Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:38:25, 28.03.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҒАМҚОРЛЫҚ ҲӘМ  АЙРЫҚША ДЫҚҚАТ

Бүгинги күнде  имканияты  шекленген  балаларды  мәмлекетимизде ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға, өнер үйрениўи ҳәм билим алыўы, спорт пенен шуғылланыўы ушын  барлық  қолайлы шараятлар  жаратылған.

Қарақалпақ мәмлекетлик  Даңқ  музейинде 3-декабрь ­ «Халықаралық ма­йыплар күни»не бағышланып «Итибар ҳәм ғамқорлық» атлы  байрам кешеси болып өтти.

Илажда пайтахтымыздағы  имканияты шекленген  балалар, 4-санлы  Герең ҳәм шала еситиўши балалар  ушын қәниге­лестирилген  мәмлекетлик  билимлендириў  мәкемесиниң оқыўшылары  қат­насты.

Кешеде Қарақалпақстан Республикасы  мәденият  министри П.Айтмуратов,  музей директоры Ш.Пахратдиновалар байрам менен қутлықлап, имканияты шекленген балаларымызға мәмлекетимиз тәрепинен көрсетилип атыр­ған айрықша итибар ҳәм ғамқорлықлар туўралы айтып, оларды ана-Ўатанымызға сүйиспеншилик руўхында тәрбиялаўға, дүньяға болған көзқарасын жетилистириўге итибардың күшли екенлигин, журтымызда ҳеш бир инсанның шетте қалмайтуғынлығын атап өтти.

—­ Мен мектеп интернатында он үш жылдан берли тәрбияшы болып жумыс ислеп атырман. Жумыс процесинде балалар менен ислесип, олардың пәк қәлбиндеги муңды жоғалтыў, өмирде өз орнын табыў ушын гүресиў керек екенлигин ҳәр сабақта түсиндирип барамыз. Олар майып болыўына  қарамастан  айырымларының  пикирлеў қәбилети жоқары.   Ҳәр бир  баланың қызығыўшылығына қарап мектебимизде  шахмат, шашка, теннис, тоқымашылық, сүўретшилик дөгереклерине қатнастырамыз,- дейди Айсулыў Машарипова. — Жақында  Қарақалпақстан  көлеминде өткерилген имка­нияты шекленген мәкемелердиң  қызлары арасында  спорттың гимнастика  түри бойынша  биринши орынды алыўға  миясар болдық...

Кешеде имка­нияты шекленген балалардың атқарыўында саз-сәўбетли концерт бағдарламасы қойылып, шөлкемлестириўшилер тәрепинен саўғалар тапсырылды.

З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.    

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF