Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:06:58, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗ ҚОЛЫМЫЗ БЕНЕН ЖАРАТЫЛҒАН АБАДАН ТУРМЫС...

Үстирт тегислигиниң төриндеги содашылардың «Елабад» пенен қатар қысқа ўақыт ишинде «Қырыққыз» посёлкасында қурылып ҳәм пайдаланыўға берилген елимиздиң ең ири санаат, өндирис орайы «&зКоргазкемикал» қоспа кәрханасы ғәрезсизлигимиздиң перзенти саналады. Бурын геолог, темиржолшылар менен шарўалардың елеспесиз елатлы пункти болған жерде ең заманагөй үлгидеги қалашалар қәддин көтерди.

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери» жылында мийнет адамларына ғамқорлықтың үлгиси ретинде күнделикли турмысымызда ушырасып атырған ҳәрқандай машқалаларды үлкен, киши демес­тен өз ўақтында унамлы шешип бериў ушын шын кеўилден пикир алысыўлар өз жемисин бермекте. Күни бүгинги ис кестемде усы жылдың 6-7-май күнлери Бухара қаласында каратэ бойынша болып өткен Өзбекистанның 19-чемпионатында посёлкамыз тур­ғынлары атынан қатнасып қайтқан, жасы ҳәм салмақ көрсеткишлери бойынша бес жас өспирим алтын, он бири гүмис ҳәм қола медальлары жеңимпазлары бол­ғанларын мақтаныш етемиз. Спортшыларымыздың Қоңырат ҳәм Нөкис қалаларындағы жарысларға қатнасыўы ушын транспорт пенен тәмийинлеў, түсте посёлка ақсақаллары менен узатылып баратырған бир қызымыздың тойына барып, ақ пәтиямызды бериў жазыл­ған. Оның арасында посёлкамыз орайынан заманагөй, архитектуралық үлгиде салынып, биринши қабаты азық-аўқат дүканы, екиншисин тойханаға айландырған исбилерменимиз Мэлс Әбдиқәдиров пенен ойласып, посёлкамыздың аты «Қырыққыз» деп қойыўды бир аўыздан мақулластық.

Посёлкамыз турғынларының басым көпшилигин жаслар қурайды. Қоспа кәрхананың тырнағын қалаўдан баслап, толық қуўатлылығында ислеп кетиўине салмақлы үлеслерин қосқан түрли миллеттиң ўәкиллери, жоқары маманлықтағы кадрлар болып жетилискен ўатанласларымыз бир адамның баласындай жасап, бирликли мийнет етиўлери ушын барлық қолайлы турмыс шараятлары жаратылып берилген. Ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллық байрамы ҳүрметине ҳәм Билимлер күнине қурылысшыларымыз устазлар менен оқыўшыларымызға 380 орынлық улыўма билим беретуғын мектеп имараты сыйлы саўға болды. Жақын күнлер ишинде балалар бақшалары менен поликлиника жайы пайдаланыўға бериледи.

Күнделикли турмысымыздың барлық тараўларын өз ишине қамтыған руўхый ағартыўшылық, дин ислери ҳәм тәлийматы, пуқараларымызды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, ҳаял-қызлар ҳәм жас өспиримлер менен ислесиў, спорт, исбилерменлик ҳәм шаңарақлық бизнести қоллап-қуўатлаў, жасап атырған орталығымыздың экологиясы ҳәм тәбиятын, абаданластырыў менен көклемзарластырыў, тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў сыяқлы тараўлар бойынша комиссия баслығы менен дараўара дүзилген ағзалары жобалы дәстүрлерин ислеп шығып, ҳәр шеректе исленген жумыслардың көлеми турақлы комиссия ағзалары тәрепинен сын көзқараста  көрип шығылады.

Посёлкамыз 672 шаңарағында жасаўшы ҳәр бир тур­ғыны дыққат-итибарымызда, турмыс шараятлары үйренилип, анықланған ҳәрқандай машқалалар сүйреткиге салынбастан өз ўақтында унамлы шешилиўине күш салынады. Мәселен, жумыссыз ретинде дизимге алынған 88 пуқарадан быйылғы жылдың өзинде «ЎзКоргазкемикал» қоспа кәрханасы 51, «Ақшолақ» магистраль газ тармақлары басқармасы 10, қалған пуқараларды абаданластырыў тармағы бәнтлигин тәми­йинледи. Сондай-ақ, темиржолшылар үйинде жасайтуғын кем тәмийинленген шаңарақлар есабында туратуғын В.Мәтназарованың коммунал төлемлерден қарызы көбейип кеткенлиги үйренип шығылды ҳәм жағдайына бола «Мәҳәлле» қоры есабынан жәрдемлер берилди. Т.Досжановтың биометрик паспорт алыўына, О.Реймова, Ж.Усманов, Б.Жөнелбаев, С.Сейпуллаев, К.Сатибаев ҳәм тағы басқалар соңғы ўақытлары өз қәнигеликлери бойынша турақлы жумыс орынларына ийе болды.

«&зКоргазкемикал» қоспа кәрханасында ислеўши инженер-техник хызметкерлери 140 ведомстволық, үш қабатлы, ҳәр бири 48 бөлмели үш жайы, 140 жаңа үлгидеги турақ жайларда жасайды. Жергиликли аўыл турғынларына жақын дөгеректен жеке тәртипте жай салыўы ушын жер орынлары аукционлар ар­қалы ажыратылып, жыл даўамында тәбийғый газ, электр энергиясы, таза ишимлик суўы менен үзликсиз тәмийинленгени абадан турмысымызды өз қолларымыз бенен жаратып атыр­ғанымыздан дәрек береди.

 

 

Ф.ҚУЛБАЕВ,

Қоңырат районы, «Қырыққыз» посёлкалық пуқаралар жыйынының баслығы.

 

 

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF