Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:43:15, 16.10.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КИЛОГРАММ, ТОННАЛАР СОҢҒЫ  МЫСҚАЛЛАРДАН ЖЫЙНАЛАДЫ...

Қысқа күнде қырық қубылатуғын гүз паслына ҳешким өкпелемесе керек. Тәбияттың қасы-қабағына қарап, ашық-жарық күнлерде аңлысып мийнет ететуғын фермерлерге мыңда бир рахмет айтқың келеди. «Әжинияз» пуқаралар жыйыны аймағында ҳәр жылы мәмлекетлик буйыртпаға кирген пахта, бийдайдан мол зүрәәт жетистириўши «Гидирген ата» фермер хожалығының баслығы Саидахмет Тоқымбетов көпке үлги дийқан дәрежесине жетисти. «Үйден үй шығады» дегендей, алдынғы жылы хожалығын екиге бөлип, баласының атына «Руслан Қарлыбаев» фермер хожалығын аш­қанда бирин бийдайға, екиншисин пахтаға қәнигелестиреди.

— Газетаңыз еле жетип келген жоқ-тә,  Қарақалпақстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети, «Мәҳәлле» ҳәм «Нураный» қорларының Қарақалпақстан Республикасы бөлимлери, Өзбекистан Жаслар аўқамының Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси, Қарақалпақстан Кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси пахта териминде 15-октябрьден 15-ноябрьге шекем «Ылғаллы 30 күн»лик нураный аталарамыз бенен аналарымызға, ҳаял-қызларымыз бенен жасларымызға ҳәм де гүллән халқымызға жәриялаған Үндеўин радио ҳәм телевидение арқалы еситип,  жан-тәнимиз бенен қоллап-қуўатладық. Жерге туқым таслап, аппақ пахта жетистириў ушын жыл даўамында ўақыт пенен санаспай, маңлайдан тер төгип ислеген пидәкерли мийнетимиздиң жемисин сепситпей жыйнап, Ўатан қырманына тапсырыў ҳәр биримиздиң миннетли қарыз ҳәм парызымыз саналады. 

Апрель айында 40 гектар жерге шигит сеўип, агротехникалық қәделерге сай тәрбия жумысларын алып барғанлықтан атызларымызда жобалы тапсырманы зыятына орынлағандай мол өним топланды. Бүгинги күнде 100 тоннаға жақын ҳасылды жоқары сортларға тапсырдық. Өз есап-китабымыз бойынша ҳәр түптеги кешигип ашылған 5-6 ғоректиң пахтасын терип алсақ зүрәәтлик және де өседи. Жы­йын-теримде хожалық ағзаларынан басқа аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшылар, ра­йон орайының турғынлары, пидайы жаслар топары өз тилеги менен атызларға шығыўында нураный аталарымыз бенен апаларымыз белсендилик көрсетип, үлги болмақта, олардың күши менен ҳәр күни 1 тоннаға жақын ҳасыл жыйнап алынады. Терилген пахтаны қабыллаў пунктлерине тасып жеткериўде механизаторлардан Е.Балтабаев, Қ.Балтабаев, Ж.Артықовлардың мийнетлери мақтаўға ылайық. Жыйын-терим пәтин босастырмастан гүзлик бийдай менен таза түбир жоңышқаның тәрбиясына айрықша әҳмийет берилмекте. Суўғарыўдан алдын минерал төгинлер менен азықландырдық,-деген хожалық баслығы Саидахмет Тоқымбетовтың сөзи менен иси бир жерден шыққанына кеўлимиз толды.

 

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қоңырат районы. 

СҮЎРЕТТЕ: хожалық баслығы С.Тоқымбетов.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF