Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:42:35, 27.05.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ДИЙҚАНЛАРДЫҢ КЕЎИЛ КЕШИРМЕЛЕРИ

Атлар туяғының дүбири, шабандозлардың қыйқыўы, сазенде ҳәм гөйенделердиң жағымлы қосық намалары жаңлаған байрам салтанатындағы бәрше аламанның жүзинде күлки сезимлери жайнайды. Байрам сейилинде бизлер бир қатар мийнет алдыңғылары менен ушырасып, олардың қуўанышларына тилеклес болдық.

Шәрибай Әбдикәримов ­ Шымбай районындағы «Зайыр» фермер хожалығы баслығы:

­ 10Аўыл хожалығына араласқаныма жигирма жылдың майданы болды. Усы өткен жыллар ишинде ҳәрқыйлы жағдайларды бастан кеширип бираз тәжирийбе топладық. Қудаға мың қәтле шүкир, Өзбекистан Президенти, республика ҳүкимети ҳәм район басшыларының ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўы ҳәм хожалығымызда ислеўши жәмәәттиң өз-ара аўызбиршилик пенен мийнет ислеўиниң арқасында мине көп жыллардан бери ел қырманына пахта ҳәм ғәлле тапсырыў бойынша белгиленген шәртнама режелерин орынлап келмектемиз. Атап айтқанда, быйылғы жылы хожалығымыз ағзалары гүзлик бийдайдан 70 центнерден, пахтадан 35 центнерден өним алып, белгиленген режени алдыңғылар қатарында орынлап шығыўға миясар болды. Ал, мениң өзим болсам, кеше ғана Ташкент қаласында республика «Аўыл хожалық хызметкерлери күни»не бағышланып өткерилген байрам салтанатларына қатнасып ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен «Шухрат» медалы менен сыйлықландым. Елбасшымыздың тараўға қаратып атырған айрықша итибары ҳәм исеними барлық кәсиплеслеримиз сыяқлы мени де жоқары шеклерге қарай талпындыра береди.

 

 Азат СУЛТАНОВ ­ Тахтакөпир райнындағы «Пирнияз-Тахта» фермер хожалығының баслығы.

Кишкене гезлеримнен баслап-ақ әкем Пирниядың изине ерип дийқаншылықтың арасында өстим.  Аўыл хожалығына деген қызығыўшылығым мени ержеткеннен соң Ташкент аграр университетиниң Нөкис филиалына қарай жетеледи. 2010-жылы усы жоқары оқыў орнының агрономия факультетин тамамлап еки жыл даўамында әкемниң жанында агроном болып жумыс иследим. «Пирнияз-Тахта» фермер хожалығы тийкарынан туқымгершилике қәнигелестирилген болып, жуўмақланып атырған жылда бизлер 40 гектар жерге шигит егип, оннан 120 тонна пахта, 35 гектар гүзлик бийдайдан 40 центнерден ғәлле жетистириўге миясар болдық. Хожалығымыз ағзаларының бул жетискенликлери район ҳәкимлиги тәрепинен өз ўақтында баҳаланып, «Аўыл хожалығы хызметкерлери күни» мүнәсибети менен өткерилген байрам салтанатында Ҳүрмет жарлығы ҳәм баҳалы естелик саўғасы менен сыйлықландым. Пурсаттан пайдаланып пүткил халқымызды ҳәм кәсиплеслеримизди бүгинги байрам менен қутлықлайман. Илайым, келеси жылы да аспанымыз ашық, дәрьямызда суў мол болып, республикамыз дийқанларының қырманлары буннан да бетер бәлентлей берсин деймен.  

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: 1. «Шуҳрат» медалы ийеси Ш.Әбдикәримов. 2. Алдыңғы фермер А.Султанов.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF