Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:08:12, 21.11.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Әмелият —  келешектеги  жумысқа тийкар

Өзбекистан Республикасы Президентиниң жақында қабыл етилген «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарарына муўапық жоқары оқыў орынларында маман кадрларды таярлаў, олардың заман талабына сай қәнигелер болып жетилисиўинде билимлендириў тараўы алдына  үлкен ўазыйпалар қойылды.

Жоқары маманлықтағы кадрларды жетилистириўде студентлердиң теориялық билимлерин әмелиятта қолланыўдың әҳмийети үлкен. Ҳәзирги күнде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети журналистика тәлим бағдарының питкериўши курс студентлери республикамыздың баспасөз ҳәм ғалаба хабар қуралларында өндирислик әмелиятын өтемекте.

Олардың жыл даўамында алған билимлерин сыннан өткериў, жумыс барысын жақсы менгерип, келешекте жетик қәниге болып жетилисиўинде әмелияттың орны ҳәм тәжирийбели журналистлерден үйрениў барысындағы пикирлерин ортаға тасламақшымыз.

Қарақалпақстан радиоканалында өндирислик әмелиятында болып атырған студент Оралхан Садатдинова:

­ Бурын радиода әмелиятта болмағанлығым себепли үйренисиўим аңсат болмады. Ҳәмме жумыста да алға умтылыўлар нәтийжесиз қалыўы мумкин емес. Бирақ, мениң әмелияттағы жумысларым кеўлиме унайды. Бул жерде тәжирийбели радиожурналистлердиң жол-жоба ҳәм көрсетпелери бизлерге журналистика тараўын үйрениўимизде айрықша болмақта. Әсиресе, әмелият барысында адамлар менен мүнәсибет орнатыўдағы әлпайымлықты ҳәм журналистлик шеберликти үйрендим.

Әмелиятты Қарақалпақстан телеведениесинде өтеп атырған Мухайё Ибрагимова:

— Усы әмелият ўақтында журналистика тараўы машақатлы кәсиплердиң бири екенлигиниң және бир мәрте гүўасы болдым. Өткен жыллар даўамындағы өндирислик әмелиятта баспасөз тараўында болған едим. Енди Қарақалпақстан телевидениесинде болып баспасөз, телеведение радио еситтириўлери арасындағы айырмашылықларды аңладым. Ғалаба хабар қураллары халықтың айнасы, журналистлерден оперативликти, тынымсыз ҳәрекетте болып,  шаққанлықты талап етеди.  Әмелият дәўиринде  «Ассалаўма әлейкум, Қарақалпақстан» көрсетиўинде «XXI әсир жаслары» атамасындағы рубриканы алып бармақтаман. Маған устазым Айсара Изимбетова жол-жоба көрсетип, үйретип атыр. Бурын биз билмейтуғын, итибар бермейтуғын көрсетиўлердиң таярланыў процеси, монтажлаў жумыслары ҳәм   даўысқа түсиўди үйренип атырмыз.

Қарақалпақстан хабар агентлигинде әме­лият­та болып атырған студент Нурсулыў Нурбекова:

­ Мен көбинесе әдебий, публицистикалық, кең көлемли мақалалар жазып жургеним ушын бул жердеги жумыс процесине үйренисиўим  бираз қыйын болды. Өйткени, қысқа информациялық материаллар кең мәни бериўи ҳәм оператив сәўлелениўи менен қунлы. Бул жерде устазларымыз оператив мақалалар таярлаўдың сырларын үйретип атыр. Бул әмелият дәўири ҳәр бир студенттиң келешекте өз тараўының  жетик қәнигеси болып жетилисиўине үлкен жәрдем береди...

Бизлер де теңлеслеримиз қатарында «Еркин Қарақалпақстан» ҳәм «Вести Каракалпакстана» газеталарында өндирислик әмелиятта болып атырмыз. Төрт жыл даўамында алған теориялық билимлеримиз бенен қоса әмелиятта дөретиўшиликтиң сырларын үйрениў  арқалы қәлемимиз ысылып барады ҳәм студенттиң келешекте қайсы тараўға бағдарланатуғынлығы айқынласады. Әмелиятта тәжирийбели журналистлерден мақаланы қалай жазыў, оны баслаўдан алдын ҳәр биримиз тараўларда қабылланып атырған қарарлар, нызамлар менен танысып, оларды жақсы билиўимиз кереклигин түсинип жеттик. Сондай-ақ, редакцияға келген мақалалар, хатлар менен ислесиўди, материалларды ықшам етип таярлаўды, пикирлердиң, сөзлердиң қайталаныўынан қашыў, тилимиздиң бай лексикасынан пайдаланыўды үйренип атырмиз. Себеби, бул дәўир  бизлердиң өндириске араласыўымызда көпир ўазыйпасын атқарады.

Быйылғы өндирислик әмелият өткен жылларға салыстырғанда қызығарлы ҳәм нәтийжели болып атырғанлығын атап өтиўимиз тийис.

 

У.Қошқарова,

Н.Садуллаева,

ҚМУ Журналистика тәлим бағдарының 4-курс студентлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF