Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:10:07, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲӘР ТҮПТИҢ  ҒОРЕКЛЕРИНДЕГИ  ПАХТА ЕСАПЛЫ...

Қайыр-сақаўатлы алтын гүздиң соңғы күнлериндеги асықтай бултсыз ашық аспан, шағырайған қуяшы жыйын-терим қатнасыўшыларының ықласлы мийнет етиўине кең мүмкиншиликлер жаратып бермекте. Қанлыкөл районындағы Аман Дәрьябаев басшылық еткен мол зүрәәтли «Дәрьябай қақсабын» фермер хожалығы ҳәр жылы пахта менен бийдайдан гектар есабына 35-40 центнерден өним жетистирип, жақсы көрсеткишлерге ерисип киятыр.

— Шигит егисин апрель айының ишинде байытып, бир тегис нәл алынған майданлардағы ғаўашаларды бирлеп, жабайы шөплерден тазалаў, жапырағы ҳәм қатар арасын азықландырыў, шербетлеп суўғарыў ҳәм ушын шырпыў сыяқлы агротехникалық илажлар қолларымыздан избе-из өткен соң ҳәр түпке неше болық ғорек байлатқанымызға шекем айтып бере аламыз,-дейди хожалық ағзасы Гүлистан Қарлыбаева.

— Жобалы тапсырма әллеқашан орынланды. Биринши ҳәм екинши теримде ҳәр биримиз күнине 130-150 килограммнан пахта терип, кисемизди ақшаға толтырдық. Ҳәзирги көрсеткишлеримиз ҳәм жаман емес, 35-40 килограммға жетеди,-дейди Салтанат Көшекова оның сөзин хошлап.

Қарақалпақстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети, «Мәҳәлле» ҳәм «Нураный» қорларының Қарақалпақстан Республикасы бөлимлери, Өзбекистан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң пахта териминде 15-октябрьден 15-ноябрьге шекем «Ылғаллы 30 күн»лик нураный аталарымыз бенен апаларымызға, ҳаял-қызларымыз бенен жасларымызға ҳәм де гүллән халқымызға жәриялаған Үндеўин қоллап-қуўатлаўшылар саны аўыл-аймағымызда көбейип атырғанын атызларда жәўлан урған теримшилердиң мысалынан көриўге болады.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВөз хабаршымыз.

Қанлыкөл районы.   

СҮЎРЕТТЕ: хожалықтың шәпик қоллы теримшилери

Гүлистан Қарлыбаева ҳәм Салтанат Көшековалар пахта атызында.

Автордың түсирген сүўрети

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF