Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:55:48, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШОМАНАЙ: ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ  МӘРДАНА  ЖҮРИП ӨТКЕН ЖОЛЛАРЫНА БИР НӘЗЕР

Ашық аспандағы жарқыраған қуяш нурлары кеўиллерге жақсылық нурларын қуйған бул сәне шоманайшылардың өмиринде умытылмас күн болып қалары сөзсиз. Күнделикли район турмысындағы жүз берип атырған үлкен өзгерислерге ким де болса сүйсине қарайды.

— Шоманай дегенде кексе ҳәм бүгинги әўлад ўәкиллери 1950-жыллары Мырзамурат баслық (Абдуллаев) тумлы-тустан жыйналған аўыл-елге уйытқы болып, инсан қолын, туқым сағынған боз далаларға суў апарғанын, пышық мурны батпастай тоғайларын егислик жерге айлан­дыр­ғанларын сүйиспеншилик пенен еслейди. Кеңес ҳүкиметине бағынышлы болған жыллары бир шалғайда қалған, Арал апатшылығы регионына жақын бул ра­йон экологиялық ҳәм социал-экономикалық жақтан аўыр қыйыншылықларды басынан кешириўге туўра келди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев усы жылдың 20-21-январь күнлериндеги республикамызға хызмет сапары барысында ра­йон турмысы менен танысыўдан баслаған еди. Әсиресе, музыка ҳәм көркем өнер мектебиндеги ушырасыўда колледж питкериўшиси, жас исбилермен Сейдабулла Медетов китап дүканын ашыўға нийет билдирсе, халық пенен жақыннан турып ислесиўши «Мәҳәлле» қайырқомлық фонды ҳәм «Нураный» қоры, сондай-ақ, Бәнтликке көмеклесиў орайы административлик жайларының жоқлығы, басқа да шешимин күтип турған машқалалар жән-жақлама үйренилип шығылды. Сол жерде өзине исеним билдирип айтқан лебизинен табылыў ушын тезлик пенен социал-турмыслық объектлерин қурыўға жетерли муғдарда қаржылар ажыратылып, район орайы үлкен қурылыс майданшасына айланғаны, сапалы қурылып питкерилгенлери болса, изли-изинен пайдаланыўға тапсырылғанларының гүўасы болып отырмыз.     

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 25 жыллық байрамы ҳүрметине өткен сәршемби күни ең заманагөй архитектуралық үлгидеги Бәнтликке көмеклесиў орайы менен «Мәҳәлле» қайырқомлық фонды ҳәм «Нураный» қоры ра­йонлық бөлимшесине қоса салынған еки қабатлы, саўлатлы имаратларын салтанатлы жағдайда пайдаланыўға тапсырыў мәресими болып өтти.

Мәресимди район ҳәкими Б.Янгибаев кирис сөз бенен ашып, жыйналған көпшиликти Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов, Өзбекистан ветеранларын социаллық жақтан қоллап-қуўатлаўшы «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, республика «Мәҳәлле» қайыр­қомлық жәмийетлик фонды Қарақалпақстан Республикасы бөлиминиң баслығы Т.Романов ҳәм тағы басқалар шығып сөйлеп, жыйналғанлардың қуўанышларын бөлисти.

Имаратларды сапалы қурып питкерген қурылысшылар дәстүрий «алтын гилт»лерин тапсырған болса, өз гезегинде сыйлы саўғалар менен сыйлықланды.

Бүгинги күнниң баслы машқаласына айланған жумыссызлық мәселесин унамлы шешип атырған районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы тәрепинен быйылғы жылы жаңадан иске түсирилген кәрханалар есабынан 1183 жумыс орны жаратылып, 583 пуқара бул орайдың усыныслары менен жумысқа алынды.

Сый-ҳүрметке бөленген ра­йон нураныйлары биринши гезекте ҳәр айдағы тийисли напақаларын өз ўақтында алып, қымбатлы денсаўлықларын беккемлеў ушын Ташкент ҳәм Тақыятас қалаларындағы арнаўлы санаторийлерге жолламалар менен жиберилген болса, бирнеше рет Самарқанд, Бухара, Хийўа қалаларына саяхатқа барып қайтқан. «Мәҳәлле» қайырқомлық жәми­йетлик фонды өзин-өзи басқарыў уйымлары менен тығыз ислесип, жәмийеттеги тутқан орны ҳәм роли  күше­йип бармақта. Заманагөй кеңсе буйымлары, мәлимлеме қураллары, компьютер, жумсақ ҳәм қатты мебельлер менен толық қамтамасыз етилген бул имаратлар көпшиликтиң кеўил ашып келетуғын мәсканына айланары сөзсиз. Мәҳәлле орайындағы нураныйлар шайханасы, мәжилислер залы, жеткиликли муғдардағы китап қорына ийе китапхана, көпшилик бос ўақытлары газета-журналлар оқып, шахмат-шашка ойнайтуғын кең ҳәм жақтылы бөлмелер бүгинниң өзинде адамларға толы. 

Усылайынша быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң  сапарында айтқан ҳәр аўыз сөзи әмелий ислер менен өз тасты­йығын таппақта. Мәресимде шығып сөйлеген елбасшыларының гәп-сөзлеринде республикамызда «ең биринши қурылып, жақын аралықта басқа да районларға салынады» деген сөзлерин бирнеше мәрте еситиўимизге туўра келди.

Район орайындағы Бахыт пал­ўанның шаңарағына қоңсы-қобалары, ағайин-туўғанлары реңли телевизорын көриўге тез-тез жыйналысар екен. Бул Президентимиз Ш.Мирзиёев Самарқанд ўәлаятында болып өткен студент­лер Универсиадасында Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титутының волейболшысы, Өзбекистан сайланды қызлар командасының ағзасы, бүгинги күнде Шоманай педагогикалық кәсип-өнер колледжинде дене тәрбиясы оқытыўшысы болып ислеп атырған Бийбиназ Қайыпназарованың ойынларын үлкен қызығыўшылық пенен тамашалағанын еслеп, оны сорастырып тапқандағы өз қолынан саўға ретинде тапсырған телевизоры еди.

Президентимиз Ш.Мирзиёев бир адамның баласындай болып жасап ҳәм мийнет етип атырған ели-халқымызды изине ертип, мәрдана жол баслағандағы айдын гүзары келешекке деген исеним ҳәм ҳүрмет сезимлерин бағышлайды.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Шоманай районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF