бойынша ажыратсын және ҳәр жылы Өзбекистан Республикасының Мәмлекетлик бюджет қәрежетлеринде нәзерде тутсын.
 2. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 12-сентябрьдеги «Капитал қурылыста хожалық қатнасықлары механизмин жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы 395-санлы қарарында:

3-бәнттиң төртинши абзацы алып таслансын;

4-қосымша өз күшин жойытқан деп есаплансын.

 1. Әдиллик министрлиги мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте бир ай мүддетте нызам ҳүжжетлерине усы қарардан келип шығатуғын өзгерислер менен қосымшалар ҳаққындағы усынысларды Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетине киргизсин.
 2. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Өзбе­кистан Республикасының Бас министри А.Н.Арипов­қа, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары С.Р.Холмурадовқа ҳәм Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы Жойбарлаў басқармасы миллий агентлигиниң директоры Ш.М.Садиковқа жүкленсин.

 

Өзбекистан Республикасы   Президенти  Ш.МИРЗИЁЕВ.

Ташкент қаласы, 2017-жыл 18-декабрь.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF