Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:55:51, 27.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КИМ ҲАҚ, КИМ НАҲАҚ...

Төрткүлде Ахмет исмли пуқара өзин-өзи өртеп, тамнан таслаптымыш, себеби ҳәкимият ҳәм ҳуқық қорғаў уйымларының хызметкерлери оның жаңадан салған жайын нызамсыз деп таўып, бузбақшы болыптымыш, деген гәплер халықтың арасында тарқап кетти.

Биз усы ўақыяға анықлық киргизиў мақсетинде рәсмий орынлардан алынған мағлыўматлар тийкарында ўақыя орнына барып, ўақыяның түп мәнисин ашып бериўди, халыққа ҳақыйқый бол­ған жағдайды көрсетиўди мақул таптық.

Төрткүл районы ҳәкими 2015-жылы 28-майда Төрткүл районы «Уллыбағ» АПЖ «Уллыбағ» елатлы пункти аймағындағы аўыл хожалығында пайдаланылмай атырған жерлерди халыққа жеке тәртиптеги турақ жайлар қурыў ушын қарар шығарады. Қарар менен 142 дана жер участкасы «Ким зыят» саўдасына қойылады. Сол жылы август, октябрь айларында «Ким зыят» саўдасынан пуқаралар жай салыў ушын участкаларды утып алады. Ҳәмме участ­калар өз ийелерин табады.

Бирақ арадан азы-кем ўақыт өтип машқала пайда болады. Усы аймаққа қоңсы жерлерде райондағы «Бахытлы Темур» фермер хожалығының егислик жерлери бар екен. 2015-жылы аукцион­ға қойылған жер участкаларынан ярым гектардай жери усы фермерге тийисли болып шығады. Фермер хожалығы баслығы район ҳәкимиятына бул мәселе бойынша мүрәжат етеди ҳәм мәселени түсиндиреди. Қараса, ҳақыйқатында да 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142-санлы, жәми 8 жай орны «Бахытлы Темур» фермер хожалығына тийисли жер екен. Бул жағдай бойынша акт дүзиледи. Сол жайлардың  арасында 136-санлы жер участкасы орнында фундамент қуйылып қойылған екен. Сол себепли ол участка сатып алған жер ийесинде қалдырылады ҳәм қал­ған жетеўине басқа жақын жерден, резервтеги сатылмаған жер участкаларынан қайтадан орын бериледи, ҳешким наразылық билдирмейди. Тек соннан биреўи, яғный 135-санлы участка 112-санлы участканың қасына көшириледи. Бул мүйештеги жер орны болып, бурын сатылмай турған жер екен.

Даўдың бәри, әне, усы көширилген 135-санлы участка үстинде басланады.

Ўақыяға толығырақ тоқталып өтсек. Төрткүл районында 2015-жыл 11-август күни өткерилген «Ким зыят» саўдасында 112-санлы жер участкасын пуқара Шахноза Алланазарова (өзин-өзи жаққан Ахмет Ниязымбетовтың ҳаялы) утып алады. Ал, 135-санлы жер майданын 2015-жылы 12-октябрь күни пуқара Мамажан Ибрагимова утып алады.

Мүйештеги жер майданы участкасына (135-санлы участка мүйештеги жер орны екенлигин жоқарыда келтирдик) пуқара Шахноза Алланазарованың ери А.Ниязымбетов өз басымшалық пенен турақ жай тикейтип алады.

Өзине тийисли жерге басқа биреў жай салып алғанын көрген ҳақыйқый жер орны ийелери, яғный М.Ибрагимованың нызамлы ўәкили Ҳамидбай Ибрагимов А.Ниязымбетовқа «жер орнымды қайтарып бер» деп мүрәжат етеди ҳәм ары-бери сөйлесиўлер жүргизеди. Бирақ ҳеш келисимге келе алмайды. Ҳ.Ибрагимов ағайниниң өз билгенинен қайтпаслығын билгеннен кейин, тийисли орынларға шағым етеди.

Пуқара Ҳ.Ибрагимов усы мәселе бойынша район ҳәкимлигине мүрәжат етип, қоңсы 112-санлы участкадағы Ниязымбетовлардың пуқара М.Ибрагимоваға тийисли жер участкасына нызамсыз түрде жай салып алғанлығын мәлим етеди.

Ҳәкимият тийисли тәртипте мәселени үйрениў ушын исши топар дүзип, айтылған орынға барып көрсе, әллеқашан жай салынып кеткен екен. Ҳақыйқатында да, А.Ниязымбетов жайды өзине тийисли 112-санлы жер участкасына емес, ал, М.Ибрагимоваға тийисли 135-санлы участкаға нызамсыз түрде өзбасымшалық пенен салып ал­ған. Район басшылары бул мәселени келисимли түрде шешиў бойынша бир қатар жумыслар ислейди. Бирақ, еки тәреп те келисимге келмейди.

Төрткүл районы ҳәкимлиги де аға­йинлер арасындағы алаўызлықты аўызеки түрде өзара жарастырып жибериў аңсат шешилмеслигин аңлап, нызамлы рәўиште илаж қолланыўды уйғарады ҳәм Елликқала районы «Дослық» АПЖда жасаўшы пуқара Батырбай Ниязымбетовқа (Ахмет Ниязымбетовтың әкеси) пуқара М.Ибрагимоваға тийисли болған жер майданына нызамсыз түрде қурылған жайды 15 күн ишинде бузып алып, жерди дәслепки ҳалатына келтириў бойынша ескертиў хатын жибереди. Бирақ, нәтийже шықпайды.

Төрткүл районы ҳәкимлиги енди усы жағдай бойынша пуқаралық ислери бойынша Беруний районлараралық судына даўа арза киргизеди ҳәм даўа арза тийкарында судтың шешиўши қарары шығарылып, оған көре жайдың ҳақыйқатында да нызамсыз түрде қурылғанлығы анықланады ҳәм жайдың бузылыўы белгиленеди.

Пуқара Б.Ниязымбетов судтың қарарына қарсылық билдирип, Қарақалпақстан Республикасы пуқаралық ислери бойынша Жоқарғы судына аппеляция тәртибинде мүрәжат етеди. Пуқараның мүрәжатын ҳәм Беруний районлараралық судының қарарын үйренип шығып, Қарақалпақстан Республикасы пуқаралық ислери бойынша Жоқарғы суды 2017-жыл 27-июньде шешим шығарады ҳәм Беруний ра­йонлараралық судының 2017-жыл 19-май күнги шешиўши қарарын өзгериссиз қалдырады.

Қулласы, Ахмет Ниязымбетовтың нызамсыз қурып алған жайы бузылыўы шәрт болатуғын жағдайға келеди. Еки суд та, район басшылығы да жайды нызамсыз қурылған деп табады.

Судтың қарарын орынлаў мақсетинде Мәжбүрий орынлаў бюросының Төрткүл районлық бөлими ҳәм басқа да тийисли уйым хызметкерлери усы 135-санлы жер участкасына Ниязымбетовлар тәрепинен нызамсыз түрде салынған жайды бузбақшы болып келгенде, Ахмет Ниязымбетов жайдың басына шығып, өзин өртеп тамнан бойын таслайды.

Нызам алдында ҳәмме тең. Ҳүкимет қарарына бойсынбаўшылық қопал түрде нызам бузыўшылыққа жатады. Жоқарыда келтирип өткен жағдайда пуқаралар нызамға, ҳүкиметлик қарарларға бойсынып ис тутқанда, сонша әўерегершилик болмас еди. Қандай жағдай болғанда да адамның өз өмирине қастыянлық етиўи еки дүньяда да кеширилмес гүна саналады.

Болып өткен ўақыяларда кимниң ҳақ, кимниң наҳақ екенлиги бойынша келтирилген фактлер арқалы ҳәр ким өзинше жуўмақ жасай береди, деген ойдамыз.

(Материал суд ҳүжжетлери ҳәм район басқарыў уйымлары материаллары тийкарында таярланды).

Әдилбай  Жийемуратов, журналист.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF