Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:40:26, 21.09.2018
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 ШӘРТНАМА ЕКИ  ЕСЕГЕ ОРЫНЛАНАДЫ

Әмиўдәрьядан саға алатуғын «Сүўенли»ниң быйыл суўы нәўпир, ашық аспанында узақ сапарға таярланып, шарқ урған қуслардың не түри көзге шалынады. Сарғыш тартқан гүз бояўлары еки бойында жайқалып өскен 32 түрли дақылды әжайып түске ендириў менен дийқанның кеўлин хошлап, қубылмалы тәбияты, ашық-жарық күнлеринен утымлы пайдалан­ғысы келгенликтен қәдемлерин шыйрақластырды.

Мәмлекетлик буйыртпаға кирген пахта менен бийдайдан ҳәр жылы мол зүрәәт жетистирген «Бахыт хожа» фермер хожалығындамыз. Жобалы тапсырмасын орынлап шыққаны менен ҳәр түбине сырғыта байлатқан болық ғореклердиң тең жартысы енди-енди ашылмаға қарапты.

— Егислик жерлеримиз дәрья, көл ултаны болғанлықтан қурамы ҳәрқыйлы. Пахта қырманымыз ерте егис, табанлы мийнет, агротехникалық қәделерге сай тәрбия түрлерин өз ўақтында талап дәрежесинде алып барғанлықтан бәлентлейди,-дейди хожалық баслығы Байрам Қурбанмурадов.

— Ең биринши ис қуралларымызды сазлап, киши машина-трактор паркимизди техниканың барлық түрлери менен толтырдық. Сырттан жәрдем алмай, егис ҳәм тәрбияның ўақтында қоңсы фермерлерге жәрдемлесемиз. Егисти ерте жуўмақлап, барлық майданлардан толық нәл алыў дәслепки қәдемдеги утысымыз. Гектар есабына 1 тоннаға жақын минерал төгинлер араласпасы берилип, шербетли суўдан кейин қатар арасын терең культивациялап, шүдигарға қойыў, зыянкеслерге қарсы биоусылдан пайдаланыў жақсы нәтийже береди. Қалған жағындағы ғаўашаның ушын шырпыў, жапырағын қурғатыў сыяқлы жумысларды өз ўақтында әмелге асырдық.

Әлбетте, айтар аўызға жеңил бул жумыслар көлемин орынлаўда механизаторлардан Т.Артықов, А.Турымбетов, хожалық ағзаларынан М.Есбағамбетов, С.Байымбетов, Е.Қалхоразов, Қ.Өтемуратовалар ўақыт пенен санаспай ислеген мийнетлерин мақтаныш пенен атап өтким келеди. Жобаны еки есеге зыятына орынлап шықсақ, зүрәәтлилик 35 центнерден асып, 70 тонна «ақ алтын» жетистирген боламыз. Жыйын-теримге қоса от-жемлик, азық-аўқатлық егинлеримизди орып-жыйнап алыў жумыслары иркинишсиз алып барылмақта, -деген хожалық баслығы жеңил машинасын атыз толтыр­ған көк-көмбек бийдай атызларына қарай бурды.   

— Хожалығымыз быйыл 20 гектар жерге «Краснодар-99» сортының супер элита туқымын сеялка менен егип, толық нәл алғаннан соң биринши азықландырыўда өсимликтиң талап етиўине қарай гектар есабына 400 килограммнан фосфорлы төгин берилди, - деген хожалық баслығы Б.Қурбанмурадов  алақандай ашық жери жоқ, қарыс сүйем өсип, тегараң самал­ға желпинискен бийдайларына көз алмай қарады.   

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қанлыкөл районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF