Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:36:29, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕГИЗЕКЛЕРДИҢ ЕГИЗ ҚЫРЛАРЫ

Шаңарақта егизеклер дүньяға келсе, бәрше ҳәўес пенен қарап, ата-ананы шексиз қуўанышқа бөлейди. Буннан он бес жыл алдын берунийли Абдулла  Толиевлар шаңарағы да усындай бахытқа миясар болды. 

Бир ул ҳәм қызынан соң дүньяға келген нәрестелердиң алдын­ғыларына қарағанда илаҳий туўма қәбилетли екенлиги кишкенелигинен-ақ сезиле баслады.  Әсиресе, ойын баласы болған 6 жасар Ҳасан  сыңарына қарағанда епшиллиги ҳәм шаққанлығы менен айрықша көзге түсти.  Оның акробатикалық шынығыўларды емин-еркин ислей алыўы, минези аўырлаў болған Ҳусанның да қызығыўшылығын арттырып, бул өнерге меҳрин оятты. Мине, арадан жыллар өтип, бүгин ата-анасы перзентлериниң табысларына қосыла қуўанып, оларды қоллап-қуўатлаўдан ҳеш қашан шаршаған емес. Жақында анасы Шийрин Султанова улларын редакциямызға алып келди. Олар менен қызғын сәўбетлесиў барысында  бир неше таңлаўларда қолға киргизген мақтаў жарлықларын көрип ықласымыз артты. Қыялымыздан қәнекей, бәрше ата-аналар да кишкенелигинен-ақ перзентлериниң қызығыўшылықларына итибар қаратып жетилистирип барса деген ой кешип, ўақтында берилген тәрбия келешекте өз жемисин  беретуғынлығына көзимиз жетти. Биз Ҳасан ҳәм Ҳусанның қәўипли трюклери, яғный, йога шынығыўларын ислеўи,  би­йикликтеги трос­та емин-еркин жүриўлерин еситип таң қалыстық. Олардың бундай нәтийжелерге ерисиўинде устазлары Рашид Султанов ҳәм хорезмли дәрўаз Қәдир Жапақовлардың салмақлы мийнетлери бар. Район орайынан алыста жайлас­қан мектепте, қаладан қалыспайтуғын дәрежеде спортқа итибар қаратылыўы аўыл жасларының арзыў-үмитлериниң жүзеге шығарыўына имканиятлар жаратып атыр десек асыра силтеген болмаспыз. Әсиресе, спорттың миллий гүрес, футбол, гимнастика  дөгереклерине қатнап үйренгенлери бүгинлиги өз нәтийжесин берип атыр. Ҳасан 2015-жылы өткерилген «Үмит нәлшелери» спорт жарысының ра­йонлық  басқышында спорттың  гимнастика түри бойынша биринши орынды қолға киргизди.

Мәмлекетимизде 1997-жылдан берли Республика халық дөретиўшилиги ҳәм мәдений-ағартыўшылық ислери илимий-методикалық орайы тәрепинен өткерилип киятырған миллий дәрўазлар топарлары қатнасыўындағы «Майдон томошалари санъати» фестивалы өзбек миллий ойынларын тиклеўге, тийкарынан дәрўазларды қоллап-қуўатлаўға, оны кең ен жайдырыўға, жасларымыздың қызығыўшылығын арттырыўға хызмет етип кия­тыр. Әйне пайытта күш-жигери толып тасқан азаматлар Ҳасан ҳәм Ҳусан Толиевлар республикамыздағы усы тараўдың ең генже ўәкиллери. Қалаберсе, Әмиўдәрья районындағы «Жайҳун» цирк ҳәм дәрўазлар топары ағзалары саналады. Олар жазғы демалыс пайытларында, елимиздиң байрам сәнелеринде халқымызға өз өнерлерин көрсетип, «кишкене дәрўазлар» болып танылды. Быйылғы жылда олардың өмиринде умытылмас ўақыя жүз берди. Көптен берли теңлеслери қатары Өзбе­кистан телевидениесиниң спорт каналындағы «рекорд уз» шоу көрсетиўинде өз өнерлерин тамашагөй ықласбентлерине инам етиўди арзыў етип жүр еди. Тилеклери орынланып, «рекорд уз-2017» шоуcы ҳақыйқый  жеңимпазы болды.

— Шәкиртлеримниң сонша бийикликтеги трос­та жүриўи, таяқсыз, ҳәттеки, көзди байлап жүриў сыяқлы қыйын ҳәрекетлерди меңгериў ҳәммениң де қолынан келе бермейди. Бул екеўиниң бойында спортшыларға тән болған дәўжүреклик, шаққанлық ҳәм епшиллик, үйреткениңди дәрҳал уғып алыў қәбилети күшли. Келешекте олардан белгили цирк артист­лери  жетилисип шығыўына гүман жоқ,-дейди устазы, Әмиўдәрья районындағы «Жайҳун» цирк ҳәм дәрўазлар топары хызметкери Рашид Султанов.

Ҳәзирги ўақытта Ҳасан ҳәм Ҳусан аймақтағы 54-санлы улыўма билим бериў мектебиниң 9-класында оқып атыр. Еки бирдей перзентлериниң жетискенликлеринен анасы Шийрин апаның кеўли тоқ. Әлбетте, оларға ҳәр тәреплеме мүмкиншиликлер жаратып берип,  бийикликтеги атқан қәдемлери гүзар жолларға айланыўынан үмитлер күтпекте.

 

З.ЕРЕКЕЕВА.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF