Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:55:42, 10.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӘСИБИ ЖУРНАЛИСТ, ЛАҚАБЫ «ОРЫС»

Өзбекистан Миллий мәлимлеме агентлиги ар­қалы елимиздиң барлық ғалаба хабар қуралларына тарқатылатуғын Президент пәрманлары менен қарарларын, Ҳүкимет қарарларын, сондай-ақ, үлкен жәмийетлик-сиясий әҳми­йетке ийе рәсмий ҳәм басқа да материалларды қарақалпақ тилине аўдарып, газеталарға жеткерип беретуғын, Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси менен ҳүкиметиниң жумысларына байланыслы рәсмий материалларды таярлайтуғын ҳәм республика көлеминде өткерилетуғын жәмийетлик-сиясий, социаллық-экономикалық, руўхый-ағартыўшылық илажларын сәўлелендирип баратуғын кишигирим мәкеме — Қарақалпақстан хабар агент­лиги республикамыздың ғалаба хабар қураллары арасында өзиниң мүнәсип орнына ийе десек, асыра силтеген болмаймыз.

Айтайын дегенимиз, түрли жылларда бул мәкемени басқарған инсанлардың арасында бүгинги мақаламыз қаҳарманы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист Елмурат Байназаров өзиниң принципиаллығы, ҳақыйқатшыллығы, мол турмыслық тәжирийбеси менен басқалардан ажыралып турды, десек оны таныйтуғынлардың басым көпшилиги бул пикиримизге қосылады деген ойдамыз.

Негизинде, хабар агентлигине бурын газета системасында ысылып, жетерли тәжирийбе топлаған қәниге адамның басшы болып бар­ғаны мақул. Неге дегенде, газетада жәрияланыўы шәрт болған рәсмий материаллар, пәрман ҳәм қарарларды таярлаў, оларды қарақалпақ тилине аўдарыў ушын жасыратуғыны жоқ, түнниң ярымы, ҳәтте таңға шекем жүрип қалатуғын ўақытлар да ушырасады. Бундай па­йытта газета нәўбетшилери, нәўбетши редакторлар, корректорлар, полиграфкомбинат хызметкерлери саатлап күтиўге мәжбүр болады. Елмурат аға 2002-2015-жыллар аралығында усы агентликке басшылық етип, жоқарыдағы машқалаларды бираз сапластырыўға ерискенин тән алыўымыз керек. Оның талапшаңлығы, жоқары саўатлылығы, тайын мате­риалларды күттирип қоя бермей тез оқып бериўи, зәрүрлик туўылғанда аўдармаға өзиниң отырғанлары пикирлеримизди тастыйықлайды.

Жоқарыда айтқанымыздай, Елмурат аға бул жуўапкерли лаўазымға турмыстың тар жол, тайғақ кешиўлеринен мәрдана өтип, әдеўир ысылғаннан кейин келди. Буған шекемги урыстан ке­йинги жылларда Кегейлиниң «Қылқалы» аўылында өткен қыйыншылыққа толы балалығы, орта мектепти тамамлағаннан соң Самар­қандтағы медицина, архитектура-қурылыс институтларына имтихан тапсырыўдағы сәтсизликлер, 1967-1972-жылларда Қарақалпақ мәмлекетлик педагогикалық институтындағы студентлик алтын дәўир, институттан кейин «Қарақалпақстан жаслары» газетасынан басланған журналистлик соқ­пақ соңын ала кең гүзарға айланды. Бул жыллар ишинде жас қәниге әдеўир тапланды, шынықты.

Турмыс тәжирийбесиниң көрсеткениндей, ҳәр қандай жәмәәтте жоқары саўатқа, шебер шөлкемлестириўшилик уқыпқа ийе қәнигелердиң жай хызметкер болып жүриўи узаққа созылмайды. Сол айтқандай, усындай пазыйлетлерге ийе болған Елмурат Байназаров та жоқары уйымлардың, қала берсе, кәсиплеслериниң исенимине ерисип, «Еркин Қарақалпақстан» газетасы бас редакторының орынбасары, бас редакторы лаўазымларына сайланды. Бул аралықта ўәлаятлық партия комитетинде де жуўапкерли лаўазымларда ислеп те үлгерди. Ал, 1991-жылдың 31-октябрь сәнесинде болса қарақалпақ баспасөзинде үлкен жаңалыққа себепши болған ўақыя жүз берди. Әйне усы сәнеде 70 жылдан асламырақ ўақыттан берли рус тилинде жарық көрип киятыр­ған «Вести Каракалпакстана» газетасына биринши мәрте қарақалпақ миллетиниң ўәкили бас редактор етип тайынланды. Ол Елмурат Байназаров еди.

Елмурат аға қай жерде, қайсы лаўазымда ислемесин, өзиниң бар билими менен тәжирийбесин қарақалпақ баспасөзиниң, өзи басқарған басылымлардың раўажланыўына, хызметкерлерге қолайлы мийнет шараятын жаратыўға, олардың социаллық жағдайын жақсылаўға жумсады. Республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысына да белсене қатнасып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутат етип сайланды. Оның усындай пидайы мийнетлери Ҳүкиметимиз тәрепинен ылайықлы баҳаланып, «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист» ҳүрметли атағы менен сыйлықланды. Соңғы еки жылдан берли мийнет дем алысында болып, зайыбы Абадан апа менен биргеликте камалға келтирген ул-қызлары, олардан өрбиген ақлықларының ортасында ғаррылық гәштин сүрип атырған болса да, газеталардан қол үзбейди.

Жумыс бар жерде қәте-кемшилик те болады-ғой, набада газетамызда қәте кетип қалса, бурынғы әдетине бола қоңыраў етип, бул ҳаққында ескертеди ҳәм сыпайылық пенен бундай шалалықты қайталамаўды тапсырады. Ара-тура әкелип туратуғын қосықлары оқыўшыда ой туўдырады.

Булардың бәрин айтып отырғанымыздың себеби, әйне бүгин Елмурат аға өмириниң жетписинши гүзин қарсы алып атыр. Қарақалпақ журналистикасында өзине ылайық орынға ийе болған ақсақалды усы мүбәрек жасы менен қыз­ғын қутлықлап, узақ өмир, бахытлы ғаррылық тилеймиз.

 

Сағындық  ЖАНИЕВ, журналист.

СҮЎРЕТТЕ: Елмурат Байназаров.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF