Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:49:12, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АССОЦИАЦИЯ  АЛЬБОМЫ ШЫҒАРЫЛДЫ

Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясы дүзилгенине быйыл 25 жыл толады. Ассоциация дүнья жүзи мәмлекетлери, ҳалықаралық, мәмлекетлик ҳәм мәмлекетлик емес шөлкемлер, Дүнья жүзилик денсаўлықты сақлаў шөлкеми (ВОЗ), көп ғана шет еллердиң шыпакерлер ассоциациясы шөлкемлери менен биргеликте тығыз байланыста жумыс ислеўши, өз қурамында халық­аралық байланыс, юридикалық мәселелер, ассоциация ағзаларының кәсиплик ҳуқықларын қорғаў, денсаўлықты сақлаў бойынша мәмлекетлер аралық сектор, илим, билимлендириў ҳәм қоршаған орталықты қорғаў, медициналық этика ҳәм балалардың саламатлығын қорғаўшы жәмийетлик және мәмлекетлик шөлкемлер менен бирге ислесиў бөлимлери ҳәм басқа да көп санлы шақапшалары бар, үлкен абырайға ийе шөлкемлер қатарына киреди.

Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясының Қарақалпақстан бөлимине 1992-1994-жыллары академик Ч.Ә.Әбдиров, 1994-2001-жыллары Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген денсаўлықты сақлаў хызметкери К.К.Сейтмамутов басшылық етти.

2001-жыл 28-август күнги Қарақалпақстан Республикасы шыпакерлери ҳәм фармацевт хызметкерлериниң гезексиз өткерилген конференциясында ӨША Қарақалпақстан бөлими баслығы болып Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген денсаўлықты сақлаў хызметкери Ә.Мәмбеткаримов сайланды, ол усы бөлимге ҳәзирги ўақытта да басшылық етип атыр.

Ассоциацияның Қарақалпақстан бөлими өткен жыллар даўамында Республика Әдиллик министрлиги,  Денсаўлықты сақлаў министрлиги менен келисилген ҳалда, жыл са­йын Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясы (Ташкент) тәрепинен тастыйықланған ис режеге тийкарланып, жумыслар алып бармақта.

2017-жыл май айында Ассоциацияның Қарақалпақстан бөлиминиң 25 жыллық юбилейине бағышланып альбом шығарды.

Альбом Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясына (Ташкент), Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигине ҳәм Қарақалпақстан медицинасы музейине жиберилди. Бул альбом­ға тараў басшылары ҳәм медицина жәмийетшилиги тәрепинен жоқары баҳа берилди.

«Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясының Қарақалпақстан бөлими 25 жыл» деп аталған альбом «Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлери» бөлими менен басланып, бунда 1958-жылдан баслап республика денсаўлықты сақлаў министри лаўазымында ислеген инсанлар ҳаққында мағлыўматлар бар.

Альбомның екинши бөлими Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясы (Ташкент қаласы) баслығы, Ассоциацияның Қарақалпақстан бөлими баслықлары, қарақалпақстанлы қаҳарман шыпакерлерге арналған.

2012-жылы Ассоциацияның Қарақалпақстан бөлими Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер (МКШ) менен пуқаралық жәмийеттиң басқа да институтларын қоллап-қуўатлаў, жәмийетлик қорының жаслар арасында саламат турмыс тәризи принциплерин ен жайдырыў бағдарындағы «Профилактика туберкулеза внутригрудных лимфоузлов у детей Республики Каракалпакстан» атамасындағы 14 500 000 сумлық жойбарын утып алған еди, бул бойынша 2012-2013-жыллары республикамыз мәкемелеринде исленген жумысларды сәўлелендириўге де  орын ажыратылған.

Сондай-ақ, халыққа өзлериниң узақ жыллар даўамында ҳадал және минсиз хызметлери арқалы үлкен абырайға ерискен, ҳүрметли атақлар­ға миясар болған медицина тараўының мийнет ветеранларының сүўретли мағлыўматлары бар.

Альбомның соңғы бөлими «Еске аламыз ҳәм умытпаймыз» деп аталады. Бунда дүньядан өтип кеткен марҳум инсанлар, өзлеринен өшпес из қалдырған, саналы өмирлерин халқымыздың бийбаҳа байлығы саналған инсан саламатлығын, денсаўлығын беккемлеўге бағышлаған, республикамыздың денсаўлықты сақлаў тараўын шөлкемлестириўге ҳәм раўажландырыўға салмақлы үлес қосқан шыпакер ҳәм алым­ларға бағышланған.

Китапта 170 ке жақын сүўретлер бар. Альбом менен Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлигиниң «Саламатлық ҳәм медицина статистикасы» институтының Қарақалпақстан филиалында жайласқан «Қарақалпақстан медицина музей»инде танысыўыңызға болады.

Алламберген Нурниязов,

Өзбекистан Шыпакерлер Ассоциациясының Қарақалпақстан

бөлиминиң орынлаўшы директоры, шыпакер-журналист.

  

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF