Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:18:07, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«МЕНИҢ  МӘҲӘЛЛЕМДЕ  ЖЫНАЯТ  БОЛМАЎЫ  КЕРЕК»

Президентимиздиң «Хуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылыққа  қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары  қабыл етилгеннен кейин  мәмлекетлик уйымлар менен бирге  кең жәмийетшилик арасындағы байланысты күшейтип, жүзеге келген машқалаларды сапластырып, халықтың аўырын жеңиллетиўге  мәҳәлле, ҳуқық қорғаў уйымларының алдына жуўапкершиликли ўазыйпалар жүкленди.  

  Жақында  Президентимиз   Ш.Мирзиёевтың  басшылығында  елимизде  жүз  берип  атырған ҳуқықбузарлықлар профилактикасы  ҳәм  жынаятшылыққа  қарсы  гүресиў, халық  арасында  жүзеге  келген  машқалаларды  шешиў мәселелерине  бағышланған  видеоселектор  мәжилиси  болып  өткен еди. Онда  Президентимиз   елимизде  жасап атырған  ҳәр бир  пуқараның  тыныш-татыў  жасаўы   ушын  қолайлы   шараятлар  жаратылыўы,  мәҳәллелерде  ҳуқықбузарлықлардың алды алыныўы, аймақта  жасап  атырған шаңарақлар  менен  бирге жынаятшылыққа  қарсы гүресип,   халықтың  санасына  «Мениң  мәҳәллемде жынаят болмаўы керек » деген  сезимди  қәлиплестириў оғада  үлкен  әҳмийетке  ийе екенлиги ҳаққында  атап  өтти. Бул бойынша  мәҳәллелерде тәртип-интизамды ҳәм жуўапкершиликти  күшейтиў, жынаятшылықтың алдын алыў бойынша пайтахтымыздағы «Тунғыш  қоныс» мәкан  пуқаралар жыйынының   профилактика инспекторы   Роман  Жақсымуратовтың жумыслары менен  таныстық.

­ Мәмлекетимизде әмелге  асырылып атырған кең  көлемли шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый  илажлар нәтийжесинде бүгинги күнде  мәҳәлле  дүньядағы  теңсиз структураға  айланды. Жәмийетлик  тәртипти  ҳәм  қәўипсизликти тәмийинлеўде, ҳуқықбузарлықлардың  өз ўақтында алдын алыўында,  мәҳәлле сақшысы менен биргеликте  ҳәр ҳәптениң  пийшемби күни  илажлар  өткерилмекте. Жыйын турғынларының  жасаў жағдайынан хабар алыў ушын  үйме-үй  аралап, қалаберди  түнги  рейдлер  ўақтында да  жаслар арасында ўақтын бийҳуда өткермеў ушын комьпютер ойынларын бақлап барамыз. Сондай-ақ, медицина  хызметкерлери менен бирге аймақтағы  ишиўшиликке  берилип  атырған пуқаралардың да шаңарағына барып, олардың емлениўи ушын  пайтахтымыздағы наркологиялық диспансерде емлениўине  жәрдемлесип атырмыз.  Ҳәзирги ўақытта  халықтың ҳуқықый мәденияты  өсип,  олардың санасында  нызамға болған  ҳурмети   күшейди, -дейди ол.  

­ «Тунғыш қоныс» мәкан  пуқаралар жыйыны аймағында отыз төрт  көп  қабатлы  жай болып, онда 1448 шаңарақ  жасайды. Жыл  басынан  баслап  бүгинги күнге шекем жети жынаят есапқа  алынып, соннан екеўи ҳаял-қызлар тәрепинен  исленген. Наргиза   (аты өзгертилди) деген жас өспирим  қыз қоңсысының  үйинен  алтынларын урлап  атырған ўақтында қолға  алынып жуўапкершиликке  тартылды. «Урлықтың түби қорлық» дегениндей, Наргизаның  бундай ҳәрекетлеринен  ата-анасы  бийхабар екенлиги анықланды. Негизинде жас өспирим жүдә қызығыўшаң боатуғынлығын олурлық ислеў ушын емес, қызығыўшылығы себепли алғанлығын, ендиги жағында ата-анасы да итибарлы болатуғынлығын,  енди  бундай жынаятқа қол урмайтуғынын, ислеген исине пушайман  екенлигин айтып кеширим  сорады. Бул қызға аймақтағы мәҳәлле хызметкерлери менен биргеликте тәрбиялық  жумыслар алып барылды. Нәтийжеде оның ис-ҳәрекетлери  минез-қулқы, тәртиби жақсы тәрепке өзгергенлиги  себепли профилактикалық  есаптан шығарылды. Ҳәзирги ўақытта  ол  оқыўын  питкерип,  жумыс пенен тәмийинленип, жәмийетимиздиң  раўажланыўына  өз үлесин қосып атыр,- дейди Роман Жақсымуратов.     

 Данышпанлардың  пикиринше  «Қолыңнан жақсылық  ислеў келмесе жаманлық ислеўден қаш» дегениндей,  дүньяға келген  перзентин  кишкене  ўақтынан ата-анасы  жақсылық пенен жаманлық арасындағы парқты айырып  үйретсе  бундай  шаңарақтан  ҳеш  қашан  жынаятшы  шықпайды. Бирақ,  айырым жаслар арасында бүгинги күнде билип-билмей  жынаятқа  шерик  болып, диний экстремизмге, терроризм  ҳәм шөлкемлескен  жынаятшылыққа  қосылып кетпекте. Әлбетте, бул  ашынарлы жағдай. Усындай жағдайларды болдырмаў ушын ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери менен биргеликтеги жумысларымыз даўам ете береди.

            З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF