Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:22:01, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИСИ АЛҒА ӨРЛЕГЕН ИСБИЛЕРМЕН

Исбилерменлик адамды талай қыйын имтиханнан өткереди. Оның көплеген сырларын оқый алғанлар ғана мақсетине ериседи.

Елликқала районындағы «Наўрыз» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң баслығы Сетмамат Алимов бирден исбилермен болып өте шықпады. Ол журт қатарлы қыйыншылықларды басып өтти. Дәслеп жумысты азық-аўқат дүканын ашыўдан баслады. Соң базарда қарыйдарлардың талабын үйренди. Нан ҳәм кондитер өнимлерин таярлайтуғын Түркиядан арнаўлы үскенелер алып келип цехты иске түсиргели қарыйдарлары көбейди, елдиң нәзерине илинди. Тез ўақыт ишинде өнимлериниң сапалы екенлигине көзи жеткенлер турақлы қарыйдарына айланып, буйыртпа бериўшилер саны артты. 1978-1983-жыллары Ташкент Халық хожалығы инс­титутын оқып питкерип, Елликқала районында саўда кәрханаларында ислегени пайдасын тийгизди.

Ҳәр жылы дәстүрге айлан­ған Өзбекистан Республикасы Президенти саўғасы ушын өткерилетуғын «Ташаббус» таңлаўының 2004-2008-жылларда Қарақалпақстан Республикасы бас­қышында «Ең жақсы исбилермен» номинациясында сыйлы орынларды ийеледи. Жыллар өтиўи менен кәрхана нығайды. Бүгинги күнде райондағы 24 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерине, қурылыс кәрханалары ҳәм балалар дем алыў орайлары, халыққа азық-аўқат ҳәм кондитер өнимлерин жеткерип бермекте. Кәрхана тәрепинен 2009-жылы аўыл хожалық өнимлерин қысқы мәўсимде сақлайтуғын 200 тоннаға мөлшерленген қоймахана қурып иске түсиргенли берли район халқының картошка, пияз, гешир, асқабақ сыяқлы өнимлерге бол­ған талабы қанаатландырылды. Базардағы баҳаның турақласыўына унамлы тәсирин тийгизди. Ал, 50 тоннаға мөлшерленген мийўе өнимлерин сақлайтуғын музлатқыштың қурылыўы халыққа және бир қолайлылық жаратты. Өткен жылы халыққа 3 миллиард 534 миллион сумлық хызмет көрсетилди.   

 

—  Мениң пикиримше, өз бизнесиңди жолға қойыў шаңарағыңнан тысқары, ел-халқыңа пайдаңды тийгизеди, жигерлендиреди. Излениўге, имканиятлар тетигин табыўға умтылдырады. Ҳәзирги ўақытта жәмийетимизде 12 адам мийнет етип атыр. 2016-жылы «Иқбол» мәкан пуқаралар жыйыны аймағынан балалар спорт майданшасын қурып пайдаланыўға тапсырдық. Енди бул жер кишкенелердиң сүйикли орнына айланды. Усы аймақта жасаўшы халықтың усынысын жерде қалдырмай, саўда хызмет көрсетиў комплекси қурылысын баслап жибердик. Өз ишине тойхана, ресторан, шаштәрезхана, фотостудия сыяқлы халықтың мәпине хызмет ететуғын имарат иске түссе 15 жаңа жумыс орны ашылады. Биз бул орынларға колледж питкериўшилерин жумысқа алыўды кеўлимизге түйгенбиз. Мен ушын быйылғы жылдағы естен шықпас бахытлы мәўритлерден тағы бири — Ғәрезсизлигимиздиң жигирма алты жыллық байрамы қарсаңында «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген коммуналлық, турмыс ҳәм саўда саласы хызметкери» ҳүрметли атағы менен сыйлықланғаным. Ел басшыларының бизге билдирген бул жоқары исеними маған күш-ғайрат бағышлады. Келешекте елимиз раўажланыўы ушын жаңаша ислеўге түртки берди десем қәтелеспеймен,-дейди Сетмамат Алимов исеним менен.

Қай жерде ўәдесине берк, қолы ашық,  сүйениш бола алатуғын исбилерменлери көп болса, әлбетте, алға өрлеў узақ күттирмейди.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз. 

Елликқала районы.

СҮЎРЕТТЕ:  С.Алимов.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF