Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:02:33, 31.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АМАНГҮЛ ­ ЖӘҲӘНДЕ ЕКИНШИ

Халқымыздың миллий спорт түрлериниң бири болған кураш бүгинги күни жәҳән спорт майданларында өзиниң ылайықлы орнына ийе болмақта. Әсиресе, бул спорт түриниң Азия ойынлары бағдарламасына киргизилиўи халқымыз ушын үлкен мақтаныш болды. Бул спорт түри бойынша өткерилип киятырған Азия ҳәм жәҳән чемпионатлары миллий гүресимиздиң дүньяға кеңнен жайылыўында үлкен әҳмийетке ийе болмақта. 

Усы жылдың 30-ноябрь ­ 4-декабрь күнлери аралығында Түркия мәмлекетиниң Стамбул қаласына дүньяның ең күшли палўанлары жәм болды. Бул жерде өткерилген миллий гүрес бойынша ХI жәҳән чемпионатына дүньяның 50 ге шамалас мәмлекетиниң ең күшли палўанлары 15 салмақ категориясы бойынша гилемде өз-ара гүрес алып барды.

Бул жәҳән чемпионатына гүрес Ўатаны есапланған Өзбекистан сайланды командасы да мүнәсип тәризде қатнасты ҳәм беллесиўлер жуўмағында 10 алтын, 6 гүмис ҳәм 5 қола медалын жеңип алып, улыўма командалық есапта биринши орынды ийеледи.

Стамбул гилемлеринде елимиз ар-намысын қорғаған спортшылар арасында қарақалпақстанлы палўан қызымыз Амангүл Алланазарова да бар болып, ол дәслепки беллесиўде түркиялы, соңынан қубла африкалы ҳәм түркменстанлы қарсыласлары үстинен жеңиске ерисип, финалға шықты. Бирақ, шешиўши ушырасыўда азғана әўмет жетиспей, жәҳән чемпионатының гүмис медалына миясар болды. Сондай-ақ, халықаралық дәрежедеги төрешимиз Нөкисбай Данияров та төреши сыпатында қатнасып, дүньяның ең күшли палўанларын анықлаўға өз үлесин қосты.

Жақында Нөкис темир жол вокзалында жеңимпаз палўан қызымыз кең жәмийетшилик ўәкиллери тәрепинен салтанатлы жағдайда күтип алынды. Онда сөзге шыққан Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, Денетәрбия ҳәм спорт бойынша мәмлекетлик комитети баслығы Ғ.Байниязов ҳәм басқалар бүгинги күни миллий гүресимиздиң дүнья еллери арасында абырайының жылдан-жылға өсип баратырғанлығын мақтаныш етип, әлбетте, бул мәмлекетимизде денетәрбия ҳәм спортты раўажландырыўға қараталып атырған айрықша дыққат-итибардың нәтийжеси екенлигин атап өтти. Соның менен бирге палўан қызымызды ерискен табысы менен қызғын қутлықлап, келешекте буннан да жоқары табысларға ерисиўине тилеклеслик билдирди.

СҮЎРЕТТЕ: А.Алланазарова ҳәм Н.Данияровлар.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF